Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước TP Cần Thơ phát huy vai trò là tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ là một tổ chức xã hội, thành viên của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ. Sau gần 6 nhiệm kỳ hoạt động, Hội đã cùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố.

Quá trình hình thành và phát triển

Năm 1964, Khu ủy Tây Nam bộ chủ trương thành lập “Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước” ở 3 cấp (huyện, tỉnh và khu); Hòa thượng Thạch Som - Phó Chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam khu Tây Nam bộ được tín nhiệm cử làm Hội trưởng Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước khu Tây Nam bộ; Hòa thượng Sơn Vọng - Phó chủ tịch Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam làm Chủ tịch danh dự. Từ năm 1965, Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước (Hội ĐKSSYN) ở các địa phương lần lượt được thành lập nhằm tập hợp, đoàn kết Chư tăng và Phật tử Khmer đấu tranh chố ng lại chính quyền tay sai, phản động ở miền Nam - Việt Nam.

Giai đoạn 1964 - 1975, Hội ĐKSSYN được xem là tổ chức chính trị - xã hội của giới Chư tăng Khmer và Phật tử Khmer; hoạt động như một tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị; nội dung và phương thức hoạt động chủ yếu là tuyên truyền, vận động Chư tăng và Phật tử Khmer tham gia, ủng hộ phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Năm 1981, các vị cao tăng Khmer đại diện cho Hội ĐKSSYN vùng Tây Nam bộ tham gia ủng hộ thống nhất Phật giáo Việt Nam; từ đó, Phật giáo Nam tông Khmer (PGNTK) trở thành một trong chín tổ chức, hội, hệ phái Phật giáo trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam và ngày càng khẳng định vai trò, vị thế của mình trong ngôi nhà chung, cùng thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh” với phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”.

Tỉnh Ba Xuyên gồm: Sóc Trăng, Cần Thơ và Hậu Giang ngày nay; Hội ĐKSSYN được thành lập vào năm 1963. Sau năm 1975, Hội ĐKSSYN tỉnh Ba Xuyên vẫn duy trì hoạt động nhằm tiếp tục vận động Chư tăng và Phật tử Khmer khắc phục hậu quả chiến tranh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến ngày 1/1/1971, Hội ĐKSSYN tỉnh Bạc Liêu mới được tách ra từ Hội ĐKSSYN tỉnh Sóc Trăng; Hòa Thượng Thạch Som, Hội trưởng Hội ĐKSSYN khu Tây Nam bộ đã công bố và phân công Đại đức Sơn Thal (Phó Trụ trì chùa Prey Chóp, xã Lai Hòa, Vĩnh Châu, Sóc Trăng) làm Hội trưởng lâm thời và 6 thành viên trong Ban Chấp hành lâm thời. Thực hiện tinh thần Chỉ thị số 68-CT/TW ngày 18/4/1991 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VI) về công tác ở vùng đồng bào Khơ-me và sau khi tách tỉnh Cần Thơ (thành phố Cần Thơ và Hậu Giang), Hội ĐKSSYN thành phố Cần Thơ được củng cố, kiên toàn nhằm phát huy truyền thống yêu nước và động viên các vị Chư tăng và Phật tử Khmer ủng hộ, tham gia các phong trào xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đến nay, Hội ĐKSSYN thành phố Cần Thơ đã tổ chức được 6 kỳ Đại hội (lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016-2021); tại Đại hội đã biểu quyết bầu được 28 vị thành viên Ban Chấp hành Hội.

Một số kết quả hoạt động

Phát huy truyền thống yêu nước theo phương châm “Đạo pháp, Dân chủ và xã hội chủ nghĩa”, Hội đã luôn nỗ lực dấn thân đồng hành gắn bó cùng dân tộc, đoàn kết, năng động và có nhiều sáng tạo trong các hoạt động thi đua yêu nước, nhất là phong trào: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư, sống tốt đời đẹp đạo” gắn với việc xây dựng “nông thôn mới”, “đô thị văn minh”; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Học tập và làm theo tư tưởng, phong cách, đạo đức Hồ Chí Minh”… góp phần vào sự phát triển chung trên các phương diện của đời sống xã hội; đồng thời nâng cao vị thế của người Khmer trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Hội ĐKSSYN thành phố Cần Thơ luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động Chư tăng và Phật tử Khmer thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và xóa dần những tập quán lạc hậu; tích cực phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác tăng sự, cũng như cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, nhằm chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phá hoại sự nghiệp cách mạng Việt Nam. Hội phối hợp với Hội đồng điều hành Học viện Phật giáo Nam tông Khmer tổ chức khai giảng được 6 khóa đào tạo có hàng trăm tăng sinh tốt nghiệp, đồng thời tổ chức tốt các lớp sơ cấp Phật học Pali, lớp Khmer ngữ tại 12 điểm chùa cho Chư tăng và Phật tử Khmer. Đồng thời, luôn tạo điều kiện tốt cho các vị Chư tăng được hành đạo theo đúng Giới luật, Hiến chương của Giáo hội và pháp luật của Nhà nước. Qua hoạt động trong nhiệm kỳ gần nhất của Hội ĐKSSYN thành phố Cần Thơ đã thể hiện rõ phương châm: “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội” của Giáo hội Phật giáo Việt Nam; thể hiện rõ trách nhiệm là tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hoạt động phổ biến tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội ĐKSSYN thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ V (2011-2016). thường trực Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ đã thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động các chùa và đồng bào dân tộc Khmer phát triển kinh tế - xã hội, ổn định đời sống, gìn giữ bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, sinh hoạt tốt tín ngưỡng, tôn giáo. Các cuộc lễ hội của Phật giáo Nam tông Khmer và các lễ hội truyền thống của dân tộc Khmer đều được đăng ký hoạt động thường niên…

Phối, kết hợp với chính quyền địa phương tổ chức triển khai, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với dân tộc Khmer theo tinh thần Thông báo số 67-TB/TW ngày 14/3/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 68/CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ở vùng đồng bào Khmer, phối hợp kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện các chương trình, dự án và các chính sách liên quan.

Hội ĐKSSYN thành phố Cần Thơ cũng đã thực hiện tốt 6 nội dung Nghị quyết hội nghị chuyên đề Phật giáo Nam tông Khmer của Giáo hội Phật giáo Việt Nam lần thứ VI, VII; đồng thời cùng với các cấp chính quyền địa phương tham gia tuyên truyền và thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, nhằm đoàn kết giúp nhau cùng nhau phát triển, giữ gìn và phát huy giá trị bản sắc văn hóa dân tộc, đảm bảo an ninh trật tự để đồng bào an tâm sản xuất.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể các cấp đã tổ chức hơn 600 cuộc họp triển khai học tập các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về dân tộc và công tác dân tộc cho đoàn viên, hội viên, thành viên Mặt trận và đồng bào dân tộc thiểu số với các hình thức rất đa dạng, phong phú, có hơn 17.000 lượt người tham dự.

Về hoạt động vận động phát triển kinh tế

Các chùa ở nông thôn đều có ruộng vườn tăng gia sản xuất cải thiện đời sống trong giới sư sãi, làm giảm bớt đi sự đóng góp của gia đình Phật tử; ngoài ra theo truyền thống Phật giáo Nam tông Khmer còn phải đi khất thực hằng ngày theo phum sóc, để cải đời sống của sư sãi trong việc tu học. Nhằm phát huy sáng tạo lao động sản xuất, hiện 12/12 điểm chùa trong thành phố Cần Thơ có diện tích sản xuất nông nghiệp trồng hoa màu cải thiện đời sống, trồng cây lấy gỗ, trồng cây cảnh làm đẹp khuôn viên chùa. Riêng đất trồng lúa có ở 9/12 chùa như: chùa Sanvor có 0,3 ha ruộng và 1,3 ha đất vườn, chùa Somrôn có 4 ha ruộng và 0,8 ha đất vườn, chùa Rạch Tra 0,2 ha ruộng và 2 ha đất vườn, chùa NeryVone 1,2 ha ruộng và 3 ha đất vườn, chùa Seray Vongsa 1,5 ha đất vườn, chùa Amper Vone có 5 công đất vườn, chùa PrumMany Vongsa có 1,5 công đất vườn, chùa Muniudomranggray khoảng 01 ha đất ruộng và vườn, chùa Serodor có 5 ha đất ruộng và 1,5 công đất vườn… Áp dụng thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất làm tăng năng suất, giúp ổn định đời sống sư sãi tại bổn tự và tạo nguồn tích lũy trong việc trùng tu sửa chữa cơ sở thờ tự, làm giảm đi sự đóng góp không cần thiết của gia đình Phật tử.

Thành phố Cần Thơ quan tâm thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều hoạt động thiết thực giúp đồng bào dân tộc nghèo định hướng phát triển sản xuất, hỗ trợ vốn, khuyến nông. Những năm qua, Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh thành phố Cần Thơ đã cho 1.038 hộ Khmer vay với số vốn là 5 tỷ 889 triệu đồng (lãi suất ưu đãi); Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quỹ xóa đói giảm nghèo và nhiều nguồn vốn khác của các đoàn thể cho vay tín chấp để phát triển sản xuất; đào tạo nghề cho 662 lao động người Khmer (như: chế biến thủy sản, thú y, may mặc, điện gia dụng…) giới thiệu hơn 1.200 lao động vào làm việc ở các công ty, xí nghiệp tại địa phương.

Hoạt động văn hóa - xã hội

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ, Ban Dân tộc, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer và Hội ĐKSSYN thành phố Cần Thơ kết hợp tổ chức Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch cho đồng bào Khmer mừng Chôl Chnăm Thmây tại Học viện Phật giáo Nam tông Khmer.

Nhằm bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo tàng thành phố sưu tầm và trưng bày hơn 309 hiện vật và 206 hình ảnh dân gian dân tộc Khmer Nam bộ; phục dựng lễ hội Ok Om Bok, Dù kê, tổ chức các lớp dạy múa A day, lớp sử dụng nhạc cụ ngũ âm tại Chùa Pôthi Somrôn, quận Ô Môn và chùa Serodor huyện Cờ Đỏ; 11/12 chùa Khmer được trùng tu, sửa chữa khang trang; các lễ hội dân tộc được duy trì tổ chức hàng năm. Nhân dịp Chôl Chnăm Thmây, lễ Sene Đônlta, thành phố tổ chức họp mặt với các vị sư sãi, Achar, Ban Quản trị chùa, cán bộ đương chức, cán bộ hưu trí, gia đình dân tộc Khmer tiêu biểu, đồng thời tổ chức đoàn đến thăm tặng quà chúc mừng các chùa Khmer, gia đình chính sách, người có uy tín; các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, quận, huyện tổ chức họp mặt, hoạt động văn nghệ, khám bệnh, cấp thuốc, tặng quà cho hộ nghèo; tổng trị giá trung bình mỗi năm hơn 600 triệu đồng; lễ hội Ók Om Bók chùa Serodor, huyện Cờ Đỏ đại diện thành phố Cần Thơ tham dự giải đua ghe ngo truyền thống dân tộc Khmer tại Trà Vinh.

Hội kết hợp với Bảo tàng thành phố Cần Thơ tổ chức trưng bày và triển lãm các hiện vật và dụng cụ lao động của người Khmer Nam bộ nhân dịp những ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch Khmer Nam bộ tại An Giang năm 2012, Hậu Giang năm 2015 có hàng chục ngàn lượt người đến xem; Hội phối hợp với Thư viện thành phố tổ chức tặng tủ sách pháp luật, hàng ngàn đầu sách cho 12 chùa Phật giáo Nam tông Khmer thành phố.

Bảo tàng thành phố kết hợp với Hội thực hiện 2 dự án văn hóa phi vật thể có nguy cơ bị mai một “Phục dựng dự án Dù kê”,  “Truyền dạy kỹ thuật cắt, may trang phục tu sĩ truyền thống dân tộc Khmer”, “Khôi phục và truyền dạy nghi thức dẫn dắt linh hồn của Achar Yuki trong lễ tang truyền thống dân tộc Khmer”.

Hội cũng đã kết hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú thành phố Cần Thơ vận động tuyên truyền con em đồng bào dân tộc Khmer đúng độ tuổi đến trường; bồi dưỡng và đào tạo giáo viên có trình độ Khmer ngữ phụ trách giảng dạy theo các chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đảm bảo khi tốt nghiệp phổ thông phải được công nhận trình độ Khmer ngữ, đồng thời cấp chứng chỉ Khmer ngữ do Sở Giáo dục và Đào tạo cấp. Trong ba tháng hè, Hội phối hợp với các chùa tổ chức dạy chữ Khmer cho các em học sinh, sinh viên, các sư trẻ học tập, đây là việc làm thiết thực nhằm hỗ trợ cho các em gìn giữ chữ viết, tiếng nói, còn là phương tiện ngôn ngữ để phát huy các loại hình văn hóa văn nghệ, đồng thời, giữ gìn các giá trị văn hóa và bản sắc văn hóa dân tộc trong cộng đồng dân cư.

Hoạt động của Học viện và công tác chăm lo hội viên và phật tử Khmer

Thực hiện Nghị quyết của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Công văn số 499/HĐTS Hội đồng Trị sự ngày 30/12/2016, tổ chức lễ khởi công và vận động xã hội hóa công đức xây dựng Học viện (gần 18 tỷ đồng), các nhà hảo tâm hỗ trợ vật liệu xây dựng,… Tổng diện tích xây dựng Học viện là 6,74 ha, gồm 19 hạng mục công trình. Giai đoạn một gồm 5 hạng mục công trình, dự toán 155 tỷ đồng, dự kiến đến cuối năm 2019 khánh thành đưa vào sử dụng giai đoạn một.

Hiện nay, Học viện Phật giáo Nam tông Khmer khai giảng khóa 1 đến khóa 4 gồm có 153 tăng sinh, viên theo học. Đặc biệt năm 2016, Học viện cũng đã thực hiện quy chế liên kết đào tạo với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức lớp chuyên ngành Tôn giáo học có 86 học viên theo học.

Hội giới thiệu 60 tăng sinh tham gia xét tuyển Trường Bổ túc văn hóa Trung cấp Pali Nam bộ tại Sóc Trăng, đến nay đã tốt nghiệp 46 vị, còn 4 vị đang theo học; Hội giới thiệu 2 tăng sinh du học nước ngoài (Myanmar và Thái Land), đến nay đã tốt nghiệp thạc sĩ Phật học; Hội và Học viện giới thiệu 1 vị đang Nghiên cứu sinh chuyên ngành Tôn giáo học tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Hội tiếp tục quan tâm và hỗ trợ và làm tốt công tác khuyến học, khuyến tài đến công tác đào tạo tăng sinh trẻ có nguyện vọng du học để nâng cao trình độ Phật học và thế học các trường Đại học Phật giáo Nam tông quốc tế tại Myanmar, Thái Lan.

Hoạt động tham gia xây dựng chính quyền

Hội đồng nhân dân các cấp là người dân tộc thiểu số nhiệm kỳ 2011 - 2016 có 37 đại biểu là dân tộc Khmer. Cán bộ, công chức, viên chức là dân tộc thiểu số của các sở, ban, ngành thành phố có 100 người dân tộc Khmer; cấp quận, huyện và cơ sở có 291 người dân tộc Khmer; bầu chọn Trưởng ấp (khu vực) nhiệm kỳ 2014 - 2016, có người 11 người  Khmer. Tham gia tổ chức chính quyền có  2 vị là đại biểu Hội đồng nhân dân cấp quận, huyện. Ngoài ra còn tham gia thành viên của các cơ quan ban, ngành như: Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Cần Thơ, Hội Liên hiệp Thanh niên thành phố Cần Thơ, Hội Hữu nghị Việt Nam Campuchia, Hội Chữ thập đỏ, Hội Khuyến học.

Hoạt động tham gia nghiên cứu khoa học

Hội ĐKSSYN thành phố Cần Thơ đã phối hợp với Trường Phổ thông Dân tộc nội trú và Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ Cần Thơ tổ chức Hội thảo khoa học về đề tài “Vai trò của Phật giáo Nam tông đối với quá trình tu học của thanh thiếu niên Khmer thành phố Cần Thơ”, cùng đó, Hội còn tham gia viết nhiều chuyên đề, các bài tham luận tham gia các hội thảo khoa học, hội thảo chuyên đề góp phần đem tiếng nói của dân tộc Khmer đến các nhà khoa học, cơ quan hoạch định chính sách, như: 1) Tham luận: “Kiến nghị Chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa Phật giáo Nam tông Khmer khu vực đồng bằng sông Cửu Long”, thuộc Đề án nhánh “Chính sách bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc Khmer và Phật giáo Nam tông Khmer vùng Tây Nam bộ”; 2) Tham luận: “Phát huy vai của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước trong Phật giáo Nam tông Khmer vùng Tây Nam bộ trên con đường hội nhập và phát triển hiện nay”; 3) Tham luận: “Đặc điểm của nguồn nhân lực đồng bào Khmer vùng Tây Nam bộ” thuộc Đề án nhánh “Chính sách cán bộ, cốt cán, phát triển nguồn nhân lực, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội đối với đồng bào Tây Nam bộ”; 4) Tham luận: “Những vấn đề đặt ra và giải pháp đối với Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước vùng Tây Nam bộ ”; 5) Tham luận: “Bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa đối với các loại hình nghệ thuật biểu diễn của đồng bào Khmer Nam bộ - Thực trạng và giải pháp”, thuộc Đề án nhánh “Chính sách hỗ trợ, khuyến khích đồng bào Khmer vùng Tây Nam Bộ xây dựng đời sống văn hóa mới”; 6) Chuyên đề “Thực trạng mối quan hệ giữa Phật giáo Nam tông Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ với Phật giáo Nam tông Khmer ở Campuchia”, thuộc Đề án nhánh “Chính sách đối với tổ chức, hội đoàn, chức sắc, nhà tu hành, cơ sở thờ tự của Phật giáo Nam tông Khmer vùng Tây Nam bộ”; 7) Chuyên đề: “Phật giáo Nam tông Khmer trong mối quan hệ với Phật giáo Nam tông các nước Đông Nam Á”, cho đề tài cấp Bộ “Chính sách đối ngoại về tôn giáo, dân tộc vùng đồng bào Khmer Tây Nam bộ”…

Hoạt động từ thiện - xã hội

Hội ĐKSSYN thành phố Cần Thơ với tinh thần “lá lành đùm lá rách” vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ đến các chùa ở vùng Tây Nam bộ với kinh phí trên 2 tỷ đồng.  Ngoài ra, Hội vận động xây dựng được 3 km đường giao thông nông thôn và 7 cây cầu bê tông nông thôn lớn nhỏ ở các phum, srok có đông đồng bào Khmer sinh sống; xây dựng 1 trường học gồm 4 phòng ở tỉnh Kom Pong Chnang, Campuchia; hỗ trợ và xây dựng 4 căn nhà tình thương cho gia đình nghèo; xây dựng 2 ký túc xá cho sinh viên nghèo, 2 tăng xá cho tăng sinh, viên các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tá túc, giúp đỡ cho khoảng 300 sinh viên Khmer nghèo đã tốt nghiệp cử nhân có việc làm ổn định, 50 sinh viên đang học; chùa Sanvor xây dựng 1 lò hỏa táng, giúp đỡ cho hàng trăm tang chế nghèo mỗi năm, với kinh phí hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Nhiệm kỳ qua, đối với công tác nhân đạo và từ thiện xã hội do Hội vận động với tổng số tiền hàng chục tỷ đồng.

Phối hợp trong việc giữ gìn trật tự an toàn xã hội

Ban Chấp hành Hội thường xuyên phổ biến, tuyên truyền vận động các giới sư sãi, Ban Quản trị, Achar và Phật tử học tập và quán triệt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; Hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực hòa hợp, đoàn kết trong nội bộ và dân tộc. Hội phối, kết hợp với Phòng PV28 Công an thành phố tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện Quy chế phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trong dân tộc Khmer trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2012-2014; Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ và Ban Chỉ huy Quân sự quận Ninh Kiều tổ chức lớp Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho 600 vị sư sãi và Achar, Ban Quản trị chùa, người có uy tín và các em sinh viên Khmer. Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác trước những hoạt động của các thế lực thù địch.

Với những kết quả đạt được, Hội ĐKSSYN thành phố Cần Thơ được tặng thưởng 1 Huân chương Lao động hạng Ba; 5 Huy chương vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc; 19 Kỷ niệm chương các loại và nhiều bằng khen, giấy khen.

Hội ĐKSSYN có nhiều đóng góp quan trọng đối với sự phát triển của cộng đồng người Khmer. Đây là cánh tay nối dài của chính quyền địa phương với đồng bào người Khmer, nên việc giúp cho Hội ĐKSSYN tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, khẳng định vị trí, vai trò của mình trong việc bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống, nhằm góp phần làm phong phú bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam là vấn đề rất thiết thực. Do vậy, để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội cần tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ trọng tâm theo tinh thần của Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 10/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII), góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào người Khmer.

Lý Hùng

Ủy viên Hội đồng Trị sự, kiêm Phó Trưởng Ban Pháp chế Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều