Cán bộ Mặt trận ở cơ sở phải thực sự thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh

(Mặt trận) - “Cán bộ Mặt trận ở cơ sở phải thực sự thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh... Tư duy về công tác Mặt trận phải đổi mới. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở phải được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, luôn bổ sung lực lượng mới để tạo ra cách nghĩ mới, cách làm mới sáng tạo không ngừng”, đó là đề nghị của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017, diễn ra sáng 13/10 tại Hà Nội.
 

Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Hội nghị.

 Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại Hội nghị.

Trong khí thế chung của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, hôm nay, tôi rất vui mừng đến dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017. Đây là một hoạt động rất có ý nghĩa nhằm biểu dương, khích lệ tinh thần thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin nhiệt liệt chào mừng các cụ, các vị đại biểu đã về dự Hội nghị; xin chúc mừng 442 đại biểu là Chủ tịch Mặt trận cơ sở và Trưởng Ban Công tác Mặt trận ưu tú nhất cả nước đã được bình chọn về tham dự Hội nghị. Qua các vị đại biểu tôi xin gửi tới các vị đại biểu, cùng toàn thể cán bộ làm công tác Mặt trận trong cả nước những tình cảm sâu sắc và lời chúc mừng trân trọng nhất.

Thưa toàn thể Hội nghị,

Nhìn lại lịch sử dân tộc, Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam có truyền thống vô cùng vẻ vang, được Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và lãnh đạo, Mặt trận Dân tộc Thống nhất đã không ngừng được củng cố và lớn mạnh, đã tập hợp, đoàn kết các tầng lớp nhân dân thành lực lượng cách mạng to lớn đánh đổ ách thống trị thực dân, phong kiến, đấu tranh chống đế quốc xâm lược, giành độc lập tự do cho Tổ quốc. Trong thời kỳ đổi mới, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam luôn thực hiện vai trò là trung tâm đại đoàn kết để khích lệ, động viên các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm qua, các cuộc vận động lớn do Mặt trận triển khai như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”,…  cùng với các phong trào thi đua của các ngành, các cấp đã khơi dậy sức sáng tạo, phát huy nội lực, tăng cường sự đoàn kết, gắn bó từ mỗi gia đình, mỗi cộng đồng dân cư đã góp phần quan trọng thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước.

Cùng với các hoạt động truyền thống của Mặt trận, những năm vừa qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tăng cường hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị cơ sở sở vững mạnh. Đặc biệt, với vai trò là cơ quan được giao nhiệm vụ hiệp thương để giới thiệu ứng cử viên đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa 14 và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.

Bên cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có sự phối hợp chặt chẽ với Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp trong công tác lập pháp, tập hợp ý kiến, kiến nghị của nhân dân và giám sát thực hiện pháp luật. Tại các phiên khai mạc của các kỳ họp Quốc hội, Báo cáo tập hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân cả nước của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam gửi tới Quốc hội được các đại biểu Quốc hội đặc biệt quan tâm.

Thưa toàn thể các vị đại biểu,

Trong điều kiện chung của đất nước, đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở mặc dù điều kiện công tác, chế độ chính sách còn chưa thực sự thỏa đáng, song vẫn đầy nhiệt huyết và sáng tạo, hy sinh việc nhà vì việc làng, việc nước, không quản ngại nhường cơm, sẻ áo giúp đỡ người nghèo, hóa giải mâu thuẫn, vào từng ngõ, gõ từng nhà để vận động, lắng nghe và chia sẻ tâm tư nguyện vọng của nhân dân, gây dựng phong trào tự quản trong cộng đồng. Với vai trò và uy tín của mình, các đồng chí Chủ tịch Mặt trận cơ sở và Trưởng ban Công tác Mặt trận đã luôn tận tụy với công việc, lắng nghe ý kiến nhân dân, đề xuất cấp ủy, phát huy dân chủ, phối hợp với chính quyền giải quyết được nhiều vấn đề ở cơ sở, như: giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, bảo vệ môi trường, góp công sức xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, không ngừng phát huy dân chủ, cải thiện đời sống tinh thần, vật chất của nhân dân… Mỗi đồng chí là một tấm gương của người cán bộ cơ sở là đã thấm nhuần, vận dụng sát thực tiễn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác vận động nhân dân, mà những điển hình ưu tú hôm nay xứng đáng là đại diện tiêu biểu cho hàng chục nghìn Chủ tịch Mặt trận cơ sở và hàng trăm nghìn cán bộ Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư. Dù ở độ tuổi đã cao, điều kiện vật chất còn hạn chế nhưng các đồng chí đều là những cán bộ Mặt trận đầy tâm huyết và trách nhiệm, tận tụy, sáng tạo, là những hạt nhân phong trào ở cơ sở. Từ thực tiễn hoạt động, qua những báo cáo điển hình, các đồng chí đã rút ra những bài học kinh nghiệm cần thiết để nhân rộng những sáng kiến, cách làm hay cho nhiều địa phương trên cả nước.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước tôi nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tích đáng tự hào của toàn thể đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở nói chung và xin chúc mừng những thành tích của tất cả các vị Chủ tịch Mặt trận cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu của cả nước.

Thưa toàn thể đại biểu tại Hội nghị,

Để góp phần thực hiện mục tiêu của Nghị quyết Đại hội 12 của Đảng đã đề ra, nhiệm vụ bao trùm của Mặt trận hiện nay là tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng và hành động, quyết tâm thực hiện thành công chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Chúng ta rất vui mừng vì thời gian qua vai trò và vị trí của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã được quy định cụ thể trong các văn kiện của Đảng và thể chế hóa trong Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước. Hiến pháp năm 2013 đã khẳng định: “…Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Bộ Chính trị đã ban hành Quy chế về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội; quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Quốc hội khóa 13 tại kỳ họp thứ 9 đã thông qua Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ngày 15/6/2017, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành Nghị quyết liên tịch quy định chi tiết các hình thức giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đó là những văn bản pháp lý quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tăng cường phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Để phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời gian tới, tôi có một số ý kiến để Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các đại biểu tham dự Hội nghị hôm nay cùng suy nghĩ để lựa chọn cách làm thiết thực:

Thứ nhất, Mặt trận là hình ảnh sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân, nên Mặt trận phải làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân, các đoàn viên, hội viên, thành viên của Mặt trận thấu hiểu rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước để cùng thực hiện vì mục tiêu xây dựng đất nước.

Để Mặt trận thật sự là trung tâm đại đoàn kết, tập hợp mọi lực lượng xã hội, là nơi để mọi người dân bày tỏ tâm tư, nguyện vọng và đóng góp trí tuệ, công sức phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thì trong thời gian tới Mặt trận phải tiếp tục làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân, đi sâu, đi sát nắm bắt tình hình để kịp thời phản ánh với các cơ quan Đảng và Nhà nước ở Trung ương cũng như các địa phương, đồng thời khích lệ, động viên từng hộ gia đình, dòng họ, cụm dân cư tăng cường phát huy tình làng, nghĩa xóm, tình đồng chí, tình quân dân, gắn kết các lực lượng với nhân dân trên địa bàn. Do vậy, mỗi cán bộ Mặt trận cơ sở và Trưởng Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư phải là một nhân tố tiêu biểu tích cực nhất trong xây dựng phong trào và củng cố khối đoàn kết trên địa bàn dân cư.

Thứ hai, phát triển kinh tế - xã hội luôn là nhiệm vụ trung tâm và then chốt của mỗi địa phương. Do vậy, Mặt trận các cấp cần phải tiếp tục tăng cường vận động sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân nâng cao nhận thức và trách nhiệm, tự giác tham gia các phong trào thi đua yêu nước với tinh thần "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua" như lời dạy của Bác Hồ. Từ Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”; đồng thời, Mặt trận vận động, khuyến khích mọi người dân, mọi thành phần kinh tế tích cực tham gia phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách; vận động nhân dân chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thứ ba, với chức năng giám sát và phản biện xã hội của mình, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần phối hợp với các lực lượng xã hội tăng cường các hoạt động giám sát. Ở cơ sở phải củng cố, tăng cường hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng để sao cho mọi dự án đầu tư, mọi công trình xây dựng do Nhà nước đầu tư hay của nhân dân đóng góp đều có vai trò tham gia ủng hộ và giám sát của người dân. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 về công tác xây dựng Đảng, đội ngũ cán bộ Mặt trận ở cơ sở cần tích cực, tiên phong trong việc vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, lên án, tố giác những cán bộ có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực trong thi hành công vụ.

Thứ tư, cần kịp thời phát hiện nêu gương điển hình, nhân điển hình rộng khắp trong các phong trào thi đua để tạo sự lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở cơ sở cần chú trọng chăm lo, phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo và trong các tầng lớp nhân dân. Tăng cường công tác tuyên truyền về những tấm gương tốt, tiêu biểu, uy tín của các nhân dân, của các già làng, trưởng bản, cán bộ Mặt trận cơ sở trong cộng đồng, để xây dựng tinh thần đoàn kết trong nhân dân ngày càng mạnh hơn.

Thứ năm, Công tác Mặt trận phải không ngừng đổi mới, cán bộ Mặt trận, đoàn thể các cấp phải gắn bó sâu sát với đời sống của nhân dân. Cán bộ Mặt trận ở cơ sở phải thực sự thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ làm công tác vận động nhân dân là “Phải óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm”. Tư duy về công tác Mặt trận phải đổi mới. Đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở phải được tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, luôn bổ sung lực lượng mới để tạo ra cách nghĩ mới, cách làm mới sáng tạo không ngừng.

Thưa toàn thể các quý vị đại biểu,

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng căn dặn: "Chính sách Mặt trận là chính sách rất quan trọng. Công tác Mặt trận là công tác rất quan trọng trong toàn bộ công tác cách mạng". Một trong những bài học quan trọng của công tác Mặt trận đó là “Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định thành công của công tác Mặt trận”. Nhân dịp này, tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền, nhất là ở cơ sở cần tăng cường vai trò lãnh đạo, đồng thời chú trọng vai trò của các thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để đi sâu, đi sát và gần gũi nhân dân, thực hiện tốt chính sách Mặt trận. Các cấp chính quyền cần quan tâm, tạo điều kiện và phối hợp chặt chẽ với Mặt trận để lắng nghe, học hỏi, tiếp thu, giải quyết thấu đáo những khó khăn, vướng mắc trong đời sống nhân dân.

Đảng, Nhà nước tin tưởng vào vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong tập hợp, đoàn kết lực lượng toàn dân để thực hiện các mục tiêu của đất nước. Tôi mong rằng từ Hội nghị biểu dương của Mặt trận lần này, tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc tiếp tục được nhân lên, phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được lan tỏa mạnh mẽ trong xã hội và trở thành động lực quan trọng cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Xin trân trọng cảm ơn!

Tạp chí Điện tử Mặt trận

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều