Gỡ khó cho sản xuất cuối năm

Gỡ khó cho sản xuất cuối năm

Lạm phát và suy thoái kinh tế thế giới đang ngấm dần vào nền kinh tế Việt Nam với những dấu hiệu ngày càng rõ...