Khu dân cư là gì?

Khu dân cư là gì?

(Mặt trận) - Bạn đọc Trần Phương Nam có hỏi, cụm từ “khu dân cư” chưa thấy có trong định nghĩa của các từ điển...