Mặt trận Dân chủ Đông Dương

Mặt trận Dân chủ Đông Dương

(Mặt trận) - Trước khi bước vào cao trào cách mạng 1936 - 1939, căn cứ vào tình hình thực tiễn và tiếp thu đường...