Đảm bảo an sinh xã hội bền vững

Đảm bảo an sinh xã hội bền vững

Năm 2021, dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do dịch COVID-19, nhưng với sự chỉ đạo, điều hành của Đảng, Nhà nước,...