Vai trò của Mặt trận các cấp không ngừng được phát huy trong đời sống nhân dân

(Mặt trận) - Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu An Lềnh khẳng định, vai trò của các cấp Mặt trận trong tỉnh Nghệ An tiếp tục được khẳng định và không ngừng phát huy trong đời sống nhân dân. Những thành quả công tác Mặt trận của tỉnh Nghệ An đã góp phần quan trọng tạo nên thành tựu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 – 2024,bà Võ Thị Minh Sinh, Tỉnh ủy viên, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Trong 2 ngày (28,29/6) Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An đã tiến hành tổ chức Đại hội Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2019 - 2024 nhằm đánh giá kết quả thực hiện chương trình hành động MTTQ nhiệm kỳ 2014  - 2019, xây dựng mục tiêu, chương trình hành động của MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024; đồng thời hiệp thương Ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ mới. Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh dự Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có lãnh đạo tỉnh Nghệ An và hơn 320 đại biểu đại diện cho các tổ chức, đoàn thể, các tầng lớp nhân dân trong toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ 2014-2019, thực hiện chương trình hành động, MTTQ và các tổ chức thành viên từ tỉnh đến cơ sở tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động, phát huy vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy.

Trong đó, đáng chú ý là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Cùng với sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, tính đến nay, nhân dân đã tự nguyện đóng góp 5.658 tỷ đồng, hiến trên 8 triệu m2 đất, ủng hộ 6,39 triệu ngày công để xây dựng các công trình giao thông nông thôn, cùng với nguồn lực nhà nước hỗ trợ, toàn tỉnh có 56 thôn, bản, làng hoàn thành tiêu chí nông thôn mới cấp huyện và tỉnh, 218/431 xã (chiếm 50,58%), 3 đơn vị cấp huyện  đạt chuẩn Nông thôn mới (tính đến cuối năm 2018), ngoài ra MTTQ phối hợp bình xét, công nhận gia đình văn hóa, gia đình thể thao, khu dân cư văn hóa...

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức thành công Hội thi “Khu dân cư nói không với sản xuất thực phẩm bẩn” với 5.899/5.899 khu dân cư, 480/480 xã, phường, thị trấn tham gia. Hội thi là dịp tuyên truyền, phát huy sức mạnh nhân dân tham gia công tác đấu tranh, phòng chống sản xuất thực phẩm bẩn, biểu dương, nhân rộng khu dân cư sản xuất thực phẩm sạch, thực phẩm an toàn.

Tiếp đó, Cuộc vận động Quỹ “Vì người nghèo” và Chương trình “Tết Vì người nghèo” đã trở thành nét đẹp văn hóa riêng có của Nghệ An đưa Tết đến với mọi người nghèo, gia đình nghèo trong toàn tỉnh.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh và các đại biểu dự Đại hội.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đạt 210,9 tỷ đồng, đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 4.411 nhà Đại đoàn kết, giúp 10.809 hộ nghèo phát triển kinh tế, hỗ trợ 9.447 người nghèo khám chữa bệnh, 54.819 học sinh nghèo học tập. Kết quả đó góp phần giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh từ 13% năm 2014 (theo chuẩn cũ) xuống còn 5,54% cuối năm 2018 (theo chuẩn mới).

Điểm nổi bật trong nhiệm kỳ, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp UBND tỉnh tổ chức thành công Chương trình “Tết vì người nghèo” nhân dịp tết cổ truyền hàng năm. Tổng nguồn lực vận động từ Chương trình “Tết vì người” qua 5 năm đạt 282,83 tỷ đồng , bình quân hàng năm 70-80% hộ nghèo được tặng quà, riêng năm 2019 có 100% hộ nghèo, 60% hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh được tặng quà.

Hoạt động giám sát, phản biện theo Quyết định số 217-QĐ/TW, ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị được MTTQ và các tổ chức thành viên chủ động triển khai và chọn lọc nội dung có trọng tâm, trọng điểm và thiết thực; góp phần phát hiện và kiến nghị các cấp ủy, chính quyền khắc phục những hạn chế, bất cập trong tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và quản lý Nhà nước.

Mặc dù đạt được một số kết quả quan trọng, đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế. Đó là phương thức vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc có lúc, có nơi còn hạn chế. Công tác thông tin, tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân ở một số địa phương có lúc chưa kịp thời.

Bên cạnh đó, các cuộc vận động, các phong trào thi đua của MTTQ và các tổ chức thành viên có lúc còn chồng chéo, chưa làm chuyển biến căn bản trong triển khai thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh, cũng như nâng cao đời sống nhân dân. Tổ chức bộ máy Mặt trận ở một số địa phương chậm được kiện toàn, đổi mới, cơ chế hoạt động còn gặp nhiều khó khăn.

Phát biểu tại Đại hội, ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá cao vai trò và đóng góp của MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên cũng như tinh thần đoàn kết, hưởng ứng, ủng hộ và nỗ lực của các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần vào thành tích chung của tỉnh nhà thời gian qua.

Ông Nguyễn Đắc Vinh khẳng định đoàn kết là sức mạnh của toàn dân tộc, là nền tảng để phát triển. Đồng thời yêu cầu, MTTQ tỉnh trong nhiệm kỳ mới phải lãnh đạo làm tốt nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Ông Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An phát biểu tại Đại hội.

Dự và phát biểu chỉ đạo Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Nghệ An, ông Hầu A Lền, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký UBTƯ MTTQ Việt Nam đánh giá cao vai trò của MTTQ tỉnh Nghệ An trong nhiệm kỳ qua, luôn đổi mới, sáng tạo, triển khai nhiều chương trình hoạt động, làm tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát động đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương; ngày càng đi sâu vào cuộc sống và được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình hưởng ứng.

“Vai trò của các cấp Mặt trận tiếp tục được khẳng định và không ngừng phát huy trong đời sống nhân dân. Những thành quả công tác Mặt trận của tỉnh Nghệ An đã góp phần quan trọng tạo nên thành tựu phát triển kinh tế xã hội của địa phương và cả nước”, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Hầu A Lềnh yêu cầu MTTQ các cấp tỉnh Nghệ An thực hiện tốt 5 nội dung hành động gồm: Phát huy vai trò liên minh chính trị và chủ trì, phối hợp phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thúc đẩy sự phát triển chung của quê hương, đất nước; MTTQ và các tổ chức thành viên cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, chủ động xây dựng phong trào thi đua thiết thực, hướng về khu dân cư, phù hợp với tổ chức và đối tượng của mình, nâng cao chất lượng các cuộc vận động;

Tiếp tục triển khai, tổ chức thực hiện hiệu quả hoạt động giám sát, phản biện xã hội; Mặt trận lắng nghe nhân dân nói, Mặt trận nói để dân hiểu, tập hợp ý kiến Nhân dân, tích cực vận động nhân dân phát huy dân chủ, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, thực hành tiết kiệm; Tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại Nhân dân; Tiếp tục quan tâm, đổi mới phương thức và nội dung hoạt động, tăng cường phát huy vai trò các tổ chức thành viên, cá nhân tiêu biểu, tích cực phát huy vai trò, uy tín, kinh nghiệm của các già làng, người uy tín trong đồng bào các dân tộc thiểu số, chức sắc, chức việc tôn giáo để xây dựng khối đại đoàn kết vững mạnh.

Đại hội cũng xác định mục tiêu và chương trình hành động nhiệm kỳ 2019 - 2024 với quyết tâm tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của MTTQ, góp phần xây dựng Nghệ An giàu mạnh, văn minh.

Nhấn mạnh vấn đề này, bà Võ Thị Minh Sinh, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An cho biết: “Ngay sau đại hội, MTTQ các cấp cần khẩn trương xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hành động và hệ thống các giải phát cụ thể để sớm khác phục các hạn chế tồn tại, tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân, phát động phong trào thi đua, trong đó lưu ý đẩy mạnh cải cách hành chính, phát huy sáng kiến, giải pháp của các tổ chức và cá nhân, đưa công tác Mặt trận lên ngang tầm nhiệm vụ chính trị, đáp ứng đòi hỏi cấp bách của quần chúng và xu thế thời đại, xứng đáng là vai trò cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền với nhân dân”.

Đại hội công bố danh sách 120 ủy viên Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024. Bà Võ Thị Minh Sinh, Tỉnh ủy viên, Phó ban Tổ chức Tỉnh ủy được hiệp thương cử giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Dịp này, thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Sơn đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có nhiều thành tích trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

Bà Võ Thị Minh Sinh, tân Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2019 – 2024 phát biểu tại Đại hội.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh tặng quà chúc mừng Đại hội.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đắc Vinh trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho các đồng chí Nguyễn Văn Huy và Nguyễn Ngọc Nguyên.

Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A trò chuyện cùng các đại biểu bên lề Đại hội.

120 vị được Đại hội hiệp thương bầu vào ủy viên Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2019-2024.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu MTTQ tỉnh Nghệ An lần thứ 14, nhiệm kỳ 2019-2024.

Theo Điền Bắc/Đại Đoàn Kết

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều