Dai doan ket
Thẩm quyền và trách nhiệm!

Thẩm quyền và trách nhiệm!

Quy định số 142-QĐ/TW của Bộ Chính trị quy định thí điểm giao quyền, trách nhiệm cho người đứng đầu trong công tác cán bộ...