Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Đại hội “Đoàn kết, Dân chủ, Đổi mới và Phát triển”

(Mặt trận) - Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới và Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực sự là Đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đại hội đã góp phần tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, của các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tình hình mới, qua đó tiếp tục nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được tiến hành tại Thủ đô Hà Nội, trong các ngày 28, 29, 30/10/2009. Tham dự Đại hội có các đồng chí: Nông Đức Mạnh, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động…

Tham dự Đại hội còn có các đoàn đại biểu:

+ Mặt trận Lào xây dựng đất nước;

+ Hội nghị Hiệp thương Chính trị toàn quốc Trung Quốc;

+ Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia;

+ Ủy ban Bảo vệ Cách mạng Cuba;

+ Đại biểu các tổ chức quốc tế, các cơ quan ngoại giao nước ngoài tại Hà Nội.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới và Phát triển”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 989 đại biểu chính thức, đại diện cho mọi giai cấp, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và cá nhân tiêu biểu, thực sự là Đại hội của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nên những chuyển biến mới trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới. Qua đó, tiếp tục nâng cao vai trò và hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, xây dựng và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Đánh giá về tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhiệm kỳ 2004-2009, báo cáo tại Đại hội nêu rõ: Năm năm qua, cùng với kết quả thực hiện toàn diện công cuộc đổi mới đất nước, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường trong điều kiện mới; cơ cấu xã hội ở nước ta tiếp tục có những biến đổi quan trọng. Trong xã hội có nhiều thành phần, giai cấp, tầng lớp, hình thức sở hữu về tư liệu sản xuất khác nhau, song về cơ bản đang thay đổi theo chiều hướng tích cực; mối quan hệ giữa các giai cấp, tầng lớp xã hội là mối quan hệ hợp tác, chung sức chung lòng vì một nước Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc.

Mặc dù cuộc sống của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn, đặc biệt là những người có thu nhập thấp, song tính chất cố kết cộng đồng, tinh thần hợp tác và sự đồng thuận xã hội vẫn là xu hướng chủ đạo và phát triển.

Mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” vẫn là định hướng cơ bản, ngày càng được các tầng lớp nhân dân tin tưởng và hăng hái thực hiện. Cùng với các chính sách của Nhà nước, các phong trào của nhân dân thi đua xóa đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp được đẩy mạnh đã góp phần xóa hộ đói, giảm nhanh hộ nghèo và quyết tâm phấn đấu giảm dần khoảng cách giàu nghèo giữa các tầng lớp xã hội.

Truyền thống yêu nước, thương nòi, nhân nghĩa, khoan dung được đề cao và tạo động lực cho các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, nhân đạo, từ thiện, giúp đỡ người nghèo, những người gặp khó khăn trong cuộc sống, đồng bào bị thiên tai... trở thành các phong trào tự nguyện, tự giác và rộng khắp trong toàn xã hội.

Quan điểm, chủ trương về đại đoàn kết dân tộc ngày càng được hoàn thiện và cụ thể hóa bằng những chính sách, pháp luật và được thực thi khá tích cực. Dân chủ cơ sở được phát huy gắn liền với những nỗ lực thực hiện kỷ cương xã hội đã góp phần ổn định chính trị - xã hội; mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tầng lớp nhân dân ngày càng mật thiết.

Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2004-2009, báo cáo nêu rõ:

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên đã tích cực triển khai thực hiện khá đồng bộ Chương trình hành động do Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI đề ra. Những thành quả trong hoạt động của Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên đã góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước; vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được khẳng định và từng bước được nâng cao trong xã hội. Nổi bật là:

Về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Mặt trận Tổ quốc các cấp đã tăng cường­­­­­­ củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc thông qua việc thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân; phát triển thêm tổ chức thành viên và các cá nhân tiêu biểu.

Hoạt động của Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên ngày càng hướng mạnh về địa bàn dân cư. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động xã hội rộng lớn do Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên triển khai ngày càng đi vào cuộc sống, gắn bó với nhân dân và được nhân dân tích cực hưởng ứng.

Ngày hội đại Đoàn kết dân tộc ở khu dân cư được Ủy ban Mặt trận các cấp phối hợp với cấp ủy Đảng và chính quyền tổ chức thành nền nếp; nhiều nơi đã trở thành ngày sinh hoạt truyền thống của toàn dân.

Về vận động nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động nhằm thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” được bổ sung, đổi mới về nội dung và phương thức triển khai thực hiện cho phù hợp với các loại hình khu dân cư.

Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” được triển khai ngày càng sâu rộng và đã góp phần quan trọng vào kết quả của công tác xóa đói, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội. Quỹ “Vì người nghèo” tăng lên hàng năm.

Kết quả của cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội không chỉ tính bằng sự đóng góp về mặt vật chất, mà lớn hơn, cao quý hơn là khơi dậy, bồi dưỡng và phát huy truyền thống tương thân, tương ái, truyền thống “là lành đùm là rách”, “lá rách ít đùm lá rách nhiều”, là xây dựng trách nhiệm xã hội của công dân đối với người nghèo.

Cuộc vận động toàn dân tham gia thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân hưởng ứng Ngày hội Quốc phòng toàn dân, Ngày Biên phòng toàn dân, hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ anh ninh Tổ quốc”; đẩy mạnh phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chính sách hậu phương quân đội bằng nhiều hoạt động: chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; tổ chức tốt việc động viên thanh niên nhập ngũ và giải quyết việc làm cho thanh niên xuất ngũ về địa phương.

Về phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp đã vận động các tổ chức thành viên và nhân dân tham gia tổng kết 20 năm đổi mới đất nước, tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng Cộng sản Việt Nam, các nghị quyết của Trung ương về đại đoàn kết dân tộc. Góp ý kiến xây dựng tổ chức cơ sở của Đảng, nhận xét tư cách, phẩm chất của đảng viên trong thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Tích cực vận động nhân dân tham gia xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tham gia bầu cử Quốc hội khóa XII, bầu cử bổ sung Hội đồng nhân dân các cấp. Việc tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và các tầng lớp nhân dân để phản ánh tại kỳ họp Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp đã trở thành nền nếp, ngày càng đáp ứng yêu cầu, quyền lợi hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Công tác tham gia xây dựng pháp luật được Mặt trận các cấp quan tâm thực hiện và có kết quả thiết thực. Thông qua các Hội đồng tư vấn, Mặt trận tổ chức thảo luận, góp ý có chất lượng vào các luật như: Luật Khiếu nại, tố cáo; Luật Phòng, chống tham nhũng; Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật Bình đẳng giới, Luật Thuế thu nhập; Luật Quốc tịch; Pháp lệnh Tín ngưỡng, tôn giáo; Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Việc tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh chủ chốt do Hội đồng nhân dân cấp xã bầu, việc thực hiện Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, quy chế giám sát đầu tư cộng đồng và thí điểm quy chế Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư... là những hoạt động thường xuyên của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên và ngày càng hiệu quả, góp phần quan trọng vào việc phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Về mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế

Trong nhiệm kỳ qua, hoạt động đối ngoại nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên ngày càng được mở rộng về đối tác, địa bàn với nội dung và phương thức mới, thực hiện theo phương châm “chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả”.

Đã thực hiện tốt việc tuyên truyền quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam; chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về đoàn kết quốc tế, hợp tác cùng phát triển trên cơ sở tôn trọng, độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

Quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với các tổ chức Mặt trận các nước láng giềng không ngừng được củng cố và phát triển.

Công tác đối ngoại nhân dân của Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng phối hợp chặt chẽ hơn với công tác đối ngoại của Đảng và công tác ngoại giao của Nhà nước, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hợp tác và phát triển của nước ta, đã tạo ra hình ảnh phong phú về chính sách đối ngoại rộng mở, đa phương hóa, đa dạng hóa các mối quan hệ quốc tế, nâng cao được uy tín, vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Về xây dựng, kiện toàn tổ chức và đổi mới phương thức hoạt động

Thực hiện chủ trương của Đại hộ VI Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, công tác kiện toàn tổ chức, xây dựng bộ máy của Mặt trận các cấp đã được coi trọng. Tùy tình hình, đặc điểm của mỗi vùng miền, mỗi địa phương, trong cơ cấu của Ủy ban Mặt trận các cấp quy tụ đầy đủ đại diện các nhân sĩ, trí thức, các dân tộc, các tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài... đại diện các cá nhân tiêu biểu, chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạt động xã hội được tăng cường về số lượng và chất lượng, vừa thể hiện tính đại diện, tính tiêu biểu và tính thiết thực trong Ủy ban Mặt trận các cấp.

Bộ máy chuyên trách của cơ quan Mặt trận các cấp được xây dựng theo hướng tinh gọn và hiệu quả. Các ban chuyên môn trong cơ quan chuyên trách của Ủy ban Mặt trận các cấp được bố trí theo hướng ngày càng nâng cao chất lượng tham mưu.

Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư ngày càng được kiện toàn, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động.

Nội dung, phương thức hoạt động của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên có nhiều đổi mới và mang lại hiệu quả hơn.

Hoạt động của các tổ chức tư vấn, lực lượng cộng tác viên của Ủy ban Mặt trận các cấp được tăng cường, thu hút năng lực, trí tuệ đóng góp vào sự nghiệp chung.

Việc thực hiện Quy chế phối hợp và thống nhất hành động giữa Ủy ban Mặt trận các cấp với các tổ chức thành viên tiếp tục được cải tiến và tạo điều kiện cho nhau cùng hoạt động tự chủ và sáng tạo hơn. Các Quy chế phối hợp công tác của Mặt trận với các cơ quan nhà nước ngày càng thiết thực và hiệu quả, tạo điều kiện để mỗi bên thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình. Quy chế phối hợp hàng năm giữa Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam với Ủy ban Thường vụ Quốc hội, với Chủ tịch nước với Chính phủ bước đầu đem lại những kết quả thiết thực.

Với tinh thần trách nhiệm trước nhân dân, bằng sự cố gắng, nỗ lực của Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên, Đại hội đánh giá việc thực hiện Chương trình hành động do Đại hội VI đề ra đã đạt được những kết quả sau:

1. Công tác vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã góp phần quan trọng vào việc xây dựng và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách của Nhà nước, động viên nhân dân phát huy dân chủ tăng cường đồng thuận xã hội vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

2. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên chủ trì, đặc biệt là hai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” và “Ngày vì người nghèo” ngày càng phát huy hiệu quả, góp phần đáng kể trong việc thực hiện chương trình kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng đời sống văn hóa trong các tầng lớp nhân dân.

3. Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên ngày càng chú trọng hơn đến công tác xây dựng, kiện toàn tổ chức, bộ máy và cán bộ, đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, địa bàn dân cư và hộ gia đình để vừa tuyên truyền vận động, tập hợp, đoàn kết, vừa lắng nghe nguyên vọng, tiếp nhận những sáng kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước và Mặt trận.

Đại hội cũng chỉ ra những hạn chế, yếu kém sau:

1. Nội dung, phương thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân chưa có sự đổi mới mạnh mẽ, chưa đi sâu nghiên cứu từng đối tượng cụ thể để có chủ trương, giải pháp vận động cho phù hợp trong điều kiện mới.

2. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận và các tổ chức thành viên còn thiếu cơ chế phối hợp, còn hiện tượng trùng lắp, chồng chéo nhau, nhất là trong các cuộc vận động nhân đạo, từ thiện.

3. Trong công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, Mặt trận chưa làm tốt vai trò phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chưa có những đóng góp xứng đáng vào việc xây dựng chủ trương, chính sách, pháp luật, chưa thực hiện tốt chức năng giám sát và phản biện xã hội.

4. Ủy ban Mặt trận các cấp còn thiếu tính chủ động, lúng túng trong việc đóng góp xây dựng chủ trương, giải pháp tăng cường về tổ chức, bộ máy cán bộ. Cơ quan chuyên trách của Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở đều thiếu cán bộ công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu.

Xuất phát từ tình hình thế giới và trong nước, căn cứ vào hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 5 năm qua, những thành tựu cũng như hạn chế, yếu kém, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VII Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ và chương trình hành động của nhiệm kỳ 2009-2014, như sau:

Mục tiêu:

Nâng cao vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, đoàn kết mọi người Việt Nam ở trong nước và ngoài nước, tạo thành sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X, lần thứ XI của Đảng, giữ vững độc lập, thống nhất chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

Phương hướng, nhiệm vụ:

+ Tiếp tục thực hiện đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

+ Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

+ Vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ và giữ gìn kỷ cương, phép nước, tích cực tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch, vững mạnh; nâng cao vai trò và trách nhiệm của Ủy ban Mặt trận và các tổ chức thành viên trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội gắn với yêu cầu tăng cường sự đồng thuận xã hội.

+ Mở rộng hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân các nước trên thế giới; kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại.

+ Kiện toàn tổ chức, bộ máy cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Căn cứ vào mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ đề ra như trên, Đại hội đã thông qua “Chương trình hành động 5 điểm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2009-2014” gồm:

1. Tăng cường tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, phát huy sức mạnh, khối đại đoàn kết toàn dân tộc vì “dân giàu, nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh”.

2. Động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các hoạt động xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.

3. Vận động các tầng lớp nhân dân phát huy quyền làm chủ, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong sạch, vững mạnh, giữ vững mối quan hệ mật thiết giữa nhân dân với Đảng và Nhà nước.

4. Mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân, tăng cường đoàn kết quốc tế.

5. Kiện toàn tổ chức, bộ máy, cán bộ; đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp.

Tại Đại hội, đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nông Đức Mạnh có bài phát biểu quan trọng, trong đó nhấn mạnh: “Để đưa chương trình hành động vào cuộc sống đòi hỏi quan trọng là Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và hiệu quả hoạt động theo hướng tập trung về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực trong các tầng lớp nhân dân, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài. Phấn đấu để từng bước thực hiện khẩu hiệu: “Công tác Mặt trận là công tác của toàn xã hội, trong đó cán bộ chuyên trách là hạt nhân, là nòng cốt”.

Qua đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp, một vấn đề rất quan trọng được các đại biểu đề cập là, Đảng phải thực sự đổi mới sự lãnh đạo của mình đối với công tác Mặt trận. Sự quan tâm đó là rất chính đáng. Bởi trong cơ chế Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, Nhà nước quản lý hiện nay, muốn tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận, trước hết Đảng phải đổi mới phương thức lãnh đạo của mình đối với công tác Mặt trận theo yêu cầu của thời kỳ mới. Phải coi sự tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng là một trong những điểm mấu chốt để Mặt trận tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của mình.

Nhân dịp này, tôi yêu cầu các cấp ủy Đảng từ Trung ương đến cơ sở cần làm tốt chức năng lãnh đạo và gương mẫu thực hiện trách nhiệm của một tổ chức thành viên; yêu cầu chính quyền các cấp phối hợp và tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hoàn thành những trách nhiệm vẻ vang của mình trong giai đoạn mới”.

Đại hội đã dành nhiều thời gian thảo luận:

+ Báo cáo của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về tình hình và nhiệm vụ công tác Mặt trận;

+ Báo cáo sửa đổi Điều lệ và Điều lệ (sửa đổi).

Đại hội đã hiệp thương dân chủ và nhất trí cử 355 vị tham gia Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VII và 58 vị tham gia Đoàn Chủ tịch; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gồm 9 vị. Đồng chí Huỳnh Đảm được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng chí Vũ Trọng Kim được bầu làm Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký.

Đại hội đã phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đảng Công sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và các ngày lễ lớn của đất nước.

“Với niềm tự hào và truyền thống đoàn kết yêu nước của dân tộc ta, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII tha thiết kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, đồng bào ta đang sinh sống ở nước ngoài hưởng ứng mạnh mẽ đợt thi đua đặc biệt với tinh thần “Người người thi đua, ngành ngành thi đua” lập thành tích thiết thực chào mừng kỷ niệm 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội, 80 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 120 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 65 năm thành lập nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, 80 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam”.

Nguyễn Túc

Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều