Bình Định: Hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) - Ngày 17/5/2023, UBND tỉnh Bình Định ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND về Hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (Chương trình) tại tỉnh Bình Định, giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Bình Định tập trung hỗ trợ phát triển sản xuất vùng đồng bào DTTS

Kế hoạch được triển khai trên địa bàn các xã, thôn thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi của các huyện: An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh, Hoài Ân và Tây Sơn nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với các tổ chức và cá nhân về hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị thuộc Chương trình; hỗ trợ các dự án phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị phù hợp với từng vùng; khai thác tiềm năng lợi thế theo hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi có hiệu quả, tạo việc làm nâng cao thu nhập cho hộ dân, giảm nghèo bền vững vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Trong giai đoạn 2023-2025, UBND tỉnh ưu tiên tập trung xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, hỗ trợ áp dụng kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ, nâng cao năng lực sơ chế, chế biến và phát triển thị trường, trong đó là Hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị; Hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế cộng đồng và các đối tượng của Tiểu dự án được vay vốn tín dụng chính sách và vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định hiện hành.

Để thực hiện tốt công tác hỗ trợ sản xuất theo chuỗi giá trị, UBND tỉnh Bình Định đề ra các giải pháp:

Đẩy mạnh tuyên truyềnnội dung Kế hoạch đến các cấp, các ngành và người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi nhằm thay đổi và chuyển biến nhận thức trong công tác dân tộc, chính sách dân tộc, giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; khơi dậy ý chí chủ động, vươn lên của người DTTS, nhất là người DTTS nghèo.

Nghiên cứu, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào sản xuất và tăng cường công tác tập huấn kỹ thuật, chuyển giao các giống cây trồng, vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất vùng đồng bào DTTS và miền núi để tăng năng suất, nâng cao chất lượng sản phẩm góp phần tăng thu nhập, cải thiện đời sống dân cư của vùng, vươn lên thoát nghèo.

Bên cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp và Hợp tác xã liên kết trong sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, phát triển đa dạng các mô hình sản xuất có sự tham gia của các hộ nghèo, cận nghèo; hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất kinh doanh phù hợp với người nghèo, nhất là ở vùng nông thôn, miền núi. Đẩy mạnh thực hiện chính sách phát triển kinh tế - xã hội liên vùng, tăng cường kết nối vùng đã phát triển với vùng khó khăn; có chính sách hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư ở những địa bàn khó khăn, gắn với bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Huy động nguồn lực và lồng ghép nguồn vốn thực hiện Kế hoạch: Huy động tối đa nguồn lực của địa phương (huyện, xã) nhằm thực hiện hoàn thành mục tiêu của Kế hoạch; tăng cường huy động các nguồn đóng góp hợp pháp của các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân; Đảm bảo cân đối, bố trí, huy động đầy đủ, kịp thời theo đúng cơ cấu nguồn vốn đã được phê duyệt; đảm bảo tỷ lệ vốn đối ứng của các địa phương và trách nhiệm tham gia của người dân, đối tượng thụ hưởng; Thực hiện hiệu quả chính sách vay vốn tín dụng và vốn tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo quy định hiện hành.

Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện Kế hoạch ở các cấp, các ngành và có biện pháp phòng ngừa kịp thời ngăn chặn các biểu hiện tiêu cực, lãng phí, xử lý nghiêm các vi phạm trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

UBND tỉnh Bình Định yêu cầu việc tổ chức hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, tập trung xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, hỗ trợ áp dụng kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ, nâng cao năng lực sơ chế, chế biến và phát triển thị trường. Đồng thời, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch.

Hồng Nhung

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều