Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam

(Mặt trận) - Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân về việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước.

Các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút khai trương Trang thông tin điện tử mới MTTQ Việt Nam.

Thực trạng công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thời gian qua

Từ năm 2015 đến nay, thực hiện Đề án 01 “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”1, công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đạt những kết quả tích cực. Qua đó, góp phần tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường sự nhất trí về chính trị và tinh thần trong nhân dân, tuyên truyền, động viên nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Về công tác thông tin, tuyên truyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên trực tiếp tổ chức và phối hợp với các cơ quan thông tấn báo chí cung cấp thông tin về tình hình đất nước và quốc tế, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đến các tầng lớp nhân dân. Phương thức thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thông qua kênh thông tin của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên.

Đến tháng 12/2018, có 62/63 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố thành lập Trang thông tin điện tử, chiếm tỷ lệ 98,4%; có 43/63 tỉnh, thành phố xuất bản, phát hành Bản tin Công tác Mặt trận, chiếm 68,25%; Công đoàn Việt Nam các cấp hiện có 5 tờ báo, 70 tạp chí, bản tin, 40 trang thông tin điện tử; Hội Cựu Chiến binh Việt Nam các cấp có 3 tờ báo và 58 ấn phẩm; Hội Nông dân Việt Nam có 4 cơ quan báo chí và 3 trang thông tin điện tử; Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh có 9 cơ quan báo chí...; 63/63 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố có chương trình ký kết phối hợp với tổ chức chính trị - xã hội, chiếm tỷ lệ 100%; có 60/63 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, thành phố có chương trình ký kết phối hợp với các cơ quan báo chí, chiếm tỷ lệ 95,2%2. Ngoài ra, việc thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn được thực hiện thông qua các chương trình bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên, qua công tác tuyên truyền miệng của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, các cuộc họp, sinh hoạt của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên ở cơ sở, Ban Công tác Mặt trận khu dân cư; phối hợp với các cơ quan tuyên truyền, cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Về việc tập hợp nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị của nhân dân3: Về nội dung thu thập, tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân bao gồm các lĩnh vực của đời sống xã hội, nhất là những vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân. Phương thức thực hiện nắm tình hình nhân dân: Thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên; các hội nghị tiếp xúc cử tri của Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp; cộng tác viên dư luận xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; các Hội đồng tư vấn, Ban tư vấn; lực lượng cốt cán phong trào của Mặt trận các cấp; thông tin qua báo chí và hệ thống thông tin đại chúng, mạng xã hội.

Từ năm 2015 đến nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố, các tổ chức thành viên của Mặt trận ở Trung ương, các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố báo cáo về ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi về Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổng hợp, phản ánh tình hình nhân dân và những ý kiến, kiến nghị của nhân dân với Đảng, Nhà nước. Trong đó, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại các kỳ họp lần thứ 9, 10, 11 Quốc hội (khóa XIII) và các kỳ họp thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Quốc hội (khóa XIV) với tổng số 28.401 ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. Những ý kiến, kiến nghị của nhân dân do Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tại các kỳ họp Quốc hội đã được Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo giao các bộ, ban, ngành và chính quyền địa phương có liên quan tiếp thu, giải quyết và thông báo cho Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân biết để giám sát. Đây là nguồn thông tin có vai trò rất quan trọng đối với quá trình ban hành, tổ chức thực hiện, bổ sung, sửa đổi các quyết định lãnh đạo, quản lý xã hội, góp phần giúp lãnh đạo Đảng, Nhà nước có được những quyết định đúng đắn, phù hợp với quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân về các chủ trương, đường lối, chính sách, những vấn đề quốc kế dân sinh...

Thời gian qua, công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có nhiều chuyển biến tích cực. Việc phối hợp công tác giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với các tổ chức thành viên, các cơ quan truyền thông, báo chí đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả. Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong hệ thống Mặt trận bước đầu được củng cố, kiện toàn. Công tác nắm bắt dư luận xã hội trong hệ thống Mặt trận các cấp từng bước đi vào nền nếp, kịp thời tập hợp, báo cáo phản ánh những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp nhân dân gửi tới các cơ quan đảng, chính quyền. Công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân trong thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tuy nhiên, công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở một số địa phương, cơ sở còn thụ động; nội dung, hình thức thông tin, tuyên truyền còn nghèo nàn, chưa thật hấp dẫn, chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. Tổ chức bộ máy, cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang có sự thay đổi, biến động sát nhập về tổ chức bộ máy và cán bộ kiêm nhiệm các nhiệm vụ khác nên thiếu chuyên sâu, không có điều kiện tập trung đầu tư thời gian, công sức, trí tuệ cho công tác tuyên giáo. Công tác phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các tỉnh, thành phố với các cơ quan tuyên truyền (ban tuyên giáo, ngành thông tin và truyền thông, ngành văn hóa, thể thao, du lịch), các tổ chức thành viên cùng cấp, các cơ quan thông tin, báo chí trong công tác thông tin, tuyên truyền có việc, có lúc chưa được chặt chẽ. Việc báo cáo phản ánh tình hình nhân dân còn chậm, chất lượng còn rất hạn chế. Việc đầu tư các trang thiết bị, thiết lập các kênh thông tin (mạng xã hội) bố trí kinh phí phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền ở một số địa phương vẫn còn hạn chế, thiếu kinh phí để thực hiện.

 Nguyên nhân là do một số cấp ủy, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên các cấp nhận thức về vị trí, vai trò, nhiệm vụ và phương thức hoạt động thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chưa đầy đủ, nên chưa quan tâm, tạo điều kiện thỏa đáng cho công tác này, về cả cơ chế, thiết bị, kinh phí, tổ chức và cán bộ. Vai trò chủ trì phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các ngành, các tổ chức thành viên ở một số nơi chưa chặt chẽ, thiếu cụ thể. Đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam còn thiếu về số lượng, trình độ, năng lực chưa đáp ứng yêu cầu.

Giải pháp tiếp tục đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền trong thời gian tới

Một là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cần chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; phối hợp chặt chẽ với chính quyền, cơ quan chức năng, các tổ chức thành viên Mặt trận cùng cấp, các cơ quan báo chí tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đảm bảo đồng bộ, thống nhất trong hệ thống chính trị và trong nhân dân.

Hai là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cần chủ động hướng dẫn, định hướng nội dung thông tin, phương thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, đảm bảo thông tin kịp thời, đầy đủ, chính xác. Kịp thời nắm bắt, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân báo cáo với Đảng, Nhà nước và cấp ủy, chính quyền cùng cấp theo định kỳ hoặc đột xuất, nhất là những vụ việc nổi cộm, bức xúc mà dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường phối hợp giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp với Ban Tuyên giáo cấp ủy và bộ phận tuyên truyền của các tổ chức thành viên trong việc cung cấp thông tin, nắm bắt dư luận xã hội; định kỳ tổ chức giao ban về công tác thông tin, tuyên truyền, vừa tập hợp ý kiến, nguyện vọng của nhân dân, vừa thống nhất nội dung định hướng tuyên truyền. Trong bối cảnh hiện nay, công tác thông tin, tuyên truyền phải bám sát thực tiễn đời sống xã hội, kịp thời thông tin định hướng về những vấn đề thời sự trong nước, quốc tế và địa phương mà nhân dân quan tâm, về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; về chủ quyền lãnh thổ, sản xuất, đời sống của nhân dân. Kịp thời đấu tranh bác bỏ các quan điểm sai trái, âm mưu chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ và nhân dân.

Ba là, chú trọng kiện toàn tổ chức và đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp đảm bảo đủ số lượng, chất lượng đáp ứng nhiệm vụ trong tình hình mới. Việc kiện toàn tổ chức, bộ máy Ban Tuyên giáo (bộ phận Tuyên giáo) của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cần thống nhất từ Trung ương đến địa phương để đảm bảo đồng bộ trong công tác phối hợp, hướng dẫn và tổ chức thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền theo phương châm ”tuyên truyền tập thể”, ”cổ vũ tập thể”.

Bốn là, định kỳ tổ chức bồi dưỡng, tập huấn, hội thảo, tọa đàm, trao đổi chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng cho cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Xây dựng và duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhất là đội ngũ các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng, các chức sắc tôn giáo và các nhóm nòng cốt tham gia tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, chức sắc, tín đồ các tôn giáo trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Năm là, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, kinh phí phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Trong bối cảnh phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học lần thứ tư, nhưng cơ sở vật chất, trang thiết bị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp còn thiếu, lạc hậu, rất cần được đầu tư (từ ngân sách nhà nước hoặc xã hội hóa), nâng cấp trang thiết bị để ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Hiện nay, mạng internet, mạng xã hội đã thể hiện tính vượt trội trong việc truyền tải thông tin, tương tác giữa các đối tượng và tác động rất nhanh, đa chiều, đa lĩnh vực tới công chúng. Vì vậy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên các cấp cần thiết lập kênh thông tin điện tử, mạng xã hội (Zalo, Facebook…) để phục vụ công tác thông tin, tuyên truyền ở địa phương, cơ sở.

Sáu là, đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm làm rõ và đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề mới, phức tạp nảy sinh trong thực tiễn hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời, tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập cho cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trong đó có cán bộ làm công tác thông tin, tuyên truyền.

Bảy là, tổ chức nghiên cứu, học tập, tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “xây dựng, chỉnh đốn Đảng”, đấu tranh, lên án những hành vi tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước; Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp và bầu cử Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Nguyễn Văn Vẻ

Phó Trưởng ban Tuyên giáo UBTW MTTQ Việt Nam

Chú thích:

1. Nghị quyết 03/NQ-MTTW ngày 25/1/2015, Hội nghị lần thứ hai Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam khóa VIII đã thông qua Đề án 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 5/5/2015 về “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

2. Báo cáo số 689/BC-MTTW-BTT ngày 15/1/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về sơ kết 3 năm thực hiện Đề án 01 “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam”.

3.  Báo cáo 786/BC-MTTW-BTT ngày 27/6/2019 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 100-KL/TW ngày 18/8/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc đổi mới và nâng cao chất lượng công tác điều tra, nắm bắt, nghiên cứu dư luận xã hội.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều