Dai doan ket
Thi hành kỷ luật hai cán bộ

Thi hành kỷ luật hai cán bộ

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký các Quyết định số 1034, 1035/QĐ-TTg ngày 8/9/2023 của Thủ tướng Chính phủ thi hành kỷ luật...