Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019: Vinh danh 74 công trình, giải pháp khoa học - công nghệ tiêu biểu

(Mặt trận) - Công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng năm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhằm hưởng ứng phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”. Kể từ sau Lễ công bố lần thứ nhất vào năm 2016, đây là lần thứ tư Sách vàng Sáng tạo Việt Nam được công bố, nhằm tiếp tục cổ vũ, tôn vinh và khẳng định sự trân trọng đối với các tổ chức, cá nhân tiêu biểu, có đóng góp hiệu quả trong hoạt động khoa học - công nghệ, khơi dậy niềm tự hào về trí tuệ, tinh thần đam mê lao động sáng tạo của người Việt Nam.

Ngày 23/8/2019, tại Hà Nội, Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam phối hợp các bộ, ngành và các cơ quan có liên quan tổ chức Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019, chào mừng kỷ niệm 74 năm Cách mạng Tháng 8 và Quốc khánh 2/9 (2/9/1945- 2/9/2019) và Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Phát huy truyền thống đoàn kết, trí tuệ, sáng tạo trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã vinh danh, giới thiệu nhiều sáng kiến, sáng tạo, mang lại ý nghĩa thiết thực đối với cộng đồng và xã hội; xứng đáng với niềm tin, hy vọng và sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với nền khoa học, công nghệ nước nhà và đáp ứng nhu cầu thiết thực trong đời sống xã hội hiện nay. Đảng, Nhà nước đã xác định khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu trong chính sách phát triển quốc gia. Để đi đúng lộ trình và xu thế của thế giới, cần phải nhận diện rõ những cơ hội và thách thức của toàn cầu hóa đối với lĩnh vực khoa học - công nghệ, trước hết là phải ưu tiên, tập trung đầu tư trước một bước cho khoa học - công nghệ, đồng thời đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ cơ chế quản lý, nhất là cơ chế tài chính, để thực sự phát huy năng lực sáng tạo của các nhà khoa học, đưa nhanh tiến bộ khoa học vào sản xuất và đời sống. Tăng cường liên kết giữa các tổ chức khoa học - công nghệ với doanh nghiệp; liên kết nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông. Cùng với đó là tăng cường hợp tác quốc tế về khoa học, công nghệ cao.   Nhiệm vụ của khoa học, kỹ thuật quan trọng, cho nên mọi ngành, mọi người đều phải tham gia công tác khoa học, kỹ thuật, để nâng cao năng suất lao động, sản xuất ra nhiều của cải vật chất, để xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi”. Với trách nhiệm, niềm tự hào trí tuệ, niềm say mê nghiên cứu khoa học của người Việt Nam, các phong trào thi đua sáng tạo sẽ phát huy hơn nữa giá trị trong các lĩnh vực của đời sống, tạo ra nhiều sản phẩm có hàm lượng trí tuệ, hiệu quả kinh tế cao, hoà nhập với sự phát triển mạnh mẽ của khoa học, công nghệ thế giới.

Các tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục hỗ trợ cùng với các chính sách đổi mới, quan tâm tích cực của Bộ Khoa học và Công nghệ, các bộ, ngành liên quan, để các công trình giới thiệu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam có điều kiện triển khai ứng dụng vào thực tiễn, nâng cao năng suất lao động, cải thiện hơn nữa chất lượng cuộc sống, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Khoa học và công nghệ - quốc sách hàng đầu phát triển đất nước

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, phát biểu tại buổi lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao việc Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 với 74 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học công nghệ tiêu biểu.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam trong 4 năm qua, kể từ sau Lễ công bố lần thứ nhất vào năm 2016, công tác tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam ngày càng được triển khai một cách bài bản, khoa học, chặt chẽ, bảo đảm tính công khai, minh bạch, khách quan và thu hút được sự tham gia tích cực của các cơ quan, bộ, ngành, đoàn thể ở Trung ương và các địa phương trong cả nước. Các công trình được ghi nhận và vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực được Đảng, Nhà nước tập trung ưu tiên phát triển, như: cơ khí tự động hóa, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ thông tin, y tế, giáo dục, tiết kiệm năng lượng và sử dụng năng lượng mới, thích ứng biến đổi khí hậu, quốc phòng, an ninh… Tác giả của các công trình này là những tập thể, cá nhân trên mọi miền Tổ quốc; có người là giáo sư, tiến sỹ, có người là chủ doanh nghiệp, có người là những công nhân, nông dân và cả những sinh viên, học sinh. Qua đó cho thấy khả năng sáng tạo, nghiên cứu khoa học luôn có ở mọi lứa tuổi, mọi tầng lớp trong xã hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, để khoa học và công nghệ thực sự trở thành quốc sách, đóng vai trò quan trọng hơn nữa trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan bộ, ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển khoa học - công nghệ; quan tâm đào tạo, phát triển nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao. Bên cạnh đó các bộ, ngành, địa phương cần nghiên cứu, đề xuất ban hành các chính sách đột phá về khoa học công nghệ; không ngừng quan tâm, khuyến khích động viên các cấp, các ngành, các nhà khoa học, các doanh nghiệp, các tầng lớp nhân dân tận dụng, phát huy lợi thế của cuộc cách mạng công nghệ lần thứ tư, nghiên cứu, sáng tạo để tạo ra các ý tưởng, các sản phẩm có tính ứng dụng cao, thúc đẩy tăng năng suất lao động, chất lượng và năng lực cạnh tranh, góp phần thiết thực vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, cần chú trọng nghiên cứu các đề tài khoa học, giải pháp công nghệ trong các ngành, lĩnh vực then chốt đang được quan tâm hiện nay, như: nông nghiệp công nghệ cao, chế biến nông sản, tài nguyên môi trường, ứng phó và thích ứng với biến đổi khí hậu, năng lượng sạch, vật liệu mới, trí tuệ nhân tạo… nhất là các giải pháp nâng cao năng suất lao động. Từ thực tiễn trong lao động sản xuất, cần tiếp tục tổ chức các cuộc thi sáng tạo khoa học và công nghệ trên phạm vi cả nước, ở từng bộ, ban, ngành và địa phương, nhất là Hội thi Sáng tạo kỹ thuật toàn quốc và Giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam để khuyến khích, động viên các tầng lớp nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài hưởng ứng phong trào thi đua lao động sáng tạo, say mê tìm tòi, nghiên cứu để ngày càng có nhiều công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ, góp phần nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo của quốc gia, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

Vinh danh 74 công trình, giải pháp khoa học - công nghệ tiêu biểu

Kế thừa và phát huy kết quả qua 3 lần công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam từ năm 2016, với tinh thần làm việc khách quan, khoa học, từ 141 công trình do các ban, bộ, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu, Ban Chỉ đạo và Hội đồng tuyển chọn đã tuyển chọn ra 74 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu trên nhiều lĩnh vực, như: có 17 công trình về sinh học; 14 công trình về công nghệ thông tin, điện tử, viễn thông; 12 công trình về y tế; 8 công trình về năng lượng; 6 công trình về cơ khí, tự động hóa; 5 công trình về công nghệ vật liệu; 5 công trình về công nghệ về ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường; 3 công trình về giáo dục.

74 công trình công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019 là những công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ có giá trị và được ứng dụng trong sản xuất, đời sống, đem lại hiệu quả cao về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh. Tiêu biểu như: Nghiên cứu lắp đặt hệ thống cứu hỏa tự động lên xe tăng thiết giáp; Nghiên cứu ứng dụng khí cụ ngọc trai trong quá trình điều trị lệch lạc khớp cắn răng hàm do thói quen đẩy lưỡi ở trẻ; Nghiên cứu chế tạo test phát hiện độc tố hóa sinh (BC) trong môi trường; Ứng dụng kỹ thuật can thiệp động mạch vành qua da trong điều trị bệnh nhân đau thắt ngực ổn định tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình; Triển khai ứng dụng hệ thống phần mềm trí tuệ nhân tạo - IBM watso for oncology trong hỗ trợ điều trị người bệnh ung thư tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Thọ; Cột cảnh báo nước lũ, nước dâng bằng tín hiệu pháo hiệu cảnh báo cho các ngầm tràn đoạn đường ngập nước...

Đặc biệt, trong lĩnh vực quốc phòng có 6 công trình được lựa chọn công bố trên Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019, đó là: Công trình “Nghiên cứu thiết kế và chế tạo bệ quay cho đài ra-đa cảnh giới tầm trung, sóng mét RV” của nhóm tác giả: Phạm Quốc Hoàng, Lê Xuân Hùng, Trần Đức Việt và các cộng sự thuộc Học viện Kỹ thuật quân sự, Bộ Quốc phòng; công trình “Nghiên cứu lắp đặt hệ thống cứu hỏa tự động lên xe tăng thiết giáp” của nhóm tác giả: Lê Trường An, Phạm Ngọc Nam, Nguyễn Duy Tấn thuộc Trường Sĩ quan Kỹ thuật quân sự (Đại học Trần Đại Nghĩa), Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; công trình “Nghiên cứu chế tạo test phát hiện độc tố BC trong môi trường” của nhóm tác giả: Lâm Vĩnh Ánh, Nguyễn Quốc Hùng, Ngô Ngọc Trung và các cộng sự thuộc Viện Hóa học-Môi trường quân sự, Bộ Tư lệnh Hóa học, Bộ Quốc phòng; công trình “Nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xác định vi khuẩn gây nhiễm khuẩn huyết thường gặp và phát hiện gen kháng kháng sinh” của nhóm tác giả: Lê Hữu Song, Ngô Tất Trung, Đào Thanh Quyên và các cộng sự thuộc Bệnh viện Trung ương Quân đội 108; công trình “Phương pháp cải hoàn xe bọc thép chở quân BTR-152 thành xe bọc thép cứu thương” của nhóm tác giả: Trần Hữu Lý, Nguyễn Huy Trưởng, Bùi Đức Nho thuộc đơn vị Viện Kỹ thuật cơ giới quân sự, Tổng cục Kỹ thuật, Bộ Quốc phòng; công trình “Hệ thống xả khói mù trên xe thiết giáp BTR 152” của tác giả Đỗ Đức Trung thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ.

Năm 2020, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với các cơ quan có liên quan, Ban Chỉ đạo biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam tổ chức tuyển chọn 75 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ công bố trong Sách vàng Sáng tạo năm 2020 chào mừng 75 năm Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và chào mừng Đại hội XIII của Đảng. Đồng thời, tiến hành sơ kết 5 năm, đánh giá hiệu quả các công trình đã được công bố, xác định nhiệm vụ, giải pháp đổi mới việc tuyển chọn, biên tập và công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Nguyễn Văn Vẻ

Phó Trưởng ban Tuyên giáo UBTƯ MTTQ Việt Nam

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều