Tuyên Quang: Sẵn sàng cho Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2024 – 2029

(Mặt trận) - Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và các tầng lớp nhân dân, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc cấp huyện, cấp xã tổ chức thành công Đại hội theo quy định, sẵn sàng cho việc tổ chức Đại hội ở cấp tỉnh.

Xác định tầm quan trọng của công tác tổ chức Đại hội, ngay từ tháng 8/2023, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Kế hoạch, Hướng dẫn tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp; tổ chức Hội nghị tập huấn hướng dẫn công tác tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nhiệm kỳ 2024 - 2029. Chủ động tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành văn bản về lãnh đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024 - 2029. Chỉ đạo, hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc các cấp trong tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội theo quy định.

Theo đó, Đại hội Mặt trận Tổ quốc các cấp trên địa bàn tỉnh được diễn ra đúng chỉ đạo của Trung ương và kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đề ra. Đơn vị đầu tiên tổ chức là Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Phường Ỷ La (thành phố Tuyên Quang) lần thứ IV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 được tổ chức vào đầu tháng 1/2024. Đây là đơn vị được tỉnh chọn làm Đại hội điểm để các đơn vị rút kinh nghiệm, chỉ đạo Đại hội trong toàn tỉnh.

 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tặng hoa chúc mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Tuyên Quang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2024 - 2029. ẢNH: HẢI YẾN

Ngay sau Đại hội điểm, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh thành lập các Đoàn công tác làm việc với cấp ủy và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thành phố để kiểm tra, nắm tình hình và hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, nhất là đối với công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội, đồng thời phân công cán bộ chuyên trách của cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh theo dõi phụ trách các huyện, thành phố thường xuyên hướng dẫn, theo dõi và báo cáo kịp thời tiến độ tổ chức Đại hội, đồng thời trực tiếp dự Đại hội ở một số xã, phường, thị trấn.

Qua đó, công tác tổ chức Đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2024 - 2029 tại các xã, phường, thị trấn đều có sự quan tâm lãnh đạo trực tiếp của các cấp ủy Đảng; sự phối hợp, tạo điều kiện của chính quyền, các ban, ngành, tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc; đại hội được tổ chức trang trọng, đảm bảo nguyên tắc dân chủ, đạt yêu cầu về nội dung, chương trình, kế hoạch, đúng điều lệ, quy định, hướng dẫn.

Các đại biểu dự Đại hội đã đánh giá cao những kết quả, thành tích của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn đạt được trong nhiệm 2019 - 2024, phát huy được vai trò là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện, là cơ sở chính trị quan trọng của chính quyền nhân dân, tập hợp và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ sở. Chương trình hành động của nhiệm kỳ 2024 - 2029 được chuẩn bị xây dựng kỹ lưỡng, đúng định hướng của cấp trên và phù hợp, sát với tình hình của từng địa phương.

Công tác nhân sự được thực hiện đảm bảo theo Chỉ thị số 22-CT/TW ngày 25/5/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, cấp ủy cùng cấp và Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Số lượng, cơ cấu, thành phần Ủy viên Ủy ban, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã cơ bản bảo đảm đúng theo quy định.

Số lượng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã nhiệm kỳ 2024 - 2029 được nâng lên. Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã đã hiệp thương dân chủ cử 138 Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã với 4.609 vị Uỷ viên, tăng 81 vị so với nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong đó: nữ 2.025 vị, chiếm 43,9%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 1.734 vị, chiếm 37,62%; ngoài Đảng 1.248 vị, chiếm 27%; dân tộc thiểu số 2.946 vị, chiếm 63,9%; tôn giáo 115 vị, chiếm 2,5%.

Ban Thường trực có 415 vị, tăng 8 vị so với nhiệm kỳ 2014 - 2019. Trong đó: nữ: 188 vị, chiếm 45,3%; trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) 192 vị, chiếm 46,3%; dân tộc thiểu số 269 vị, chiếm 64,8%; tôn giáo 3 vị, chiếm 0,7%. Có 133/137 Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã tham gia cấp ủy cùng cấp, chiếm 97% (có 3 vị chưa tham gia cấp ủy, nhưng đã có trong quy hoạch cấp ủy, do chưa đến thời điểm kiện toàn); có 94 vị là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã, phường, thị trấn (tăng 18 vị so với nhiệm kỳ 2019 - 2024).

Đồng thời với công tác chỉ đạo tổ chức Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp cơ sở, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tập trung chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội điểm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện tại huyện Yên Sơn được diễn ra đầu tháng 4/2024, có sự tham dự động viên của lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tổ chức duyệt văn kiện và công tác chuẩn bị Đại hội của cấp huyện, thành phố đảm bảo quy trình, chặt chẽ. Đến ngày 4/6/2024, tỉnh Tuyên Quang hoàn thành việc tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Công tác tuyên truyền về Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp được chủ động triển khai kịp thời, ngày từ đầu tháng 9/2023, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024 - 2029, tại buổi phát động, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh và Mặt trận Tổ quốc các huyện, thành phố đã ký giao ước thi đua, đăng ký xây dựng các công trình, phần việc chào mừng Đại hội.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã tổ chức phát động đợt thi đua đặc biệt ở cấp huyện và cơ sở, theo đó nhiều công trình, phần việc ý nghĩa được xây dựng có sự tham gia tình nguyện đóng góp kinh phí của Nhân dân trên địa bàn các khu dân cư chào mừng Đại hội, tạo không khí thi đua sôi nổi giữa các địa phương. Kết quả có 161 công trình đăng ký thực hiện với tổng kinh phí trên 13 tỷ đồng. Đến nay, đã hoàn thành 143/161 công trình, phần việc chào mừng Đại hội.

Cùng với việc xây dựng các công trình, phần việc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tỉnh tăng cường tổ chức tuyên truyền, sinh hoạt chính trị trước, trong và sau Đại hội với nhiều hình thức sinh động, phù hợp như lồng ghép các nội dung tuyên truyền với nội dung sinh hoạt của Chi bộ, sinh hoạt Ban Công tác Mặt trận với trên 2.000 buổi, có trên 15.000 lượt người nghe; tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh không dây; treo trên 800 pano, áp phích, băng zôn, khẩu hiệu về Đại hội tại trụ sở cơ quan, đơn vị và các trục đường chính tại các xã, phường, thị trấn và huyện, thành phố; biên tập, đăng tải, chia sẻ 500 tin, bài Website Mặt trận Tổ quốc tỉnh, trên 9.000 tin, bài trên trang Fanpage của Mặt trận Tổ quốc các cấp;

Đại hội Mặt trận Tổ quốc cấp huyện và một số cơ sở tổ chức trưng bày giới thiệu trang phục dân tộc, các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng của địa phương; tổ chức trên 500 tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Trung tâm Văn hóa Thông tin xây dựng gần 100 phóng sự phát tại Đại hội; một số đơn vị thông tin về diễn biến, kết quả Đại hội trên báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, huyện, thành phố; duy trì thường xuyên chuyên mục Đại đoàn kết phát trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

Sẵn sàng cho tổ chức Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029, Đại hội dự kiến diễn ra từ ngày 21-22 7/2024. Đến nay công tác chuẩn bị Văn kiện Đại hội được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang chuẩn bị kỹ lưỡng, lấy ý kiến tham gia rộng rãi từ Ban Công tác Mặt trận ở các khu dân cư trong tỉnh và các thành phần theo hướng dẫn của Trung ương.

Công tác chuẩn bị nhân sự được thực hiện đảm bảo quy trình, chú trọng cơ cấu, thành phần theo đúng quy định, lựa chọn giới thiệu nhân sự tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có trình độ, uy tín và thực tiễn hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đảm bảo tính kế thừa, phát triển, nâng cao chất lượng, đảm bảo về số lượng, cơ cấu hợp lý; đảm bảo về đại diện cho các dân tộc, tôn giáo và số ủy viên là người ngoài Đảng, mở rộng thành phần cá nhân tiêu biểu... để Mặt trận Tổ quốc thật sự là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn, tiêu biểu cho khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tỉnh.

Trước thềm Đại hội sẽ là chuỗi các hoạt động để chào mừng Đại hội:

(1) Khánh thành Phòng truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang;

(2) Phát hành cuốn sách Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang - Dấu ấn nhiệm kỳ 2019 - 2024; (3) Ấn phẩm tuyên truyền tham gia xây dựng nông thôn mới;

(4) Khánh thành ngôi nhà Đại đoàn kết thứ 6.000 cho hộ nghèo;

(5) Hội nghị Bí thư Tỉnh ủy đối thoại với cán bộ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên và đại diện Nhân dân;

(6) Hội nghị biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác Mặt trận giai đoạn 2019 - 2024;

(7) Phóng sự Kết quả nổi bật của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang, nhiệm kỳ 2019 - 2024, phát trên sóng Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;

(8) Phát hành số báo đặc biệt trên Báo Tuyên Quang chuyên trang kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019 - 2024;

(9) Triển lãm, giới thiệu sản phẩm OCOP, các sản phẩm đặc trưng của địa phương gắn với tổ chức Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang;

(10) Chương trình nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029.           

Phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, “Thủ đô khu giải phóng, Thủ đô kháng chiến” cùng với sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang tin tưởng rằng Ðại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2024 - 2029 sẽ diễn ra đúng kế hoạch; tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang ngày càng vững mạnh.

 

NGUYỄN HƯNG VƯỢNG - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tuyên Quang 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều