Khaisilk - Chiếc khăn và thòng lọng

Khaisilk - Chiếc khăn và thòng lọng

Khaisilk có thể thu hồi khăn để bồi thường cho khách hàng, nhưng niềm tin thì không thể thu hồi để bồi thường. Chiếc khăn...