57.000 người thừa

57.000 người thừa

Báo cáo của Chính phủ về việc thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017 đưa ra một con số không lạ: Phát hiện...