Đổi mới phương thức nắm bắt, phản ánh dư luận trong Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang

(Mặt trận) - Nắm bắt và phản ánh dư luận trong Nhân dân được Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang xác định đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng, góp phần cùng cấp ủy, Ủy ban nhân dân giải quyết tốt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc trong Nhân dân. Bài viết đưa ra một số giải pháp đổi mới phương thức nắm bắt, phản ánh dư luận trong Nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang.

Thực hiện Đề án số 01/ĐA-MTTW-BTT ngày 5/5/2015 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đề án số 07-ĐA/TU ngày 12/8/2020 của Tỉnh ủy An Giang về đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dư luận xã hội; Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng Kế hoạch số 83 về thực hiện đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, triển khai trong Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố thực hiện; đồng thời, hướng dẫn Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố chọn và lập danh sách báo cáo viên, cộng tác viên đơn tuyến, cộng tác viên cấp tỉnh, cấp huyện.

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã ban hành Quyết định thành lập đội báo cáo viên (30 vị), cộng tác viên đơn tuyến (36 vị), cộng tác viên của các tổ chức thành viên (25 vị). Về thành phần tham gia gồm: Ban Thường trực, Trưởng, Phó các Ban chuyên môn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã; Chủ nhiệm các Hội đồng tư vấn cấp tỉnh, Ban tư vấn cấp huyện; người có uy tín trong cộng đồng.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh xây dựng lực lượng cộng tác viên công khai: số lượng 203 vị (là lực lượng cộng tác viên do cấp huyện quản lý)… để nắm dư luận trong các tầng lớp nhân dân. Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cũng đã xây dựng Quy chế hoạt động của báo cáo viên, cộng tác viên để đảm bảo cho việc thu thập ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, nắm dư luận xã hội có chất lượng, hiệu quả.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tô Thị Bích Châu chủ trì Hội nghị cho ý kiến vào nội dung Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang, nhiệm kỳ 2024 - 2029.  ẢNH: QUỐC ĐỊNH

Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đều xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đến Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở; đồng thời, xây dựng đội báo cáo viên, cộng tác viên cấp huyện (mỗi huyện từ 15 - 20 vị) để nắm dư luận trong Nhân dân. Một số huyện mở rộng nắm dư luận đến các vị ủy viên và lực lượng nòng cốt trong tôn giáo, dân tộc trên địa bàn các xã. Qua đó, kịp thời phản ánh, tổng hợp dư luận trong Nhân dân báo cáo về Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo yêu cầu. Phối hợp với Đài truyền thanh và các ban, ngành liên quan tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về những gương điển hình, mô hình mới, cách làm hay.

Về cách làm và kết quả thực hiện: Từ khi thực hiện Đề án số 01 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đề án số 07 của Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 83 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, hàng tháng Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thiết kế bảng hỏi gồm các câu hỏi đóng và câu hỏi mở liên quan đến các vấn đề lo lắng, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân gửi đến các vị ủy viên, báo cáo viên, cộng tác viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và mở rộng đến Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện để nắm tình hình. Qua đó, thu thập được nhiều ý kiến, tâm tư, nguyện vọng, dư luận trong các tầng lớp nhân dân, nội dung ngày càng phong phú, chất lượng và có tính định lượng cao, giúp Mặt trận kịp thời phản ánh với cấp ủy, Ủy ban nhân dân và báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hàng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các Khoa chuyên môn của Trường Đại học An Giang tổ chức 2 cuộc khảo sát nắm dư luận trong các tầng lớp nhân dân về những vấn đề người dân quan tâm, bức xúc (mỗi cuộc thực hiện từ 1.600 phiếu đến 2.000 phiếu). Kết quả của các cuộc khảo sát là một trong những cơ sở quan trọng góp phần nâng cao chất lượng báo cáo của Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền trình bày tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh, được các cấp ủy, chính quyền tiếp nhận, giải quyết, được Nhân dân và cử tri đồng tình.

Ngoài việc nắm dư luận trong Nhân dân thông qua đề cương báo cáo hàng tháng, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh còn nắm dư luận xã hội thống qua các kênh thông tin như: Các buổi hội nghị, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc các cấp; thông qua lực lượng cốt cán; đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc với người dân; hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; diễn đàn Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân; các Hội đồng tư vấn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh (Hội đồng tư vấn: Dân tộc - Tôn giáo, Kinh tế - Xã hội, Dân chủ - Pháp luật) và các Ban tư vấn cấp huyện, cấp xã.

Bên cạnh việc thực hiện tốt cơ chế tiếp xúc, đối thoại, hệ thống Mặt trận Tổ quốc còn thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với cán bộ hưu trí, các vị trí thức, văn nghệ sĩ, doanh nghiệp, dân tộc thiểu số, tôn giáo, lắng nghe và tiếp thu tâm tư, nguyện vọng, các đề xuất, kiến nghị của Nhân dân,… để có kiến nghị với các ngành chức năng nghiên cứu, giải quyết.

Thông qua các kiến nghị của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được nêu trong báo cáo dư luận xã hội hàng tháng hoặc nêu tại diễn đàn kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các ngành liên quan, chính quyền địa phương có văn bản giải trình những nội dung người dân phản ánh, những bức xúc gửi về Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Qua đó, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có cơ sở thông tin cho Nhân dân được biết (các văn bản trả lời của các sở, ngành tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố được đăng tải trên mục “Góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” - Cổng Thông tin điện tử Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh). Hiệu quả công tác nắm dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân của Mặt trận Tổ quốc Việ̣t Nam tỉnh được cấp ủy và chính quyền các cấp trong tỉnh quan tâm, đánh giá cao.

Hằng năm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng tuyên truyền, nắm và phản ánh dư luận trong Nhân dân; thông tin tình hình thời sự (về các lĩnh vực được dư luận phản ánh, bức xúc), định hướng công tác thông tin, tuyên truyền, nắm dư luận trong Nhân dân. Kết quả, trong nhiệm kỳ qua (2019 - 2024) đã tổ chức được 20 lớp, có 1.900 vị là cán bộ chủ chốt Mặt trận cấp huyện, cấp xã, báo cáo viên, cộng tác viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tham dự.

Ban Thường trực cũng đã tổ chức 3 cuộc tọa đàm về “Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, nắm và phản ánh dư luận trong Nhân dân” của Mặt trận và các đoàn thể tỉnh (tổ chức theo cụm tại huyện Phú Tân, Tri Tôn và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh), có trên 220 lượt đại biểu tham dự. Đối với cấp huyện đã tổ chức 150 lớp tập huấn cho các vị cộng tác viên, cán bộ chủ chốt Mặt trận cấp xã và Trưởng Ban công tác Mặt trận, có 10.950 lượt học viên tham dự.

Qua thực hiện cách làm mới trong công tác nắm dư luận xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã xây dựng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên với số lượng phù hợp; có trình độ chuyên môn sâu trên nhiều lĩnh vực đời sống xã hội, có tinh thần trách nhiệm cao, nhiệt tình với công việc. Từ kết quả đạt được, góp phần đổi mới nội dung công tác thông tin, tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; nâng cao hiệu quả công tác nắm, phản ánh dư luận trong các tầng lớp nhân dân, phát huy được vai trò góp ý xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh.

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện cũng còn những khó khăn, hạn chế như: Một số vị ủy viên, cộng tác viên chưa mạnh dạn phản ánh tình hình dư luận tại đơn vị, địa phương, nơi cư trú; còn né tránh, ngại cung cấp thông tin, nhất là đối với thông tin trái chiều, thông tin có tính nội bộ vì sợ ảnh hưởng đến thành tích đơn vị, địa phương. Từ kết quả đạt được, những khó khăn trong công tác nắm dư luận trong Nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thấy rằng, để công tác nắm và phản ánh dư luận có chất lượng, cần quan tâm đến một số vấn đề:

Một là, xây dựng đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên là những vị am hiểu hoạt động trên nhiều lĩnh vực, có kiến thức, có bản lĩnh, mạnh dạn phản ánh những vấn đề mà người dân quan tâm, bức xúc tại địa phương. Đây là yếu tố quan trọng để công tác nắm dư luận trong Nhân dân mang lại hiệu quả, tính chính xác cao.

Hai là, duy trì và phát huy hiệu quả các kênh nắm dư luận xã hội. Thông qua các vị ủy viên, báo cáo viên, cộng tác viên, các Hội đồng tư vấn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, qua ý kiến của cử tri tại các kỳ họp của đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân; các cuộc giám sát, khảo sát; các buổi tiếp công dân của hệ thống Mặt trận Tổ quốc. Đây là điều kiện thuận lợi góp phần nâng cao chất lượng nội dung phản ánh dư luận trong các tầng lớp nhân dân hàng tháng, quý của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thời gian qua.

Ba là, hàng tháng, định hướng những thông tin cần thu thập phải rõ ràng, có tính thời sự, thông qua bảng hỏi, gợi ý những nội dung cần nắm. Qua đó, việc tổng hợp ý kiến phản ánh của dư luận có chiều sâu, chất lượng.

Trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả các kênh nắm dư luận; thông qua các cuộc khảo sát các Hội đồng tư vấn của Mặt trận tỉnh để nâng cao tính định lượng và độ tin cậy của thông tin; phối hợp với các Khoa chuyên môn của Trường Đại học An Giang khảo sát nắm dư luận trong Nhân dân về những nội dung lớn được đa số người dân quan tâm, bức xúc; duy trì việc tổ chức tập huấn báo cáo viên, cộng tác viên Mặt trận tỉnh. Qua đó, định hướng những nội dung cần nắm dư luận và thông tin, tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân.

NGUYỄN TIẾC HÙNG -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều