Nhìn lại đại hội đại biểu đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025: Kết quả đạt được và một số bài học kinh nghiệm

Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra trong tháng 9 và tháng 10-2020 với nhiều điều kiện thuận lợi, song cũng gặp không ít khó khăn. Tình hình thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, khó dự báo, các thế lực thù địch tăng cường chống phá Đảng, Nhà nước ta; những thiệt hại nặng nề do thiên tai, biến đổi khí hậu, hạn hán, xâm nhập mặn, nhất là bão, lũ ở miền Trung và đại dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực, ảnh hưởng nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội và sự phát triển của đất nước. Mặc dù vậy, với quyết tâm chính trị cao và nỗ lực lớn của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy trực thuộc Trung ương và cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng, đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp, với những kết quả tích cực, có nhiều đổi mới và chất lượng nhiều mặt được nâng lên rõ rệt.
 Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại Hội nghị cán bộ toàn quốc tổng kết công tác tổ chức đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: TTXVN
Công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương được quan tâm, chú trọng

Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã chú trọng và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương; kịp thời ban hành Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30-5-2019, của Bộ Chính trị, “Về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, Chỉ thị số 45-CT/TW, ngày 20-6-2020, của Bộ Chính trị, về “Lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026”, Kết luận số 75-KL/TW, ngày 30-5-2020, của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, về “Phương hướng công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và các văn bản liên quan về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Đặc biệt, đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã có những chỉ đạo rất quan trọng(1) nêu rõ những quan điểm, tư tưởng xuyên suốt, bao quát, toàn diện, sâu sắc, tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và hành động trong các cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên. Bộ Chính trị, Ban Bí thư cho ý kiến về dự thảo văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy; phân công các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư dự và chỉ đạo 67 đảng bộ trực thuộc Trung ương; thành lập 12 đoàn công tác do các đồng chí Ủy viên Ban Bí thư làm trưởng đoàn, trực tiếp kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị ở tất cả các đảng bộ trực thuộc Trung ương, kịp thời chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội.

Các ban đảng, cơ quan ở Trung ương tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn; đồng thời, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo kịp thời, có biện pháp để giải quyết những vấn đề nảy sinh trong quá trình chuẩn bị và tổ chức đại hội.

Cấp ủy trực thuộc Trung ương tổ chức nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, toàn diện, đầy đủ và thực hiện nghiêm túc các văn bản, quy định, hướng dẫn của Trung ương về công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Chủ động xây dựng kế hoạch, ban hành các văn bản chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức đại hội bảo đảm phù hợp, sát với thực tiễn. Nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh và những vụ, việc tồn đọng, gây bức xúc trong nhân dân, nhất là đơn, thư tố cáo, khiếu nại liên quan đến nhân sự đại hội và những vấn đề vướng mắc nổi lên ở địa phương, cơ quan, đơn vị; rà soát, thẩm định, kết luận về tiêu chuẩn chính trị đối với nhân sự giới thiệu tham gia cấp ủy. Khẩn trương, nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các dự thảo văn kiện và phương án nhân sự đại hội.

Công tác tuyên truyền và phục vụ đại hội được tiến hành thiết thực, hiệu quả

Công tác thông tin tuyên truyền được chú trọng cả trước, trong và sau đại hội gắn với phòng, chống dịch bệnh và khắc phục hậu quả bão, lũ; tổ chức các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân, nhất là ở những nơi bị ảnh hưởng nặng nề của thiên tai, dịch bệnh. Các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của cấp trên và các bài phát biểu chỉ đạo, định hướng của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tạo sự lan tỏa tích cực trong Đảng và xã hội. Nhiều cơ quan thông tấn, báo chí mở các chuyên trang, chuyên mục, ứng dụng truyền thông đa phương tiện, phản ánh kịp thời, đậm nét công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội. Chủ động phát hiện, tích cực đấu tranh, phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái và những âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; trong đó, lực lượng chuyên trách, chuyên sâu giữ vai trò nòng cốt.

Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được các cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai tích cực, có hiệu quả. Đã chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các phương án bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau đại hội; nắm chắc tình hình, phòng ngừa, ngăn chặn và kịp thời xử lý những vụ, việc phức tạp ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Công tác bảo đảm cơ sở vật chất và hậu cần phục vụ đại hội được triển khai thực hiện chu đáo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với điều kiện phòng, chống dịch bệnh và tình hình thực tế. Việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ đại hội được thực hiện rộng rãi và hiệu quả hơn.

Chuẩn bị kỹ lưỡng văn kiện và nhân sự đại hội

Công tác chuẩn bị văn kiện được tiến hành công phu, kỹ lưỡng; chất lượng văn kiện được nâng lên, nhất là việc xác định tầm nhìn và các nhiệm vụ đột phá. Báo cáo chính trị xác định rõ các khâu đột phá và các định hướng phát triển với tầm nhìn dài hạn hơn trên cơ sở tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm và làm sâu sắc, thể hiện đầy đủ hơn kết quả công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Báo cáo kiểm điểm đã phân tích, làm rõ vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, ban thường vụ gắn với trách nhiệm của cá nhân, nhất là người đứng đầu; một số cấp ủy đã thực sự cầu thị, dũng cảm đứng ra nhận lỗi trước đại hội, đảng bộ và nhân dân địa phương về những khuyết điểm, vi phạm xảy ra trong nhiệm kỳ làm ảnh hưởng đến uy tín của cấp ủy và đảng bộ.

Công tác chuẩn bị nhân sự được Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, chỉ đạo thường xuyên, chặt chẽ và được cấp ủy trực thuộc Trung ương đặc biệt coi trọng, triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương ngay từ đầu nhiệm kỳ gắn với chuẩn bị nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở địa phương. Nhiều điểm mới trong công tác cán bộ được triển khai thực hiện trong nhiệm kỳ này nhằm từng bước khắc phục những bất hợp lý, tiêu cực, những vấn đề nổi lên trong công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, kịp thời chấn chỉnh công tác cán bộ, góp phần chuẩn bị tốt nhân sự đại hội: Thực hiện quy trình 5 bước trong công tác nhân sự; nhân sự tái cử thực hiện trước, nhân sự tham gia lần đầu thực hiện sau; quy định các đồng chí Ủy viên Trung ương công tác ở địa phương nếu đủ tuổi tái cử Trung ương thì cũng đủ tuổi tái cử cấp ủy viên cấp tỉnh; thực hiện giảm khoảng 5% số lượng cấp ủy so với nhiệm kỳ trước nhưng vẫn bảo đảm cơ cấu, nâng cao chất lượng, phù hợp với thực tế sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và góp phần giảm chi ngân sách; thực hiện tăng số lượng, đổi mới cơ cấu đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng theo hướng tăng số lượng ở những địa bàn, lĩnh vực quan trọng, các ban, bộ, ngành, cơ quan Trung ương và quy định rõ tiêu chuẩn đại biểu dự Đại hội; đổi mới công tác thẩm định nhân sự;...

Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp đề ra nhiều chủ trương, giải pháp đồng bộ, tổng thể, toàn diện, liên tục thực hiện các khâu trong công tác cán bộ; chủ động thường xuyên rà soát, bổ sung quy hoạch cấp ủy trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025; thực hiện điều động, bố trí, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong quy hoạch để chuẩn bị một bước nhân sự trước đại hội gắn với việc xây dựng phương án bố trí, sắp xếp cán bộ diện Ban Chấp hành Trung ương quản lý nhưng không đủ tuổi tái cử cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. Làm tốt công tác tư tưởng, giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí còn tuổi công tác nhưng không đủ điều kiện tái cử cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh. Ngoài chính sách chung, một số địa phương, như Tuyên Quang, Yên Bái, Lai Châu, Thái Bình, Hải Phòng,... còn có chính sách đặc thù; nhiều cấp ủy ở một số tỉnh, như Bắc Giang, Yên Bái, Hà Nam, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Thành phố Hồ Chí Minh,... đã đổi mới công tác đánh giá cán bộ và tiến hành khảo sát nhân sự trong quá trình chuẩn bị đại hội. Nhiệm kỳ vừa qua, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đã phê duyệt quy hoạch hơn 2.800 lượt cán bộ thuộc diện quản lý; phân công, điều động, luân chuyển gần 150 cán bộ từ Trung ương về địa phương và ngược lại, từ địa phương, cơ quan, đơn vị này sang địa phương, cơ quan, đơn vị khác; tổ chức 3 lớp cập nhật kiến thức mới cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, 5 lớp bồi dưỡng cho các đồng chí diện quy hoạch cán bộ cấp chiến lược khóa XIII và có nhiều đổi mới so với nhiệm kỳ trước. Nhiều địa phương đã thực hiện nghiêm việc kiểm tra, rà soát, chấn chỉnh và xử lý những sai sót, vi phạm về công tác cán bộ theo các quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là những nơi còn đơn, thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội. Qua đó, nhân sự cấp ủy trực thuộc Trung ương được chuẩn bị bảo đảm số lượng, tiêu chuẩn và cơ cấu theo đúng quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên.

Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: TTXVN 
Tổ chức đại hội trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định và có nhiều đổi mới

Tính đến hết ngày 29-10-2020, toàn bộ 67/67 đảng bộ hoàn thành đại hội theo đúng tiến độ yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW. Các đại hội hầu hết diễn ra trong 2,5 - 3 ngày; tiến hành đủ 4 nội dung; riêng Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương tiến hành 3 nội dung theo quy định. Một số nơi điều chỉnh hoặc rút ngắn thời gian đại hội để ưu tiên tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh nhưng vẫn thực hiện đủ 4 nội dung và bảo đảm chất lượng, tiến độ.

Nhiều đại hội trưng bày hình ảnh, hiện vật phản ánh sinh động thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, quốc phòng, an ninh, những cách làm hay, điển hình tốt trong nhiệm kỳ. Các hoạt động chào mừng đại hội được điều chỉnh theo hướng tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả; không phô trương, hình thức, phù hợp với tình hình phòng, chống và khắc phục hậu quả dịch bệnh, thiên tai, bão, lũ; không tổ chức liên hoan, giao lưu gây lãng phí. Nhiều nơi đã kịp thời phát động, tổ chức ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại nặng nề do bão, lũ ngay tại đại hội, thể hiện sâu sắc tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, tương thân, tương ái, đạo lý và truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Tại đại hội, các cấp ủy trình bày tóm tắt báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm, kết hợp trình chiếu phim tài liệu, phóng sự, hình ảnh minh họa sinh động để đại biểu dễ theo dõi và hiểu sâu sắc hơn nội dung các dự thảo báo cáo. Hình thức tổ chức thảo luận trước và trong đại hội phong phú, phù hợp; nhiều đại hội đã dành thời gian thỏa đáng cho thảo luận tại hội trường; một số nơi vừa thảo luận ở tổ, vừa thảo luận tại hội trường. Đã có gần 1.400 ý kiến phát biểu, tham luận tại đại hội và các tổ thảo luận. Không khí thảo luận nghiêm túc, dân chủ, trách nhiệm; nhiều nơi thảo luận kỹ lưỡng các quan điểm, chủ trương, định hướng lớn, mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu, nhất là những vấn đề mới, khó và những giải pháp đột phá.

Công tác bầu cử được thực hiện nghiêm túc, bài bản, đúng quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan, dân chủ. Kết quả như sau:

Tổng số cấp ủy viên được bầu là 3.331 đồng chí, giảm 6,17% so với số lượng được bầu của nhiệm kỳ 2015 - 2020, vượt quy định giảm khoảng 5% theo Chỉ thị số 35-CT/TW. Trong đó, tham gia lần đầu là 1.084 đồng chí (32,54%), cơ bản bảo đảm đổi mới cấp ủy không dưới 1/3. Cấp ủy nữ là 524 đồng chí (15,73%), cao hơn yêu cầu của Chỉ thị số 35-CT/TW và nhiệm kỳ trước; có 35 đảng bộ đạt tỷ lệ từ 15% trở lên, trong đó, cao nhất là Tuyên Quang (29,17%). Cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) là 198 đồng chí (5,94%); có 10 đảng bộ đạt tỷ lệ từ 10% trở lên, cao nhất là Đà Nẵng (11,77%). Bắc Ninh, Ninh Bình, Yên Bái, Sơn La, Đà Nẵng, Bình Phước, Bến Tre là những đảng bộ đạt cả 2 tiêu chí: Tỷ lệ cấp ủy nữ (từ 15% trở lên) và tỷ lệ cán bộ trẻ (từ 10% trở lên). Cán bộ dân tộc thiểu số là 389 đồng chí (11,68%); tập trung ở 37 đảng bộ thuộc các vùng Đông Bắc Bộ, Tây Bắc Bộ và Tây Nguyên, cao nhất là Cao Bằng (75,5%). Trình độ cấp ủy được nâng lên so với nhiệm kỳ trước; trong đó, cấp ủy có trình độ thạc sỹ trở lên là 2.220 đồng chí (gồm 5 giáo sư, 23 phó giáo sư, chiếm 66,65%), tăng 61,58% so với nhiệm kỳ trước. Độ tuổi bình quân của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 48,81, thấp hơn nhiệm kỳ trước 1,08 tuổi.

Tổng số ủy viên ban thường vụ bầu được là 954 đồng chí, giảm 2,45% so với số lượng được bầu của nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trong đó, tham gia lần đầu là 321 đồng chí (33,65%), bảo đảm đổi mới không dưới 1/3 theo quy định tại Chỉ thị số 35-CT/TW. Cán bộ nữ là 123 đồng chí (12,89%), tăng 19,42% so với nhiệm kỳ trước; có 21 đảng bộ đạt tỷ lệ từ 15% trở lên, trong đó, cao nhất là Bình Phước (40%). Cán bộ trẻ (dưới 40 tuổi) là 8 đồng chí (0,84%); đặc biệt, Bắc Giang có số cán bộ trẻ trong ban thường vụ nhiều nhất là 2 đồng chí (13,33%). Cán bộ dân tộc thiểu số là 113 đồng chí (11,84%), tăng 1,8% so với nhiệm kỳ trước, trong đó, cao nhất là Cao Bằng (80%). Trình độ ban thường vụ được nâng lên so với nhiệm kỳ trước; 613 đồng chí (64,26%) có trình độ thạc sỹ trở lên (gồm 2 giáo sư, 5 phó giáo sư), tăng 39% so với nhiệm kỳ trước. Độ tuổi bình quân của cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 50,45, thấp hơn nhiệm kỳ trước 1,04 tuổi.

Tổng số bí thư cấp ủy bầu được là 65 đồng chí. Trong đó, tham gia lần đầu là 23 đồng chí, tăng 4,55% so với nhiệm kỳ trước. Cán bộ nữ là 9 đồng chí (các địa phương Bắc Ninh, Lạng Sơn, Hà Nam, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Lai Châu, Quảng Ngãi, An Giang), tăng 200% so với nhiệm kỳ trước. Cán bộ dân tộc thiểu số là 6 đồng chí, tăng 20% so với nhiệm kỳ trước. Có 27 đồng chí không là người địa phương, tăng 68,75% so với nhiệm kỳ trước. Có 51 đồng chí có trình độ từ thạc sỹ trở lên (gồm 1 giáo sư, 2 phó giáo sư), tăng 21,43% so với nhiệm kỳ trước. Có 28 đồng chí dưới 50 tuổi, tăng 115,38% so với nhiệm kỳ trước; trong đó, bí thư tỉnh ủy Đồng Tháp là trẻ nhất (42 tuổi). Độ tuổi bình quân là 52,38, thấp hơn nhiệm kỳ trước là 0,05 tuổi. Có 3 đảng bộ (Thành phố Hồ Chí Minh, Điện Biên, Đồng Tháp) thực hiện quyết định của Bộ Chính trị về phân công, chỉ định nhân sự tham gia ban chấp hành, ban thường vụ và giới thiệu để Hội nghị lần thứ nhất của ban chấp hành đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025 bầu giữ chức bí thư tỉnh, thành ủy; kết quả, cả 3 đồng chí bí thư đều trúng cử với tỷ lệ phiếu 100%. Tỷ lệ phiếu trúng cử bình quân là 99,97%.

Số lượng đại biểu dự Đại hội XIII của Đảng là 1.590 người, tăng 5,3% so với nhiệm kỳ Đại hội XII; trong đó, 201 đại biểu (12,64%) là nữ, 165 đại biểu (10,38%) là người dân tộc thiểu số và 61 đại biểu (3,84%) trẻ dưới 40 tuổi. Tại 67 đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đã bầu được 1.381 đại biểu chính thức và 125 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 Các đại biểu biểu quyết tại Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội_Ảnh: TTXVN
Một số hạn chế và bài học kinh nghiệm

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương còn một số hạn chế. Nội dung, chương trình làm việc của một số ít đại hội chưa khoa học. Báo cáo chính trị ở một số đại hội còn dàn trải, mang tính liệt kê, nặng trình bày về số liệu. Báo cáo kiểm điểm của một số cấp ủy còn có nội dung trùng lặp với báo cáo chính trị. Một số tham luận còn nghiêng về báo cáo thành tích; không có nhiều tranh luận, phản biện về những nội dung khó, mới, còn ý kiến khác nhau; chưa tập trung vào những vấn đề lớn, những hạn chế, yếu kém. Việc thảo luận đóng góp vào các dự thảo văn kiện tại đại hội còn chưa có nhiều ý kiến sâu sắc đóng góp cho dự thảo báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ và các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Công tác chuẩn bị nhân sự ở một số nơi vẫn còn hạn chế nhất định. Việc chuẩn bị nhân sự ở một số ít cấp ủy vẫn còn bị động, lúng túng. Có nơi bầu cấp ủy chưa đủ số lượng, chưa bảo đảm cơ cấu 3 độ tuổi trong ban thường vụ. Tỷ lệ cán bộ trẻ tham gia ban chấp hành đảng bộ chưa đạt yêu cầu được nêu trong Chỉ thị số 35-CT/TW; một số cán bộ trẻ được giới thiệu tham gia cấp ủy nhưng chưa được đại hội tín nhiệm. Có đảng bộ không có cán bộ nữ trong ban thường vụ.

Từ thành công, hạn chế của đại hội đảng bộ các cấp nói chung và đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025 nói riêng, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm cụ thể sau:

Một là, bài học xuyên suốt, có ý nghĩa quyết định là sự đoàn kết, thống nhất cao về tư tưởng và hành động của toàn Đảng, trước hết là sự đoàn kết, thống nhất, nêu gương của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy, nhất là lãnh đạo chủ chốt và người đứng đầu. Đây là nhân tố quyết định đến chất lượng, hiệu quả và thành công của đại hội đảng bộ các cấp.

Hai là, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, thống nhất, toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư và cấp ủy. Trong các nội dung của đại hội, tuyệt đối không được xem nhẹ bất kỳ nội dung nào. Các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn phải ban hành kịp thời, bảo đảm đồng bộ, tổng thể, liên thông, rõ ràng, sát thực tế. Quán triệt sâu sắc, tuyên truyền rộng rãi, tổ chức thực hiện nghiêm túc và coi trọng công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện và giải quyết những vấn đề vướng mắc, phức tạp phát sinh theo phương châm phát hiện sớm, xử lý nhanh, dứt điểm, hiệu quả”.

Ba là, phải thực hiện đúng Điều lệ Đảng, các nguyên tắc, quy định, quy chế của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ trong chuẩn bị, tổ chức đại hội, đặc biệt là về công tác nhân sự. Trước những vấn đề khó, phức tạp, nhạy cảm thì càng phải giữ vững nguyên tắc, thực hiện nhất quán, phát huy dân chủ, tập hợp trí tuệ, cầu thị, khiêm tốn, lắng nghe và đặt sự nghiệp chung của Đảng, lợi ích của quốc gia, dân tộc và nhân dân lên trên hết, trước hết.

Các đại biểu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Lai Châu lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025_Ảnh: TTXVN 
Bốn là, xây dựng văn kiện phải nắm vững tư tưởng, quan điểm của Đảng và các mối quan hệ lớn; phát huy vai trò, trí tuệ của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Định hướng phát triển, tầm nhìn dài hạn và giải pháp đột phá phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng quy luật khách quan và dựa trên tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của địa phương và bảo đảm lợi ích tổng thể; đồng thời, kế thừa những bài học hay, kinh nghiệm quý của các nhiệm kỳ trước và phát huy mạnh mẽ tinh thần năng động, đổi mới, sáng tạo.

Năm là, công tác nhân sự đại hội phải thực hiện đúng nguyên tắc, thẩm quyền, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình; tiến hành từng bước, từng khâu thận trọng, kỹ lưỡng, làm đến đâu chắc đến đó; bảo đảm dân chủ, khách quan, công tâm, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan liên quan. Coi trọng kiểm soát quyền lực, chống chạy chức, chạy quyền và kiên quyết đấu tranh với các hành vi tiêu cực, vận động, tranh thủ phiếu bầu; không để lọt vào cấp ủy những người có biểu hiện suy thoái, uy tín thấp, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, nhưng cũng không bỏ sót những người thật sự có đức, có tài, có uy tín.

Sáu là, cùng với việc chuẩn bị và tổ chức đại hội, phải lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, chăm lo đời sống nhân dân gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Phải tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng; luôn tỉnh táo, cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trong công tác nhân sự. Trong những thời điểm có nhiều khó khăn, trở ngại thì càng phải phát huy mạnh mẽ lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, ý chí tự lực, tự cường, giá trị văn hóa và sức mạnh con người Việt Nam; phải có quyết tâm cao, nỗ lực lớn, chủ động, sáng tạo, linh hoạt; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương là sự kiện chính trị trọng đại của các địa phương, cơ quan, đơn vị, đã tạo ra khí thế mới, động lực mới, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường sự đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động trong Đảng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng viên; tăng cường niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; là cơ sở quan trọng để chuẩn bị và tổ chức thật tốt Đại hội XIII của Đảng./.

------------------------

(1) Các bài viết: “Chuẩn bị và tổ chức thật tốt đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”, “Một số vấn đề cần được đặc biệt quan tâm trong công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIII của Đảng” và “Chuẩn bị và tiến hành thật tốt Đại hội XIII của Đảng, đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới”.

Theo THS. HOÀNG TRỌNG HƯNG/Tạp chí Cộng sản

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều