Khối đại đoàn kết toàn dân tộc sức mạnh vô địch bảo vệ chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc

(Mặt trận) - Trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, tinh thần đoàn kết, yêu nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã kết thành sức mạnh vô địch, đưa dân tộc ta vượt lên mọi khó khăn thử thách, giành từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp tục tuyên truyền, vận động tập hợp đồng bào trong và ngoài nước kiên trì thực hiện mục tiêu đại đoàn kết toàn dân tộc theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tiếp tục sự nghiệp xây dựng và bảo vệ toàn vẹn chủ quyền đất nước.

 Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Nguyễn Hữu Dũng.

Từ thuở bình minh của lịch sử dựng nước, cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã ý thức rằng, mình sinh ra trong cùng một bọc trăm trứng của mẹ Âu Cơ, gắn bó với nhau bởi nghĩa "đồng bào", nên ngày nay, người Việt Nam dù sống ở đâu cũng đều có chung một cội nguồn, chung một ngày giỗ Tổ Hùng Vương. Chính vì vậy, trải qua hàng ngàn năm lịch sử dựng nước và giữ nước, tinh thần đoàn kết, yêu nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam đã kết thành nguồn sức mạnh vô địch, đưa dân tộc ta vượt mọi khó khăn, thử thách, giành thắng lợi.

Kế thừa bài học lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc, ngay từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, Đảng đã xác định đúng lực lượng cách mạng và quan tâm chăm lo xây dựng Mặt trận nhân dân thống nhất trên cơ sở khối liên minh công - nông - trí. Đảng luôn nhận thức rõ việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên cơ sở đồng thuận xã hội là đường lối chiến lược của cách mạng Việt Nam; là nguồn sức mạnh tổng hợp, là động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong công cuộc đổi mới toàn diện đất nước, kể từ Đại hội VI đến Đại hội  XII của Đảng, Đảng ta luôn khẳng định tư tưởng chủ đạo là: “Khơi dậy và phát huy đến mức cao nhất sức mạnh dân tộc, đặt lợi ích chung của dân tộc, của đất nước và của con người lên hàng đầu, lấy đó làm cơ sở đồng thuận xã hội để xây dựng các chủ trương, chính sách kinh tế - xã hội”. Nếu trước đây, Đảng xác định sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc là sức mạnh để chiến thắng kẻ thù xâm lược, giành độc lập cho dân tộc, hiện nay trong công cuộc đổi mới đất nước, sức mạnh đó được Đảng xác định là sức mạnh để chiến thắng nghèo nàn và lạc hậu, thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Đồng thời, Đảng cũng nhấn mạnh tư tưởng đoàn kết phải xuất phát từ lợi ích dân tộc mà mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, tranh thủ mọi khả năng để xây dựng, phát triển đất nước, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền lãnh thổ của Tổ quốc.

Trải qua gần 90 năm từ ngày thành lập đến nay, Mặt trận đã tập hợp, đoàn kết toàn dân tộc dưới sự lãnh đạo của Đảng để đấu tranh cho độc lập dân tộc, hạnh phúc của nhân dân; ở từng giai đoạn lịch sử khác nhau, với phương châm “dĩ bất biến, ứng vạn biến”, với 12 lần thay đổi hình thức tổ chức và tên gọi khác nhau như: Hội Phản đế Đồng minh (18/11/1930); Phản đế Liên minh (3/1935); Mặt trận Thống nhất nhân dân phản đế (10/1936); Mặt trận Dân chủ Đông Dương (6/1938); Mặt trận Thống nhất Dân tộc Phản đế Đông Dương (11/1939); Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội, gọi tắt là Việt Minh (19/5/1941); Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam, gọi tắt là Hội Liên Việt (29/5/1946); Mặt trận Liên Việt (3/3/1951); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (10/9/1955); Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (20/12/1960); Liên minh các lực lượng Dân tộc, Dân chủ và Hòa bình Việt Nam (20/4/1968) và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (4/2/1977); Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn tập hợp, đoàn kết các giai tầng xã hội theo nguyên tắc tự nguyện, hiệp thương dân chủ, phối hợp và thống nhất hành động trên cơ sở tất cả các vấn đề của Mặt trận đều được tất cả các tổ chức thành viên bàn bạc công khai để đi đến thống nhất, tạo ra sự đồng thuận cao trong xã hội, nên đã tập hợp, đoàn kết được đồng bào cả trong nước và người Việt Nam ở nước ngoài theo Đảng làm cách mạng. Nguyên tắc hiệp thương dân chủ, được coi là “chìa khóa vạn năng” để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tập hợp, đoàn kết cả dân tộc, làm nên những thắng lợi vĩ đại, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ, mất nước trở thành chủ nhân của đất nước; mở ra kỷ nguyên mới, kỷ nguyên độc lập, thống nhất đất nước, cả nước cùng thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện mục tiêu: “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế hiện nay, để tập hợp, đoàn kết hơn 96 triệu người Việt Nam ở trong nước và hơn 4,5 triệu người Việt Nam ở ngoài nước cùng đoàn kết xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường “sánh vai với các cường quốc năm châu” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp từ Trung ương đến cơ sở đã không ngừng củng cố, kiện toàn tổ chức, đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết các giai cấp, tầng lớp, dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội; kịp thời tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự thống nhất nhận thức và hành động trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tăng cường sự phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên, nhằm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân tích cực vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, để hỗ trợ, tiếp sức cho người nghèo ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Nhằm tăng cường phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, củng cố hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội theo Quyết định 217 của Bộ Chính trị; lựa chọn vấn đề cụ thể, thiết thực, phù hợp và tổ chức huy động các tầng lớp nhân dân tham gia giám sát, phản biện xã hội nhằm đáp ứng được những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời, phát huy hiệu quả vai trò hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần tích cực vào công cuộc đổi mới toàn diện đất nước trong hơn 30 năm qua, đem lại những giá trị tích cực về cả vật chất, tinh thần cho đồng bào cả nước, tạo niềm tin tưởng của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước; kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp của cả dân tộc.

Tuy nhiên, trên con đường đổi mới, hội nhập khu vực và quốc tế, chúng ta còn phải vượt qua nhiều khó khăn, thử thách lớn, như: Đất nước chưa thoát khỏi ngưỡng nghèo nàn, lạc hậu, tăng trưởng kinh tế chưa ổn định và thiếu bền vững, tỷ lệ thất nghiệp còn cao; chính sách đổi mới và mở cửa, bên cạnh những tích cực cũng làm nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, như: phân tầng xã hội, phân hóa giàu nghèo, tệ nạn xã hội và chưa đẩy lùi được nạn tham nhũng, lãng phí; lối sống ích kỷ cùng với những thói hư, tật xấu đang có nguy cơ lây lan trong xã hội. Trong khi đó, nhiều chính sách phát triển kinh tế - xã hội còn có những bất cập, việc triển khai thực hiện còn nhiều vướng mắc, hệ thống pháp luật chưa hoàn thiện, chưa đồng bộ, cơ chế quản lý còn nhiều hạn chế cần khắc phục, sửa đổi... Những khó khăn, thách thức làm ảnh hưởng đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát sinh những mâu thuẫn ở một số nơi trên địa bàn cả nước, như: các vấn đề liên quan đến thu hồi đất đai, ô nhiễm môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm… nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời và đúng đắn sẽ có khả năng gây ra những hậu quả khó lường. Các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để gây chia rẽ, phá hoại khối đoàn kết các dân tộc, các tôn giáo. Các vấn đề về lãnh thổ, biển đảo cũng là những thách thức đối với cả dân tộc trong hiện tại và tương lai.

Để tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của dân tộc nhằm xây dựng, giữ gìn, bảo vệ sự toàn vẹn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động, tập hợp đồng bào ở trong và ngoài nước kiên trì thực hiện tư tưởng đại đoàn kết dân tộc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với các nội dung chủ đạo:

Một là, quán triệt sâu sắc trong tư tưởng và thực hiện nhất quán trong hành động của cả hệ thống chính trị và từng cán bộ, đảng viên quan điểm: Cách mạng là sự nghiệp của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân, nhân dân là chủ, nhân dân làm chủ; đại đoàn kết toàn dân tộc phải dựa trên cơ sở giải quyết hài hòa quan hệ lợi ích giữa các thành viên trong xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mỗi người dân đều sống trong môi trường an toàn, an ninh và được thụ hưởng những thành quả của công cuộc đổi mới. Nhiệm vụ bao trùm, xuyên suốt của hệ thống chính trị các cấp là tập hợp, động viên được mọi tầng lớp nhân dân ở trong nước và đồng bào ta ở nước ngoài không ngừng đoàn kết, nỗ lực tham gia xây dựng, bảo vệ, phát triển đất nước; ngăn chặn và đẩy lùi có hiệu quả nạn quan liêu, tham nhũng, lãng phí, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội thực hiện sự nghiệp xây dựng và bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc.

Hai là, tăng cường vai trò phối hợp giữa Mặt trận và chính quyền các cấp trong việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, trên cơ sở xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “gần dân, hiểu dân, học dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân”, gương mẫu, tận tụy với công việc, nói đi đôi với làm, thực sự là công bộc của nhân dân. Tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong Đảng và trong bộ máy công quyền trên cơ sở làm rõ trách nhiệm cá nhân đối với những hành vi coi thường và làm tổn hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.

Ba là, tiếp tục thể chế hóa phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thành những chính sách, quy chế, quy định cụ thể, để nhân dân phát huy quyền làm chủ trên thực tế và thực hiện tốt trách nhiệm và nghĩa vụ đối với Nhà nước và xã hội. Xây dựng cơ chế, chính sách và các hình thức tổ chức tự quản để nhân dân được phát huy quyền làm chủ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, phát triển tài năng, sức sáng tạo, phát triển sản xuất, kinh doanh làm giàu chính đáng, mang lại lợi ích cho mình và cho đất nước. Thông qua công tác vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và củng cố mối quan hệ đoàn kết toàn dân tộc; tạo ra cơ chế để mọi người đồng thuận với nhau và đồng thuận với chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cùng tích cực phấn đấu xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Bốn là, tăng cường phối hợp với hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở thực hiện tốt chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, phát huy bản sắc văn hoá và truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, giá trị đạo đức của các tôn giáo; phát huy vai trò của người tiêu biểu trong công tác vận động đồng bào các dân tộc, các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phản bác lại những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch nhằm chia rẽ khối đoàn kết giữa các dân tộc và các tôn giáo hòng chia rẽ nhân dân với Đảng, Nhà nước.

Năm là, tiếp tục xây dựng, củng cố tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể, nâng cao chất lượng hiệp thương dân chủ, sự phối hợp và thống nhất hành động giữa các thành viên tổ chức và các thành viên cá nhân trong Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Thông qua các hội nghị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tổ chức các diễn đàn theo nhóm cơ cấu thành phần của Ủy ban Mặt trận, để tất cả các vị Ủy viên Ủy ban được tham gia trao đổi nhằm thống nhất về tư tưởng và hành động trên cơ sở lợi ích của quốc gia, dân tộc, tạo sự đồng thuận cao trong toàn xã hội.

Nguyễn Hữu Dũng

TS,Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều