Hành động vì môi trường

Hành động vì môi trường

(Mặt trận) - Bảo vệ môi trường được coi là nhiệm vụ xuyên suốt trong mọi hoạt động của Bộ Công Thương, Bộ Tài nguyên...