Ngàn tỉ ngàn tỉ bỏ hoang

Ngàn tỉ ngàn tỉ bỏ hoang

Nhà máy bỏ hoang, ngọn tháp ngàn tỉ bỏ hoang, trạm nước sạch bỏ hoang, trường học bỏ hoang, đến cái cầu cũng bỏ hoang....