Chủ tịch Đỗ Văn Chiến kiểm tra công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể CTXH tỉnh Thanh Hóa

Sáng 16/5, đoàn công tác của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam do ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Thanh Hóa về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2013-2021.
Toàn cảnh buổi làm việc.  
Đây là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục hoàn thiện Đề án trình Ban Bí thư ban hành Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam.

Cùng tham gia đoàn công tác có ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; ông Phùng Khánh Tài, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam...

Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh đã trình bày báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022; kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2013-2021. Theo đó, năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; song, được sự quan tâm chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, Đảng bộ, chính quyền nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực.

 Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng chủ trì buổi làm việc
Về kết quả thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội giai đoạn 2013-2021, sau 9 năm thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và Quyết định số 218 QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI), công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật là: Việc quán triệt, triển khai thực hiện các quyết định của Bộ Chính trị được các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể trong tỉnh thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả; nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác giám sát, phản biện xã hội được nâng lên. Hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể và nhân dân ngày càng sâu rộng và đi vào nền nếp; chất lượng được nâng lên, góp phần nâng cao chất lượng, tính thực tiễn và khả thi của các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, của tỉnh và các địa phương, đơn vị.

Thông qua hoạt động giám sát, phản biện xã hội đã giúp các cấp ủy đảng, chính quyền thực hiện tốt việc công khai, minh bạch, phát huy dân chủ trong xây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách; kịp thời phát hiện và khắc phục những thiếu sót, khuyết điểm, góp phần thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở các địa phương và trên địa bàn tỉnh.

 Bà Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh trình bày báo cáo tại cuộc làm việc
Từ thực tiễn thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị của MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn tỉnh, tỉnh Thanh Hóa đã rút ra một số bài học kinh nghiệm, trong đó phải thực hiện tốt công tác tuyên truyền, quán triệt nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của các cấp uỷ đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị về công tác giám sát, phản biện xã hội; về vị trí, vai trò của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đảng, sự phối hợp của chính quyền với MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền… Phát huy vai trò nòng cốt của MTTQ các cấp, sự phối hợp của các đoàn thể và các tổ chức thành viên trong thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội, bảo đảm sự thống nhất và rõ trách nhiệm; tăng cường phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức cho nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Trong giai đoạn 2013-2021, MTTQ các cấp đã tổ chức 7.110 cuộc giám sát độc lập (cấp tỉnh 104 cuộc, cấp huyện 994 cuộc, cấp xã 6.012 cuộc); phối hợp tham gia 9.458 cuộc giám sát (cấp tỉnh 299 cuộc, cấp huyện 1.031 cuộc, cấp xã 8.128 cuộc). Trong đó, đã tập trung giám sát việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, các chính sách bảo trợ xã hội; việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19; thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm…

Về kết quả phản biện xã hội, MTTQ các cấp đã tổ chức phản biện xã hội đối với 1.745 dự thảo các văn bản của cấp ủy, các chương trình, đề án, cơ chế, chính sách của chính quyền các cấp (cấp tỉnh 40, cấp huyện 148, cấp xã 1.557). Nội dung phản biện tập trung vào dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, đề án, quy hoạch, cơ chế, chính sách về kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương; chú trọng làm rõ sự cần thiết, tính cấp thiết của văn bản; sự phù hợp của văn bản với chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước và thực tiễn tại địa phương; tính đúng đắn, tính khoa học và tính khả thi của văn bản; dự báo tác động của cơ chế, chính sách tới sản xuất, đời sống của nhân dân, lợi ích của Nhà nước và doanh nghiệp…

Ông Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương phát biểu tại buổi làm việc. 
Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác của UBTƯ MTTQ Việt Nam và tỉnh Thanh Hóa đã trao đổi, tìm hiểu về những cách làm, mô hình trong triển khai thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh Thanh Hóa, nhất là quá trình triển khai từ thực tiễn của các địa phương, đơn vị…

Các ý kiến cũng nhấn mạnh việc xây dựng Đề án trình Ban Bí thư xây dựng Chỉ thị tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội là cần thiết, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ được giao đồng thời phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị đối với công tác giám sát, phản biện xã hội.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến phát biểu tại cuộc làm việc 
Phát biểu chỉ đạo, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao cao sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã đoàn kết thống nhất vượt khó, hành động quyết liệt với quyết tâm chính trị cao, đã thu được nhiều kết quả rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và 4 tháng đầu năm 2022…

Trong đó, nổi bật là công tác thu ngân sách của tỉnh đạt kết quả cao, thể hiện rất rõ nét về tình hình phát triển sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Cùng với phát triển sản xuất, kinh doanh, tỉnh Thanh Hóa đã quyết liệt trong thực hiện các công trình trọng điểm cấp quốc gia. Công tác phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh triển khai hiệu quả và được Ban Chỉ đạo Trung ương đánh giá rất cao, là một trong những tỉnh thực hiện tốt Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ở Trung ương về tinh thần “tương thân, tương ái”...

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến cũng đánh giá cao tỉnh Thanh Hóa đã quan tâm chỉ đạo bài bản, hiệu quả về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX…; đồng thời cũng rất ấn tượng và đánh giá cao công tác phát triển đảng viên của tỉnh Thanh Hóa từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Công tác đoàn kết trong Đảng, đoàn kết trong các dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đồng thuận trong nhân dân được thực hiện có hiệu quả.

 
Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị trước hết phải tập trung phục hồi phát triển kinh tế - xã hội; quan tâm tập trung triển khai các nghị quyết của Trung ương vào cuộc sống; không được chủ quan trong công tác phòng, chống dịch, nhất là dịch bệnh COVID-19…

Đối với công tác giám sát, phản biện xã hội, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến đánh giá cao công tác chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh về công tác giám sát, phản biện xã hội nói riêng và hoạt động của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội nói chung. Nhất là việc hằng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy nghe và phê duyệt kế hoạch giám sát phản biện xã hội của MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị -xã hội. Đây là cách làm hay của Thanh Hóa cần được nhân rộng.

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị thời gian tới, tỉnh Thanh Hóa cần phát huy và làm tốt hơn nữa công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện và không ngừng đổi mới nhằm bảo đảm chất lượng, hiệu lực và hiệu quả của công tác giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời nhấn mạnh, làm tốt giám sát, phản biện xã hội không những thể hiện được vai trò, trách nhiệm của MTTQ Việt Nam, của các tổ chức chính trị xã hội mà còn thể hiện sự đóng góp vào dân chủ xã hội, xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước vững mạnh.

Trước những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thanh Hóa thời gian qua, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến chúc tỉnh Thanh Hóa tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được, tranh thủ tốt những thời cơ, vận hội phát triển bền vững, thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, trong thời gian tới tỉnh có thể tự cân đối được ngân sách...

 Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng phát biểu tại buổi làm việc
Thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa, Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến cuối năm 2022 và những năm tiếp theo; ý kiến chỉ đạo về công tác giám sát, phản biện xã hội; đồng thời mong rằng trong quá trình phát triển, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của đồng chí Đỗ Văn Chiến và các đồng chí lãnh đạo các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương để Thanh Hóa trở thành cực tăng trưởng ở phía Bắc của Tổ quốc.
 
Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Đỗ Văn Chiến và lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Masterise đã trao tặng 50 căn nhà Đại đoàn kế cho hộ nghèo tỉnh Thanh Hóa.

Theo Báo Thanh Hóa

 

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều