Bác Hồ sống mãi trong tôi

Bác Hồ sống mãi trong tôi

(Mặt trận) - Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu của Nhân dân ta - Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa...