Đánh thức suối nguồn đoàn kết

Đánh thức suối nguồn đoàn kết

Trong những ngày cả nước đồng lòng chống dịch, tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái đã được đánh thức. Điều đó cũng đặt...