Trần Anh Tông đốt sách

Trần Anh Tông đốt sách

(Mặt trận) - Bình sinh, vua Trần Anh Tông rất ưa mến cảnh gió trăng. Bẵng đi, ngài không lui tới “Đãi nguyệt lâu” nữa,...