Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, góp phần thiết thực vào thành công Đại hội XIII của Đảng

(Mặt trận) - Thấm nhuần lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" và “những người thi đua là những người yêu nước nhất”1, “Thi đua là một cách yêu nước thiết thực và tích cực”2, trong 5 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, đã chủ động đề ra các phong trào, các cuộc vận động yêu nước. Qua các cuộc vận động, các phong trào thi đua, Mặt trận coi trọng tính thiết thực và hiệu quả là vừa nhằm thực hiện nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện nhiệm vụ tập hợp các tầng lớp nhân dân, xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Mặt trận đã vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào do Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Trung ương phát động như: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo – không để ai bị bỏ lại phía sau”; phong trào “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”.

Cùng với việc vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào do Thủ tướng phát động, Mặt trận tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tham gia thực hiện các phong trào, các cuộc vận động do chính Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động như: Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” và vận động nhân dân tích cực thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Trước những yêu cầu đột xuất, Mặt trận đã phối hợp với Nhà nước chủ động ra Lời kêu gọi toàn dân tham gia các cuộc vận động lớn vào từng thời điểm cụ thể như: Toàn dân tham gia ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lũ; Toàn dân hiến máu tình nguyện; Toàn dân tham gia ủng hộ khắc phục hậu quả do hạn hán, xâm nhập mặn; Toàn dân tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19... được các tầng lớp nhân dân, các tôn giáo, đồng bào các dân tộc và người Việt Nam ở nước ngoài nhiệt thành hưởng ứng.

Song song với việc triển khai các phong trào thi đua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp rất quan tâm đến việc đăng ký và bình xét thi đua hàng năm gắn với việc sơ kết, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện công tác chỉ đạo. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong 5 năm qua đã tổ chức những hội nghị biểu dương điển hình theo từng chuyên đề, qua đó phát hiện, biểu dương những gương điển hình trên các phương tiện thông tin đại chúng và kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân tiên tiến, làm cho phong trào thi đua yêu nước thực sự đi vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội; đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Nét mới trong việc tổ chức phong trào thi đua của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là việc xây dựng các mô hình thi đua phù hợp với tình hình thực tế ở mỗi cấp. Ở Trung ương, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thành lập 16 cụm thi đua, trong đó có 10 cụm thi đua giữa Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và 6 cụm thi đua giữa các tổ chức thành viên.

Hội đồng thi đua các cấp trên cơ sở của từng địa phương cũng tổ chức các cụm thi đua. Thông qua hoạt động cụm thi đua, công tác thi đua có nhiều đổi mới, chất lượng ngày càng được nâng cao.

Có thể khẳng định: 5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có những chuyển biến quan trọng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần to lớn vào việc huy động sức mạnh của toàn dân tộc, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tạo thành phong trào thi đua sâu rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại, xây dựng Đảng, chính quyền, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Những thành tựu mà nhân dân ta đạt được trong 5 năm qua đã tạo cho đất nước ta thế và lực mới để tiếp tục phát triển nhanh và bền vững. Song, trước mắt trong những năm tới, chúng ta còn phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, đòi hỏi toàn thể đồng bào, cán bộ và chiến sĩ cả nước cũng như đồng bào ta ở nước ngoài tiếp tục tăng cường đoàn kết, chung sức, đồng lòng tiếp tục phấn đấu cao hơn nữa, khơi dậy và phát huy mọi tiềm năng, nguồn lực, sức sáng tạo, góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh và đối ngoại, phòng chống tham nhũng, lãng phí, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Tại Đại hội thi đua yêu nước Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giai đoạn 2020 - 2025, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020 - 2025 hướng vào các nội dung sau:

Một là, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân ra sức thi đua lập thành tích cao nhất để chào mừng đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026, kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam – Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Trước mắt, tích cực cùng Đảng, Nhà nước vận động nhân dân phòng, chống đại dịch Covid-19 và phòng, chống lũ lụt ở miền Trung; đẩy mạnh Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, dồn mọi nguồn lực cho việc phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước.

Hai là, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục hướng vào việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; giảm nghèo bền vững; đẩy mạnh các phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần phát triển văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, ổn định chính trị, trật tự trị an, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

Ba là, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp thường xuyên lắng nghe ý kiến nhân dân, thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội; tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tổ chức đối thoại, giải đáp những vấn đề nhân dân quan tâm, đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị chính đáng của nhân dân; đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, thực hành dân chủ, thực hiện kỷ cương; xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Bốn là, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động đoàn kết; chăm lo cho đồng bào các dân tộc, tôn giáo; đồng thời đẩy mạnh hơn nữa phong trào thi đua trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, vun đắp niềm tin, niềm tự hào dân tộc, hướng về Tổ quốc, cùng nhau chung sức xây dựng quê hương, đất nước.

Năm là, thực hiện tốt phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” do Thủ tướng Chính phủ phát động, thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả. Đội ngũ cán bộ Mặt trận các cấp phải tiên phong về nhận thức, gương mẫu trong hành động, năng động, sáng tạo, tâm huyết với công việc, lắng nghe ý kiến của nhân dân, dám chịu trách nhiệm trước nhân dân.

Với khát vọng, quyết tâm cao, khí thế mới, với sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng với những quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân của Đảng, Chính phủ, Quốc hội, sự phối hợp, đồng bộ, nhịp nhàng của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, sự ủng hộ của bạn bè quốc tế, nhất định đất nước ta sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách, vững bước trên con đường phát triển nhanh, bền vững, vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Nguyễn Túc

Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam

Chú thích:

1, 2. Hồ Chí Minh: Toàn tập, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội. 2001, tập 7, trang 406, 407.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều