Phát huy vai trò của tổ chức Hội và giai cấp nông dân trong xây dựng nông thôn mới ở Hà Tĩnh

(Mặt trận) - Phát huy vai trò của tổ chức Hội và giai cấp nông dân trong xây dựng nông thôn mới, Hà Tĩnh trở thành điểm sáng của cả nước trong phong trào xây dựng nông thôn mới với nhiều cách làm sáng tạo và hiệu quả. Thông qua xây dựng nông thôn mới, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của công tác Hội và phong trào nông dân trong toàn tỉnh; vai trò, vị trí của tổ chức Hội tiếp tục được khẳng định. Chức năng đại diện của Hội trong việc chăm lo, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, nông dân được phát huy; niềm tin của người dân đối với Đảng, chính quyền ngày càng được nâng lên.
Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh tích cực phối hợp triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, gắn với thực hiện có hiệu quả Kết luận 61 của Ban Bí thư và Quyết định 673 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020” và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; khơi dậy sức dân, phát huy tốt vai trò chủ thể, nòng cốt của người nông dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, hiệu quả.

Xác định mục đích của việc thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới là huy động sức dân để đem lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho người dân. Hội Nông dân tỉnh đã tích cực triển khai phối hợp thực hiện bằng các việc cụ thể, như: tuyên truyền, vận động để hội viên, nông dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng nông thôn mới gắn với vai trò chủ thể của người nông dân. Phát động các cấp Hội và hội viên, nông dân tích cực tham gia bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân thực hiện và dân hưởng lợi”. Lựa chọn một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, như: tham gia xây dựng quy hoạch, đề án phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình kinh tế, các hợp tác xã, tổ hợp tác; hiến đất, tài sản, kinh phí, ngày công và huy động các nguồn lực khác để xây dựng kết cấu hạ tầng, các thiết chế văn hóa cơ sở, xây dựng nhà ở, chỉnh trang vườn hộ, xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.

Các cấp Hội đã tổ chức tuyên truyền được 28.830 buổi cho 2.072.000 lượt người tham dự về các chủ trương, chính sách của Trung ương và của tỉnh về xây dựng nông thôn mới. Về hình thức tuyên truyền, thông qua sinh hoạt chi hội, trên các phương tiện thông tin đại chúng, các hội thi sân khấu hóa, như: Nhà nông đua tài, showgame truyền hình “Nông thôn ngày mới” tạo không khí sôi động, giúp cho cán bộ, hội viên nông dân hiểu sâu sắc hơn ý nghĩa, vai trò và các nội dung xây dựng nông thôn mới và xác định được trách nhiệm chủ thể của mình trong việc triển khai thực hiện xây dựng nông thôn mới. Cụ thể hóa các nội dung tham gia xây dựng nông thôn mới bằng việc đăng ký những nội dung, phần việc, tiêu chí theo lộ trình, thời gian và mức khoán cụ thể; phát động hội viên nông dân phát huy vai trò chủ thể, nòng cốt tích cực tham gia và huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội cùng thực hiện.

Trong 10 năm, các cấp Hội đã vận động 52.140 hộ nông dân hiến 276,3 ha đất, đóng góp hàng trăm tỷ đồng, hàng triệu ngày công để làm mới, sửa chữa 1.342 km đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 2.267 km kênh mương. Vận động, giúp đỡ xây dựng 4.803 mô hình kinh tế tập thể; hướng dẫn chỉnh trang, cải tạo trên 107.000 vườn tạp, xây dựng mới 4.716 vườn mẫu, tham gia tích cực xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; tổ chức được 7.515 buổi truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, an toàn giao thông, bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực gia đình... với 487.863 lượt người tham gia; vận động 13.640 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 140.577 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần nâng tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế toàn dân lên trên 86%.

Thực hiện Đề án đào tạo nghề theo Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các cấp Hội đã trực tiếp đào tạo 234 lớp và cấp chứng chỉ cho 2.496 học viên, phối hợp đào tạo nghề cho 7.195 học viên; giới thiệu việc làm cho 2.473 lao động. Bằng phương pháp giảng dạy “cầm tay chỉ việc”, gắn lý thuyết với thực hành, sau học nghề các học viên có việc làm, tăng thu nhập từ nghề đã học. Đội ngũ nông dân qua đào tạo nghề còn là các tuyên truyền viên tích cực giúp đỡ nhiều nông dân trong thôn, xóm cùng áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, từ đó hình thành các vùng sản xuất tập trung.

Bên cạnh đó, Hội đã phối hợp tín chấp với Ngân hàng Chính sách xã hội và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với tổng doanh số cho vay gần 10.750 tỷ đồng, cho 410.670 hộ vay vốn; Quỹ Hỗ trợ nông dân 45,5 tỷ đồng cho 221 tổ hợp tác và 2.310 thành viên vay; phối hợp với các doanh nghiệp, cung ứng 90.138 tấn phân bón, 22 vạn cây giống, 1.114 máy nông nghiệp trả chậm. Thông qua đó, đã vận động thành lập được 698 mô hình Tổ hợp tác, 128 hợp tác xã. Tiêu biểu như mô hình Tổ hợp tác bò chất lượng cao ở xã Yên Lộc, huyện Can Lộc, tổ hợp tác chăn nuôi lợn ở Kỳ Lạc, huyện Kỳ Anh, tổ hợp tác trồng cam ở Vũ Quang; Hợp tác xã Nông Lâm nghiệp và Dịch vụ Sơn Hàm...

Phối hợp với các sở, ngành tuyên truyền, vận động nông dân về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông; an toàn vệ sinh thực phẩm; xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; thực hiện chính sách dân số, gia đình, trẻ em; xã hội hóa các hoạt động giáo dục, y tế, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; vận động nông dân mua Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội tự nguyện...

Thực hiện chủ trương đỡ đầu nông thôn mới, Hội đã nhận giúp đỡ 5 xã xây dựng nông thôn mới với nhiều hình thức, như: hỗ trợ cây giống, ngày công, xây dựng vườn mẫu; tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, dạy nghề; tuyên truyền chính sách Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm xã hội, tư vấn giới thiệu việc làm; hướng dẫn thành lập các Tổ hợp tác, hỗ trợ vay vốn và các thiết chế văn hóa khu dân cư. Tổng kinh phí đã hỗ trợ hơn 1,9 tỷ đồng. Đến nay, đã có 3 xã về đích, còn 2 xã dự kiến về đích cuối năm 2019.

Kết quả 10 năm xây dựng nông thôn mới gắn với các phong trào của Hội, đã góp phần làm thay đổi nhận thức, tư duy và hành động cũng như phát huy tốt vai trò chủ thể, nòng cốt của hội viên, nông dân trong việc xây dựng nông thôn mới; đời sống vật chất, tinh thần của người nông dân được nâng lên; diện mạo mới ở các miền quê ngày càng khởi sắc.

Từ kinh nghiệm thực tiễn 10 năm qua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là, coi trọng việc nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền vận động, làm cho nông dân thay đổi tư duy, nhận thức về vai trò làm chủ trong trong xây dựng nông thôn mới; nắm được các chủ trương của Đảng, cơ chế, chính sách của Nhà nước, giúp nông dân tiếp cận các chính sách, mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình và cho xã hội.

Hai là, tranh thủ các nguồn lực để xây dựng các mô hình sản suất, kinh doanh có hiệu quả, từ đó nhân ra diện rộng. Tổ chức cho nông dân thăm quan học tập kinh nghiệm các mô hình hay, những cách làm hiệu quả trong và ngoài địa phương để nông dân mạnh dạn áp dụng. Tăng cường các hoạt động tư vấn, dịch vụ hỗ trợ nông dân về khoa học kỹ thuật, kỹ năng tiếp cận thị trường, kiến thức quản lý, điều hành sản xuất; đáp ứng nhu cầu về vốn, vật tư nông nghiệp, kêu gọi thu hút doanh nghiệp đầu tư liên doanh, liên kết với nông dân xây dựng các chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp đảm bảo sản xuất bền vững, ổn định.

Ba là, quan tâm các hoạt động giám sát và phản biện các chu trình chính sách, không ngừng củng cố tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, tích cực bồi dưỡng cán bộ cả về năng lực và tâm huyết, đủ khả năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cơ chế, chính sách, cũng như các giải pháp thiết thực để đẩy mạnh phong trào sản xuất, kinh doanh giỏi một cách sâu, rộng và hiệu quả.

Hà Tĩnh đang phải đối diện với các khó khăn thách thức hiện nay, tình hình thiên tai, hạn hán, bão lụt, biến đổi khí hậu, dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp và khó lường; đời sống của người nông dân còn nhiều khó khăn (việc làm bấp bênh, thu nhập thấp, chịu nhiều rủi ro; sản phẩm nông nghiệp làm ra khó tiêu thụ, giá thành thấp; việc liên doanh - liên kết trong phát triển sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm còn lỏng lẻo, lúng túng, hiệu quả thấp...).

Phát huy kết quả và bài học kinh nghiệm trong 10 năm qua, trong thời gian tới, các cấp Hội sẽ tiếp tục phát huy kết quả, khắc phục mọi khó khăn để tiếp tục tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân phát huy vai trò chủ thể, nòng cốt, khơi dậy sức dân nhằm đẩy nhanh tốc độ xây dựng nông thôn mới đạt nhiều thành tích nổi bật, thiết thực, hiệu quả hơn, phấn đấu sớm đưa Hà Tĩnh trở thành tỉnh nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu đó, cần thực hiện tốt các giải pháp trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung tuyên truyền có chiều sâu về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng Nông thôn mới, gắn với vai trò chủ thể của người nông dân; quan tâm đầu tư chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ mới gắn với nâng cao chất lượng các hoạt động tư vấn, hỗ trợ người nông dân tiếp cận các cơ chế chính sách để đẩy mạnh phát triển sản xuất, đa dạng hóa ngành nghề, tạo việc làm và nâng cao thu nhập. Vận động hội viên, nông dân xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu thiết thực, hiệu quả; khuyến khích xây dựng hàng rào xanh, hệ thống tưới tiêu phục vụ sản xuất, kinh doanh, đảm bảo vừa có hiệu quả kinh tế, vừa có mỹ quan, sinh cảnh đẹp, tạo thành phong trào rộng khắp, lan tỏa về xây dựng vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu.

Thứ hai, Nhà nước các cấp cần có chính sách hỗ trợ thúc đẩy liên doanh, liên kết; đầu tư, thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn để làm đầu kéo giúp nông dân phát triển sản xuất, đồng thời cần có cơ chế ràng buộc để doanh nghiệp được thụ hưởng chính sách phải có trách nhiệm pháp lý hỗ trợ nông dân. Quan tâm đầu tư xây dựng và quảng bá thương hiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của Hà Tĩnh để đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và hội nhập thị trường quốc tế.

Thứ ba, nâng cao chất lượng công tác dạy nghề và đào tạo kỹ năng, phương pháp cho các Hợp tác xã, Tổ hợp tác và lấy vai trò Hợp tác xã, Tổ hợp tác làm chủ thể trong việc sản xuất hàng hóa tập trung, gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Tăng cường hiệu quả công tác phối hợp ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và hoạt động của Quỹ hỗ trợ nông dân, nhằm cung ứng vốn vay ưu đãi cho hội viên nông dân trong sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Thứ tư, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong giám sát và phản biện xã hội các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới ở các địa phương; tăng cường công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách và kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở đó tạo niềm tin và sức mạnh của quần chúng nhân dân; tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện xây dựng nông thôn mới.

Thứ năm, trong xây dựng nông thôn mới cùng với việc đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, cần quan tâm nhiều hơn đến việc đầu tư cho lĩnh vực tinh thần; khôi phục và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, đấu tranh xóa bỏ các tệ nạn xã hội, hủ tục lạc hậu đang xâm nhập vào nông thôn hiện nay, xây dựng hình ảnh người nông dân văn minh, tiến bộ trong nông thôn mới trên quê hương Hà Tĩnh.

Bùi Nhân Sâm

Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội Nông dân Hà Tĩnh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều