Phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng tầm công tác Mặt trận

(Mặt trận) - Thị trấn Chũ với đặc thù là trung tâm văn hóa, chính trị của huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang - nơi hội tụ của 6 dân tộc chính cùng sinh sống với dân số trên 9 nghìn người. Trong giai đoạn 2013-2018 vừa qua, dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Lục Ngạn, Đảng ủy thị trấn Chũ cùng sự quan tâm ủng hộ của các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên, nhân dân các dân tộc thị trấn Chũ đã đoàn kết gắn bó thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc thị trấn Chũ khóa X, thực hiện tốt các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì phát động, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc để xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Người dân làng nghề sản xuất mỳ ở Bắc Giang phơi mỳ. Ảnh: Báo Bắc Giang

Nhận thức vai trò quan trọng của việc nâng cao hiệu quả công tác thông tin tuyên truyền, củng cố và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, trong giai đoạn 2013-2018, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Chũ đã phối hợp với các tổ chức thành viên tăng cường tuyên truyền vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy gắn bó thiết thực đến đời sống của người dân, nhằm thực hiện nếp sống văn minh, khu phố văn hóa, góp phần nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Công tác tuyên truyền đã phát huy hiệu quả thông qua nhiều hình thức đa dạng như hệ thống loa truyền thanh cơ sở, các bản tin nội bộ, tổ chức tuyên truyền giáo dục truyền thống nhân các ngày lễ lớn của Đảng, của dân tộc, của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Một điểm sáng trong những năm qua là Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc thị trấn Chũ đã thường xuyên phối hợp với các cơ quan, tổ chức thực hiện “Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc”, nêu cao sức mạnh toàn dân đoàn kết, hướng về người dân, với các hoạt động cụ thể nhằm tuyên truyền, vận động nhân dân cùng chung tay phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng trên địa bàn, huy động nguồn lực, tạo việc làm cho người lao động, động viên nhân dân phát huy truyền thống “tương thân tương ái”... Trên tinh thần đó, công tác phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo đã được thị trấn Chũ triển khai đồng bộ, tích cực với sự chủ động của Mặt trận Tổ quốc trong vận động giúp đỡ các hộ nghèo, phổ biến kinh nghiệm sản xuất, khuyến khích áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất… Thực tiễn 5 năm qua cho thấy, sự tham gia của các ban ngành, các tổ chức đoàn thể và sự tham gia của các tầng lớp nhân dân đã góp phần quan trọng trong việc cải thiện đời sống dân sinh, nâng cao dân chủ, dân trí, phấn đấu xây dựng một xã hội học tập từ cơ sở, đã có tác động tích cực trong việc giải quyết một số vấn đề bức xúc trong cộng đồng dân cư­, góp phần lành mạnh hóa môi trường xã hội; quan hệ ứng xử trong từng gia đình và cộng đồng dân cư­. Đến nay, có 11/11 khu phố trong thị trấn Chũ đã xây dựng được quy ước, hương ước được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Các tệ nạn xã hội như­: uống r­ượu đến mức bê tha, cờ bạc, trộm cắp tài sản công dân, mê tín dị đoan đã giảm đáng kể, nhân dân đã tích cực tham gia vào các ch­ương trình quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ gìn và bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới. Thị trấn Chũ đã làm tốt nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự, khuyến khích phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và nâng cao chất lượng hoạt động công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa ở khu phố, gắn kết với thực hiện chương trình xây dựng đô thị văn minh.

Phát huy tính dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng và chính quyền vững mạnh là những nội dung quan trọng đã được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Chũ triển khai tích cực và đạt được những thành tựu đáng ghi nhận trong giai đoạn 2013-2018. Các cuộc vận động “Tết vì người nghèo”, Quỹ hỗ trợ người nghèo làm nhà Đại đoàn kết, Quỹ hỗ trợ học sinh nghèo vượt khó, Quỹ hỗ trợ gia đình có hoàn cảnh khó khăn đột xuất… đã được thực hiện hiệu quả, góp phần phát huy tính nhân văn trong phát triển cộng đồng. Đặc biệt, công tác giám sát và phản biện xã hội 5 năm qua đã giải quyết kịp thời các vướng mắc đối với người dân, tổ chức đối thoại, góp ý trực tiếp vào các dự thảo kế hoạch hoạt động trước các kỳ họp của Hội đồng nhân dân, đảm bảo phù hợp với ý chí, nguyện vọng của nhân dân, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh quê hương, nhất là các sản phẩm lợi thế của Lục Ngạn, công tác Mặt trận của thị trấn Chũ đã tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, nâng cao sự gắn kết cộng đồng và giao lưu với bạn bè trong nước và quốc tế.

Có thể nói, giai đoạn 2013-2018 đã chứng kiến những bước tiến đều đặn và nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Chũ để đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong giai đoạn mới, giai đoạn phát triển kinh tế bền vững và hội nhập kinh tế. Qua đó khẳng định sự cần thiết phải tăng cường vai trò lãnh đạo của các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương và các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc, xác định công tác Mặt trận là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội, tạo đồng thuận xã hội trong nhận thức và vận động thực hiện và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Tiếp nối những thành tựu của 5 năm qua, và nâng tầm công tác Mặt trận trong giai đoạn 2019-2024, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Chũ đã xác định sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung và phương thức hoạt động; đa dạng các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp để xây dựng và củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; phát huy dân chủ, đẩy mạnh giám sát và phản biện xã hội, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; tăng cường đồng thuận, thúc đẩy sáng tạo, phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giữ vững hòa bình, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Để hiện thực hóa các mục tiêu nói trên, trong thời gian tới, thị trấn Chũ xác định công tác Mặt trận sẽ tập trung vào 5 nhóm chương trình hành động lớn:

Thứ nhất,  đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chung tay xây dựng quê hương Lục Ngạn giàu mạnh, văn minh. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Chũ sẽ triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến với các mô hình "Khu dân cư an toàn, lành mạnh, không có tội phạm, tệ nạn xã hội", “Tổ an ninh tự quản”, “Tổ liên gia tự quản”, “Cụm dân c­ư an toàn”…  Tiếp tục tổ chức các ngày kỷ niệm, ngày lễ của dân tộc, ngày truyền thống của Mặt trận và các tổ chức thành viên, từ đó tăng cường vận động, tập hợp đoàn kết nhân dân. Nâng cao hiệu quả nắm bắt, phản ánh tình hình nhân dân; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, đồng bào tôn giáo; phát huy vai trò của các trí thức, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; chức sắc, chức việc tôn giáo làm hạt nhân trong công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự ổn định tình hình ở địa bàn. Phối hợp với các tổ chức thành viên triển khai Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết, chung sức xây dựng quê hương; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Thứ hai, khuyến khích và vận động nhân dân thực hiện các phong trào thi đua, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của địa phương, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao một bước chất lượng đời sống người dân. Thị trấn Chũ với đặc thù có nhiều dân tộc sinh sống trong các khu dân cư, công tác Mặt trận giai đoạn này sẽ hướng tới vận động nhân dân xây dựng đời sống mới, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, tăng cường tự quản, đẩy lùi tiêu cực, tội phạm và tệ nạn xã hội; thực hiện đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn; tham gia các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; củng cố nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế trận an ninh nhân dân. Cùng với các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn Chũ sẽ tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh hàng Việt Nam có chất lượng, chinh phục người tiêu dùng Việt Nam và từng bước vươn ra thị trường quốc tế, đặc biệt chú trọng phát triển các loại cây trồng lợi thế có năng suất cao của địa phương, duy trì, nhân rộng sản phẩm làng nghề mỳ Chũ…

Thứ ba, công tác Mặt trận của thị trấn Chũ giai đoạn 2019-2024 tiếp tục phát huy tốt hơn vai trò đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, thực hiện dân chủ ở cơ sở, vận động người dân tham gia tích cực công tác giám sát và phản biện xã hội, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hiện tiết kiệm. Đặc biệt chuẩn bị và thực hiện tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; đề xuất đổi mới, nâng cao chất lượng phối hợp tổ chức cho đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp tiếp xúc cử tri, phản ánh ý chí, nguyện vọng của người dân; tăng cường các diễn đàn nhân dân, tổ chức đối thoại... nhằm tập hợp các kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phát huy sáng kiến của nhân dân, nhất là đội ngũ trí thức để xây dựng địa phương.

Thứ tư, tăng cường, củng cố tổ chức, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động để nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác Mặt trận, đáp ứng tốt hơn các yêu cầu trong tình hình mới. Các cơ quan, đoàn thể tại thị trấn Chũ xác định phối hợp chặt chẽ và toàn diện để triển khai đồng bộ các hoạt động, hướng tới xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả, đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, tâm huyết, phương thức hoạt động cụ thể, thiết thực, linh hoạt và sáng tạo. Thị trấn Chũ xây dựng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhiệm kỳ 2019-2024 với thành phần, cơ cấu hợp lý, thực sự là liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng rãi, đại diện tiêu biểu cho người dân; phát huy vai trò của các Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cộng tác viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Mặt trận. Địa phương xác định làm tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, tôn vinh, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến; đồng thời thực hiện kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh trong Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Thứ năm, tăng cường khối đoàn kết, mở rộng và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các địa phương lân cận góp phần quảng bá hình ảnh, con người đến bạn bè trong và ngoài địa phương. Trong giai đoạn tới, công tác Mặt trận của thị trấn Chũ xác định việc tuyên truyền, vận động người dân sẽ được tăng cường, củng cố để người dân phát huy tích cực vai trò của người Lục Ngạn trong xây dựng quê hương, giữ vững bản sắc địa phương trong các hoạt động giao lưu nhân dân, trao đổi, học tập kinh nghiệm và phát triển kinh tế…

Việt Dũng

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều