Cho một mùa Giáng sinh an lành

Cho một mùa Giáng sinh an lành

Năm 2020 đánh dấu một năm đặc biệt đối với mọi lĩnh vực trong đời sống xã hội nói chung và đời sống tôn giáo...