Hủ tục thì phải loại bỏ  ​

Hủ tục thì phải loại bỏ ​

“Xin hỏi giới trí thức Việt Nam hiện tại tìm thấy Phật giáo và Nho giáo dạy về thuyết đốt vàng mã ở kinh sách...