Vì Tết bình yên cho nhân dân

Vì Tết bình yên cho nhân dân

Gác lại việc riêng, những cán bộ, chiến sĩ Công an sẵn sàng hy sinh bản thân mình, không chỉ để hoàn thành nhiệm vụ,...