Giấc mơ thành phố sông Hồng

Giấc mơ thành phố sông Hồng

Ngày 1/4/2022, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp Bộ Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 11-NQ/TW...