Phát huy truyền thống 91 năm ngành Tuyên giáo của Đảng

Trong suốt các thời kỳ cách mạng, công tác tuyên giáo luôn được Đảng ta xác định là lĩnh vực trọng yếu để xây dựng, bồi đắp nền tảng tư tưởng của Đảng, nền tảng chính trị của chế độ, nền tảng tinh thần của xã hội.

Những chặng đường vẻ vang

Ngày 1/8/1930, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế đấu tranh chống chiến tranh đế quốc, bảo vệ hòa bình, Ban Cổ động và Tuyên truyền đã xuất bản Tài liệu mang tên “Ngày quốc tế đỏ 1/8”. Ngay sau khi phát hành, Tài liệu đã tạo được tiếng vang lớn, có sức cổ vũ mạnh mẽ quần chúng cách mạng nước ta đứng lên đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, chống áp bức, bóc lột, phản đối chiến tranh xâm lược, ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc.

 Công tác tư tưởng luôn chú trọng việc quán triệt phương hướng, nhiệm vụ, phương châm đấu tranh trong tình hình mới; nâng cao quyết tâm đánh Mỹ đến thắng lợi hoàn toàn. Trong ảnh: Từ năm 1959, hàng vạn thanh niên xung phong, dân quân hoả tuyến và lực lượng bộ đội đã tham gia xây dựng tuyến đường Trường Sơn, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam. Ảnh: TTXVN
Năm 2000, Bộ Chính trị (khoá VIII) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống công tác tư tưởng-văn hoá của Đảng. Năm 2007, Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá X) quyết định lấy ngày 1/8 hằng năm làm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng. Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo mang ý nghĩa chính trị, tư tưởng, văn hoá sâu sắc. Đó là một mốc son lịch sử đánh dấu sự ra đời và trưởng thành ngày càng vững mạnh của lĩnh vực tuyên giáo của Đảng, khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của công tác tư tưởng trong các hoạt động thành lập Đảng Cộng sản cũng như trong công tác lãnh đạo của Đảng.

Trải qua 91 năm xây dựng và phát triển, trong bất cứ giai đoạn cách mạng nào, lĩnh vực tuyên giáo cũng luôn giữ vị trí quan trọng hàng đầu trong công tác lãnh đạo của Đảng. Chức năng tham mưu chiến lược cho Đảng trên mặt trận tư tưởng, tuyên truyền, lý luận, văn hóa, khoa học, giáo dục của ngành tuyên giáo là thống nhất và xuyên suốt.

 Ở miền Nam, công tác tuyên giáo đã cổ vũ quần chúng đẩy mạnh đấu tranh chính trị và đấu tranh vũ trang ở khắp mọi nơi, khơi dậy lòng căm thù giặc, bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần dũng cảm, không quản ngại hy sinh, tạo nên nhiều phong trào thi đua giết giặc, lập công. Trong ảnh: Quần chúng nhân dân và Phật tử biểu tình chống chính quyền Ngô Đình Diệm, năm 1963. Ảnh: Tư liệu/TTXVN phát
Truyền thống vẻ vang của ngành Tuyên giáo khởi đầu từ thời kỳ Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh đánh đuổi thực dân, giải phóng dân tộc, giành chính quyền về tay nhân dân. Trong thời kỳ này, đội ngũ những người làm công tác tuyên giáo đã nêu cao phẩm chất và khí tiết người cộng sản, sẵn sàng hy sinh tính mạng, không sợ tù đầy tra tấn, bám sát phong trào cách mạng để tuyên truyền, vận động, tổ chức quần chúng đấu tranh chống thực dân, đế quốc; góp phần quan trọng thúc đẩy các cao trào cách mạng, tiến tới Tổng khởi nghĩa Tháng Tám 1945.

Cách mạng thành công, chính quyền còn non trẻ giữa vòng vây thù trong, giặc ngoài, nạn đói diễn ra gay gắt, ngân sách cạn kiệt, Đảng phải tạm thời rút vào hoạt động bí mật... Trong hoàn cảnh vận nước ngàn cân treo sợi tóc, những người làm công tác tuyên giáo tập hợp dưới lá cờ của Đảng, đứng đầu là nhà tư tưởng kiệt xuất Hồ Chí Minh, đã hăng hái tuyên truyền vận động nhân dân, bảo vệ chính quyền mới và tích cực chuẩn bị kháng chiến cứu nước. Công tác tuyên giáo đóng vai trò trọng yếu, góp phần trực tiếp nuôi dưỡng, xây dựng, phát triển sức mạnh của nhân tố con người Việt Nam; tập hợp lực lượng, khơi dậy ý chí, tri thức và sức mạnh trong quần chúng. Sức mạnh tổng hợp to lớn đã được minh chứng bằng thắng lợi lịch sử Điện Biên Phủ, giải phóng miền Bắc, buộc Pháp phải ký Hiệp định Giơnevơ về Việt Nam (năm 1954).

Sau năm 1954, công tác tuyên giáo đóng vai trò trọng yếu trong việc phát động và nhân rộng phong trào thi đua yêu nước ở cả hai miền, với quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Đó là những phong trào, với những khẩu hiệu rung động lòng người như: “Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”, “Tất cả vì tiền tuyến, tất cả vì miền Nam ruột thịt”, “Xe chưa qua, nhà không tiếc”, “Sống bám cầu đường, chết kiên cường dũng cảm”, “Nắm thắt lưng địch mà đánh”, “Một tấc không đi, một ly không rời”, “Năm xung phong”, “Dũng sĩ diệt Mỹ-ngụy”, “Xuống đường đòi tự do, dân chủ”, “Hát cho đồng bào tôi nghe”... Sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng Việt Nam đã được chuyển hoá bằng thắng lợi của cuộc Tổng tiến công nổi dậy Mùa Xuân năm 1975, mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, đưa cả nước đi lên CNXH.

 Thành công của công tác tuyên giáo giai đoạn 1965 – 1975 là tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, động viên đồng bào, chiến sĩ cả nước hăng hái lao động, sản xuất, chiến đấu. Trong ảnh: Từ 1963 – 1966, tỉnh Vĩnh Phúc thực hiện thí điểm “khoán hộ”, tiến tới thực hiện NQ 68 của Tỉnh ủy ngày 10/9/1966, đem lại năng suất lao động ngày càng cao trong nông nghiệp, là cơ sở để sau này Đảng ta ra Chỉ thị 100-CT/TW và Nghị quyết 10-NQ/TW về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp. Ảnh: Phạm Tuệ/TTXVN
Trong sự nghiệp đổi mới đất nước ngày nay, công tác tuyên giáo của Đảng tiếp tục phát huy, làm tốt vai trò trên mặt trận tư tưởng, lý luận. Thông qua hoạt động tuyên giáo, nhiều vấn đề khó khăn, thách thức liên quan đến chiến lược quốc gia, như: đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động; khoảng cách giàu nghèo; chất lượng giáo dục, đào tạo, y tế, môi trường; an toàn thực phẩm; năng lực cạnh tranh quốc gia, trình độ khoa học công nghệ; những vấn đề nảy sinh bất ngờ gây rủi ro, thiệt hại trực tiếp đến đời sống của nhân dân, như: thiên tai, lũ lụt, biến đổi khí hậu, biến đổi môi trường; các vấn đề quốc tế và khu vực liên quan đến dân chủ, nhân quyền, tôn giáo, dân tộc; những vấn đề hạn chế trong công tác cán bộ, công tác lãnh đạo, quản lý, điều hành phát triển kinh tế-xã hội... từng bước được hóa giải, đồng thời giải đáp nhiều vấn đề thực tiễn đặt ra, góp phần hoàn thiện hệ thống lý luận cầm quyền của Ðảng trong điều kiện mới…

Góp phần quan trọng trong cuộc chiến chống dịch COVID-19

Kể từ khi dịch COVID-19 xuất hiện ở Việt Nam, đặc biệt là hơn nửa đầu năm 2021, ngành Tuyên giáo đã nỗ lực, chủ động, sáng tạo, tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Bám sát sự chỉ đạo của của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, căn cứ tình hình thực tiễn diễn biến dịch bệnh, các cấp ngành Tuyên giáo đã rất nỗ lực, sâu sát, nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng xã hội, dư luận báo chí truyền thông; chủ động ban hành, tham mưu cấp ủy ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn tuyên truyền về phòng, chống dịch; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các cấp xử lý, giải quyết những vấn đề phức tạp nảy sinh trong quá trình triển khai, thực thi các kế hoạch, giải pháp, nhiệm vụ phòng chống dịch.

Ngày 3/2/2020, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra. Bản hướng dẫn không chỉ đặt ra mục tiêu, yêu cầu, xác định nội dung, hình thức tuyên truyền cụ thể mà còn hướng dẫn các cơ quan tổ chức thực hiện và thực sự đã trở thành tài liệu quan trọng để các cơ quan, đặc biệt là các cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền.

 Đoàn viên, thanh niên tỉnh Thanh Hóa tuyên truyền hướng dẫn người dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu dân cư. Ảnh: Nguyễn Nam/TTXVN
Ban Tuyên giáo Trung ương cũng phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, với Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, thường xuyên, liên tục, chủ động, sâu sát trong chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí, truyền thông mở đợt cao điểm, đặt chuyên trang, chuyên mục, thành lập nhóm phóng viên chuyên trách tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh. Và thực tế, mỗi cơ quan báo chí, các nhà báo đã trở thành những chiến sĩ xung kích trên tuyến đầu chống dịch, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, chung sức đồng lòng, tích cực tham gia và tạo nên những kết quả quan trọng trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ban Tuyên giáo Trung ương chủ động xây dựng và ban hành Kế hoạch công tác thông tin, tuyên truyền về phòng, chống COVID-19 đáp ứng những yêu cầu mới trong phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo các cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, nâng cao nhận thức của nhân dân về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; phản ánh quyết tâm, nỗ lực của cả hệ thống chính trị, những kết quả tích cực trong công tác phòng, chống dịch, trong hoạt động sản xuất kinh doanh; nêu bật, khơi dậy tình đoàn kết, gắn bó, tinh thần tương thân tương ái vì cộng đồng… góp phần củng cố niềm tin, tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động tăng cường sự thống nhất, quyết tâm đồng lòng của người dân cả nước về thực hiện nhiệm vụ quan trọng này.

Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan đã tăng cường phối hợp, rà soát tình trạng thông tin sai sự thật, thông tin sai lệch, tin giả gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng chống dịch trên báo chí, mạng xã hội để có biện pháp chấn chỉnh, xử lý kịp thời, nghiêm minh.

Thời gian tới, dịch COVID -19 được dự báo là tiếp tục diễn biến phức tạp, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, ngành Tuyên giáo cần tiếp tục nỗ lực, phát huy tinh thần, ý chí quyết tâm thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của các lực lượng làm công tác tuyên giáo, sát cánh cùng Chính phủ, Quốc hội và hệ thống chính trị trong công tác phòng chống dịch.

Cụ thể, theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh, công tác thông tin, tuyên truyền trên báo chí, truyền thông để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, các tài liệu, văn bản, ấn phẩm, đề cương hướng dẫn thông tin, tuyên truyền theo từng giai đoạn, thời điểm, đợt dịch với các yêu cầu, nội dung phù hợp, khoa học và cụ thể. Tăng cường theo dõi, tổng hợp, đánh giá tình hình thông tin về dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội; đồng thời quan tâm đến các dòng thông tin quan trọng khác như nỗ lực phục hồi hoạt động sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân, đáp ứng các nhu cầu văn hóa, giáo dục, giải trí của nhân dân. Kiên quyết xử lý nghiêm cơ quan báo chí, những tập thể, cá nhân đưa, cung cấp thông tin không đúng sự thật, thông tin sai lệch gây ảnh hưởng tiêu cực đến công tác phòng, chống dịch, gây hoang mang dư luận xã hội. Bên cạnh đó, kịp thời phát hiện, đề nghị cơ quan chức năng xử lý các đối tượng có hành vi phát tán tin đồn thất thiệt, thông tin chống phá Đảng, Nhà nước, thông tin xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch và những vấn đề liên quan phát triển kinh tế-xã hội. Chủ động nắm bắt thông tin, tình hình dư luận quốc tế về công tác phòng, chống dịch của Việt Nam, từ đó đề xuất những vấn đề cần quan tâm trong công tác thông tin, tuyên truyền, bảo đảm vừa quảng bá, nâng cao hình ảnh Việt Nam, vừa tranh thủ, tận dụng được sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế với công tác phòng, dịch ở nước ta hiện nay.

 Tăng cường đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật xung quanh việc phòng, chống dịch COVID-19. Ảnh minh họa: Ảnh: ttbc-hcm.gov.vn
Với phương châm, "Tuyên giáo đi trước, đi cùng", "hướng mạnh về cơ sở", "toàn Ðảng làm công tác tư tưởng", 91 năm qua, ngành Tuyên giáo đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng và đã đạt được những thành tựu hết sức quan trọng, góp phần tạo sự thống nhất trong Ðảng và sự đồng thuận trong xã hội; tạo nên động lực tinh thần mới, góp phần cùng cả nước hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế-xã hội. Qua đó, niềm tin của nhân dân đối với Ðảng từng bước được củng cố, nâng cao; uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định.

Theo Minh Duyên (TTXVN)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều