Thúc đẩy bình đẳng giới

Thúc đẩy bình đẳng giới

Luật Bình đẳng giới được Quốc hội khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 10 ngày 29/11/2006 và chính thức có hiệu lực từ...