Nói thật với Thủ tướng!

Nói thật với Thủ tướng!

Nói thật với Thủ tướng, nông dân hiện nay không thiếu gì mà chỉ thiếu vốn. Nếu đất đai là tư liệu sản xuất, thì...