Về thuật ngữ “đoàn kết”

Về thuật ngữ “đoàn kết”

(Mặt trận) - Đoàn kết là một hiện tượng xã hội mang tính lịch sử. Được dùng phổ biến trong đời sống hàng ngày, song,...