Chung tay xóa đói, giảm nghèo!

Chung tay xóa đói, giảm nghèo!

Nhiệm vụ giảm nghèo bền vững ngày càng khó khăn hơn, đòi hỏi phải có cách làm chủ động, sáng tạo. Chung sức, đồng lòng,...