Kỳ lạ Thanh Hóa!

Kỳ lạ Thanh Hóa!

Nếu không thốt lên cụm từ cảm thán này, thú thật tôi không biết phải gọi việc khái tính chi phí gần 104 tỷ đồng...