Di sản của Ph.Ăngghen

Di sản của Ph.Ăngghen

Ph.Ăngghen - nhà cách mạng, nhà triết học, nhà tư tưởng, nhà lý luận chính trị, nhà giáo dục người Đức, người đã cùng C.Mác...