Quá khẩu thành tàn

Quá khẩu thành tàn

Có những địa phương thuộc diện nghèo, hằng năm phải xin Trung ương “cứu đói” cho một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số...