Nghi thức rước thần Kapila quanh chính điện 3 vòng để làm lễ mừng năm mới. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nghi thức rước thần Kapila quanh chính điện 3 vòng để làm lễ mừng năm mới. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Tượng thần Mara Prưm - Biểu tượng tín ngưỡng của người Khmer. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nghi thức rước thần Kapila quanh chính điện 3 vòng để làm lễ mừng năm mới. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nghi thức tắm Phật bằng nước ướp hương, gột rửa những điều không may mắn trong năm cũ để sang năm mới mọi sự được như ý. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nghi thức tắm Phật bằng nước ướp hương, gột rửa những điều không may mắn trong năm cũ để sang năm mới mọi sự được như ý. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nghi thức tắm Phật bằng nước ướp hương, gột rửa những điều không may mắn trong năm cũ để sang năm mới mọi sự được như ý. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nghi thức tắm Phật bằng nước ướp hương, gột rửa những điều không may mắn trong năm cũ để sang năm mới mọi sự được như ý. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nghi thức tắm Phật bằng nước ướp hương, gột rửa những điều không may mắn trong năm cũ để sang năm mới mọi sự được như ý. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Nghi thức tắm Phật bằng nước ướp hương, gột rửa những điều không may mắn trong năm cũ để sang năm mới mọi sự được như ý. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Tục đắp núi cát có ý nghĩa ngăn trở điều xấu, nhắc nhở mọi người tích phúc, đức ngày một cao lớn như núi và lan dần khắp bốn phương, tám hướng. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Lễ Tam Bảo cùng các Chư Tăng tụng kinh Cầu an năm mới thực hiện trong Chánh điện. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Lễ Tam Bảo, tụng kinh cầu an năm mới thực hiện trong chánh điện. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các Chư tăng tụng kinh cầu an năm mới được thực hiện trong chánh điện. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Các Chư tăng tụng kinh cầu an năm mới được thực hiện trong chánh điện. (Ảnh: Tuấn Đức/TTXVN)
Link dẫn lại: https://www.vietnamplus.vn/photo-ron-rang-tet-chol-chnam-thmay-cua-dong-bao-khmer/857329.vnp