Khai mạc lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Mặt trận 2018 các tỉnh phía Nam