Suối nguồn sẻ chia từ hạt gạo

Suối nguồn sẻ chia từ hạt gạo

Thảo thơm những tấm lòng đã và đang sẻ chia một phần mình có, để những cây “ATM gạo” luôn tràn đầy. Đó cũng là...

Quá khẩu thành tàn

Quá khẩu thành tàn

Có những địa phương thuộc diện nghèo, hằng năm phải xin Trung ương “cứu đói” cho một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số...