Tìm hiểu về vai trò của MTTQ Việt Nam trong tham gia hoạch định chính sách tôn giáo ở nước ta hiện nay

(Mặt trận) - Từ khi Đảng ta tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, việc nghiên cứu, đề xuất lựa chọn và đưa ra các cách tiếp cận mới đối với vấn đề chính sách tôn giáo đã được quan tâm hơn, trong đó có sự đóng góp tích cực của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong lĩnh này. Bài viết phân tích rõ vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tham gia hoạch định chính sách tôn giáo.
Với tư cách là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có hàng chục triệu đồng bào các tôn giáo, những năm qua, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề xuất lựa chọn nhiều vấn đề của chính sách tôn giáo, thông qua quá trình tham gia cùng Đảng, Nhà nước xây dựng các chủ trương, chính sách pháp luật về tôn giáo và công tác tôn giáo; thông qua các đề tài nghiên cứu khoa học, các cuộc hội thảo, tọa đàm khoa học, các sách chuyên đề về công tác tôn giáo của Mặt trận. Tiêu biểu như các đề tài khoa học cấp bộ và các hội thảo khoa học, các kiến nghị... do Mặt trận chủ trì nghiên cứu về công tác vận động, tập hợp chức sắc, nhà tu hành các tôn giáo; việc thực hiện chủ trương chính sách đối với đạo Tin Lành; tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh về tôn giáo; đoàn kết các tôn giáo trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc; về công tác tôn giáo của Mặt trận; các luận giải và kiến nghị của Mặt trận tham gia xây dựng Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; các văn bản quy phạm pháp luật về tôn giáo của Chính phủ, thành viên Chính phủ, hoặc những kiến nghị, đề xuất ý kiến về một số vấn đề tôn giáo bức xúc cần quan tâm giải quyết; về chế độ chính sách và bộ máy làm công tác tôn giáo trong hệ thống chính trị.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với quá trình soạn thảo chính sách tôn giáo

Thực hiện sự phân công của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng đoàn, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiến hành nghiên cứu, xây dựng Báo cáo tổng kết về quan hệ dân tộc, tôn giáo ở nước ta trong tình hình mới và đề xuất chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo cần sửa đổi, bổ sung trong Cương lĩnh của Đảng (bổ sung năm 2011); đóng góp và đề xuất nội dung chính sách về tôn giáo trong Hiến pháp năm 2013; Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tham gia Ban soạn thảo và cử cơ quan chuyên môn tham gia Tổ biên tập xây dựng nhiều chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo như: Tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng, sửa đổi, bổ sung Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 92/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; tham gia Ban soạn thảo, Tổ biên tập xây dựng và tổ chức phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định có liên quan của Chính phủ; thông tư hướng dẫn của Bộ Nội vụ; chủ trì, phối hợp xây dựng đề án phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các tôn giáo; phối hợp xây dựng, sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về chế độ, chính sách với các đối tượng do Mặt trận phụ trách.

Chủ động đề xuất với Chính phủ và chủ trì, phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động - Thương và Xã hội, Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức khảo sát thực tế và tổ chức các hội nghị toàn quốc biểu dương, phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia phát triển giáo dục mầm non, khám chữa bệnh cho người nghèo, hoạt động bảo trợ xã hội và dạy nghề; bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu... tạo được sự đồng tình, ủng hộ tích cực của các tôn giáo và các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp. Trên cơ sở khảo sát, tổng kết toàn quốc các hoạt động an sinh xã hội của tôn giáo, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã và đang chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng của Nhà nước kiến nghị sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện một số chính sách, pháp luật nhằm phát huy vai trò của các tôn giáo tham gia các hoạt động xã hội hóa y tế, giáo dục, trợ giúp xã hội, dạy nghề, bảo vệ môi trường, an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo...

Với quyền và trách nhiệm của mình, trong những năm qua, Mặt trận đã tích cực tham gia thẩm định nội dung nhiều chính sách tôn giáo trước khi cơ quan có thẩm quyền ban hành. Tham gia thẩm định các nội dung của dự thảo Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; dự thảo Nghị định số 22/NĐ-CP của Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Chỉ thị số 01/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ Về một số công tác đối với đạo Tin Lành; Chỉ thị số 1940/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về nhà, đất có liên quan đến tôn giáo; dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo...

Những đóng góp đó thể hiện sâu sắc trong các quan điểm, đề xuất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được các cơ quan tiếp thu sửa đổi từ đối tượng, phạm vi điều chỉnh, đến các vấn đề về cơ chế thực hiện quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo và tự do không tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân; khái niệm tín ngưỡng, tôn giáo; vấn đề phong chức, phong phẩm, thuyên chuyển, bổ nhiệm chức sắc, nhà tu hành tôn giáo; về trách nhiệm của các cơ quan, cán bộ công chức nhà nước trong việc thực hiện chính sách tôn giáo; vấn đề phân cấp quản lý trong công tác tôn giáo; vấn đề sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài làm ăn, sinh sống và học tập hợp pháp tại Việt Nam; việc tuyên truyền chủ trương, chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; việc giải quyết nhà, đất có liên quan đến tôn giáo; vấn đề xuất nhập cảnh của chức sắc, nhà tu hành tôn giáo Việt Nam với tư cách công dân khi đi du lịch, tham quan, chữa bệnh... ở nước ngoài; những đề xuất có tính sáng tạo và thực tiễn của Mặt trận trong việc bổ sung các nội dung về đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung; đăng ký hoạt động của tổ chức và công nhận tổ chức tôn giáo trong văn bản quy phạm pháp luật.

Mặt trận chủ trì xây dựng, đề xuất chính sách của Đảng, Nhà nước để tập hợp, đoàn kết và xây dựng, phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các tôn giáo

Năm 2012, theo đề xuất của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thực hiện sự phân công của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì xây dựng Đề án về xây dựng và phát huy vai trò của những người tiêu biểu trong các tôn giáo. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ động tham mưu cho Ban Bí thư thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án. Căn cứ Quyết định của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương đã phối hợp với các bộ, ban, ngành chức năng ở Trung ương triển khai nghiên cứu 9 Tiểu đề án chuyên sâu và một số chuyên đề khoa học, phục vụ cho việc xây dựng Đề án. Ban Chỉ đạo Trung ương đã xây dựng và ban hành 11 văn bản gửi Ban Thường vụ 63 tỉnh ủy, thành ủy; 6 Đảng đoàn, Ban Tổ chức Trung ương và Ban Cán sự Đảng Bộ Nội vụ về việc chuẩn bị báo cáo phục vụ triển khai Đề án của Ban Bí thư. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã ban hành 2 văn bản gửi Đảng đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố về việc báo cáo, đánh giá thực trạng và đề xuất, kiến nghị xây dựng và phát huy vai trò người tiêu biểu trong các tôn giáo. Ban Chỉ đạo Trung ương đã tổ chức 6 đoàn công tác liên ngành do Mặt trận Trung ương chủ trì đi khảo sát và làm việc với các tỉnh, thành phố ở 6 khu vực có đông đồng bào tôn giáo trong cả nước và một đoàn đi khảo sát, làm việc với các Đảng đoàn, Ban Cán sự đảng ở Trung ương. Ngoài ra, Ban Chủ nhiệm của các Tiểu đề án đã chủ động tổ chức các đoàn đi khảo sát, nghiên cứu thực tế, tọa đàm chuyên đề liên quan đến các nhóm đối tượng cốt cán phong trào trong tôn giáo ở Trung ương và các địa phương.

Trên cơ sở báo cáo của các tỉnh, thành ủy, các đảng đoàn ở Trung ương, ban đảng, ban cán sự đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố và kết quả của các đoàn đi khảo sát, nghiên cứu thực tế ở các địa phương, cơ quan Trung ương, Ban Chỉ đạo Trung ương đã dự thảo Báo cáo Tổng quan Đề án, dự thảo Tờ trình, Kết luận của Ban Bí thư và tổ chức lấy ý kiến các ban, bộ, ngành có liên quan ở Trung ương. Tiếp thu các ý kiến của các cơ quan, tổ chức, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã trình Ban Bí thư Trung ương Đảng ban hành những nội dung quan trọng về việc xây dựng và phát huy vai trò của người tiêu biểu trong các tôn giáo.

Từ năm 2015 - 2017, căn cứ Chương trình làm việc của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề xuất và được Ban Bí thư giao chủ trì xây dựng Đề án của Bộ Chính trị về “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay". Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề xuất Ban Bí thư Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương xây dựng Đề án "Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay". Căn cứ Quyết định của Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương đã phối hợp với các ban, bộ, ngành chức năng ở Trung ương triển khai nghiên cứu 13 Tiểu đề án chuyên sâu và một số chuyên đề khoa học phục vụ việc xây dựng Đề án "Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay". Ban Chỉ đạo Trung ương đã ban hành văn bản gửi Ban Thường vụ 63 tỉnh ủy, thành ủy, đảng đoàn trực thuộc Trung ương hướng dẫn xây dựng báo cáo đánh giá công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo, kết quả công tác xây dựng và phát huy vai trò của người tiêu biểu trong các tôn giáo phục vụ việc xây dựng Đề án của Bộ Chính trị; tổ chức 3 đoàn công tác liên ngành khảo sát, nghiên cứu và làm việc với nhiều tỉnh ủy, thành ủy ở khu vực có đông đồng bào tôn giáo trong cả nước và 2 đoàn khảo sát, làm việc với đảng đoàn các tổ chức chính trị - xã hội; tổ chức 2 hội thảo chuyên đề chuyên sâu liên quan đến công tác vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay và việc đổi mới nội dung, phương thức công tác tôn giáo của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội; đánh giá việc xây dựng và phát huy vai trò của người tiêu biểu trong tôn giáo ở Trung ương và các địa phương.

Trên cơ sở báo cáo kết quả khảo sát, nghiên cứu thực tế, Ban Chỉ đạo Trung ương dự thảo Đề án, Tờ trình, Kết luận của Bộ Chính trị và tổ chức lấy ý kiến lãnh đạo các ban, bộ, ngành có liên quan ở Trung ương là thành viên Ban Chỉ đạo; lấy ý kiến của một số tổ chức đảng, các đoàn thể chính trị - xã hội. Tiếp thu ý kiến bằng văn bản của các cơ quan, tổ chức có liên quan ở Trung ương sau khi Văn phòng Trung ương Đảng xin ý kiến và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phụ trách Đề án, Ban Chỉ đạo Trung ương bổ sung, hoàn thiện Báo cáo, Tờ trình và dự thảo Kết luận về “Tăng cường vận động, đoàn kết các tôn giáo ở nước ta hiện nay” trình Bộ Chính trị. Bộ Chính trị đã thông qua các nội dung Đề án và giao trách nhiệm cho Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có kế hoạch cụ thể hướng dẫn việc triển khai thực hiện Đề án đối với các cơ quan, tổ chức đảng liên quan ở Trung ương và các địa phương; đồng thời định kỳ giúp Bộ Chính trị đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Đề án.

Tổ chức phản biện xã hội các dự thảo chính sách tôn giáo

Trong năm 2016, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức nhiều hội nghị với các tổ chức thành viên, Mặt trận các địa phương và với các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc để đóng góp ý kiến vào dự thảo Luật. Trên cơ sở đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã chủ trì tổ chức Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo do Ủy ban Thường vụ Quốc hội gửi đến trước khi Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội thảo luận và thông qua. Thông qua hội nghị, Đoàn Chủ tịch đã tổng hợp thành văn bản có 19 kiến nghị gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã tiếp thu 12 kiến nghị của Đoàn Chủ tịch đưa vào sửa đổi, bổ sung dự thảo Luật để trình Quốc hội thông qua. Năm 2017, 2018, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực tham gia phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và nhiều kiến nghị trong văn bản góp ý được Bộ Nội vụ và Thường trực Chính phủ tiếp thu để bổ sung, điều chỉnh dự thảo Nghị định.

Tập hợp tâm tư nguyện vọng, tổ chức lấy ý kiến các tổ chức cá nhân tôn giáo đóng góp xây dựng các chính sách tôn giáo; đồng thời tổ chức giám sát việc thực hiện chính sách tôn giáo

Để tránh nguy cơ tha hoá, biến dạng của quyền lực nhà nước và thực hiện quyền làm chủ của mình, nhân dân phải có quyền sử dụng các cơ quan khác nhau trong hệ thống chính trị để giám sát, kiểm soát quyền lực nhà nước, trong đó có việc thông qua chức năng giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hiến pháp năm 2013 quy định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân. Mặt trận phát huy truyền thống đoàn kết toàn dân... cùng Nhà nước chăm lo và bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân, động viên nhân dân thực hiện quyền làm chủ, nghiêm chỉnh thi hành Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, viên chức nhà nước.

Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015 cũng quy định: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam... giám sát hoạt động của cơ quan Nhà nước, đại biểu dân cử và cán bộ, công chức, viên chức nhà nước. Chức năng giám sát của Mặt trận còn được quy định trong nhiều Bộ luật, luật, pháp lệnh khác, như: trong Bộ luật Tố tụng hình sự; Luật Tổ chức Quốc hội; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội; Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội; Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân; Luật Tổ chức Chính phủ; Luật Tổ chức Toà án nhân dân; Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân...

Thực hiện nhiệm vụ đó, trong thời gian qua, Mặt trận các cấp đã xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động giám sát hoặc phối hợp giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ công chức, viên chức nhà nước trong thực hiện chính sách, pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên tinh thần chọn việc giám sát từ dễ đến khó, từ đơn giản đến phức tạp, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, vừa giám sát trên văn bản vừa giám sát trên thực địa, không cầu toàn.

Tiếp tục thúc đẩy và nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận trong việc tham gia hoạch định chính sách tôn giáo ở nước ta

Một là, tiếp tục khẳng định và thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước ta về tôn giáo và công tác tôn giáo, như: coi tôn giáo là nhu cầu tinh thần của một bộ phận nhân dân; đạo đức, văn hoá tôn giáo có nhiều điểm phù hợp với công cuộc xây dựng xã hội mới; phát huy nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó, cần tập trung nghiên cứu sâu hơn về vai trò, đóng góp tích cực của tôn giáo đối với nhiều mặt đời sống xã hội, cũng như vai trò của tôn giáo đối với đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế... Đây là những nội dung mới mà chưa có đề tài hay công trình khoa học nào trong nước trực tiếp đề cập đến.

Hai là, nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng. Trong công tác tôn giáo thì công tác vận động, tập hợp chức sắc, nhà tu hành và tổ chức giáo hội các tôn giáo của Mặt trận có vai trò rất quan trọng. Do vậy, Mặt trận đã đề xuất việc tập trung nghiên cứu làm rõ hơn về tổ chức và bộ máy làm công tác tôn giáo của hệ thống chính trị trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết của Đảng, nhất là công tác vận động, tranh thủ chức sắc, tổ chức tôn giáo của Mặt trận; đồng thời kiến nghị Đảng, Nhà nước có cơ chế, chính sách quy định về chế độ kinh phí đặc thù dành cho Ban Thường trực Mặt trận các cấp trong công tác này. Tổ chức bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về tôn giáo cũng nên gắn và là một bộ phận trong cơ quan quản lý nhà nước về văn hoá để vừa đảm bảo chức năng quản lý, vừa phát huy được các giá trị đạo đức, văn hoá vật thể và phi vật thể của các tôn giáo trong đời sống xã hội.

Ba là, phối hợp và tham gia cùng các cơ quan chức năng của Nhà nước để nghiên cứu, thể chế hoá các chủ trương, chính sách tôn giáo của Đảng thành các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, tạo cơ sở pháp lý để giải quyết các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tôn giáo, như: vấn đề phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo hợp pháp tham gia thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước, xã hội hoá các hoạt động y tế, giáo dục, từ thiện nhân đạo; vấn đề sinh hoạt tôn giáo của người nước ngoài đang làm ăn sinh sống tại Việt Nam; vấn đề sinh hoạt tôn giáo của cộng đồng người Việt Nam đang định cư và làm ăn, sinh sống ở nước ngoài; việc xử phạt hành chính đối với các hoạt động vi phạm pháp luật về tôn giáo; vấn đề truyền đạo của các tôn giáo trong điều kiện mới và việc sinh hoạt tôn giáo ngoài cơ sở thờ tự.

Bốn là, nghiên cứu cơ chế, chính sách và mô hình phù hợp để phát huy vai trò của Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, nhất là ở cấp tỉnh, thành phố trong việc đoàn kết, tập hợp đồng bào Công giáo và thúc đẩy sự gắn bó đồng hành cùng dân tộc, "kính Chúa yêu nước" của Giáo hội Công giáo Việt Nam.

Nghiên cứu và có giải pháp cụ thể để hỗ trợ, phát huy vai trò của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước ở các tỉnh Tây Nam bộ, nhằm đoàn kết, tập hợp sư sãi Phật giáo Nam tông Khmer và đồng bào dân tộc Khmer trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nghiên cứu, phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc trong việc hướng dẫn, giúp đỡ và phát huy vai trò của các hội đoàn tôn giáo được thành lập hợp pháp, thông qua những hình thức hội đoàn này, tập hợp, đoàn kết chức sắc và đồng bào có đạo trong khối đại đoàn kết dân tộc, như: hoạt động của các Dòng tu trong Công giáo, tổ chức Gia đình phật tử trong Phật giáo.

Năm là, nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để tăng cường hoạt động giám sát của Mặt trận đối với việc thực hiện chính sách tôn giáo của các cơ quan, đại biểu dân cử và cán bộ công chức nhà nước ở địa phương, đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo hợp pháp của chức sắc, nhà tu hành tôn giáo và đồng bào các tôn giáo...

Nguyễn Văn Thanh

ThS, Trưởng ban Tôn giáo, UBTƯ MTTQ Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều