Cơ cấu tổ chức Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

(Mặt trận) - Về cơ cấu tổ chức, Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có các ban, đơn vị chuyên môn; các đơn vị sự nghiệp; các tổ chức hỗ trợ cho hoạt động Tôn giáo; các Hội đồng tư vấn.

Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đã ký ban hành Quyết định số 120-QĐ/TW ngày 06/9/2023 về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam có chức năng tham mưu, giúp việc Ủy ban, Đoàn Chủ tịch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện các quy định của Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của Đảng, Nhà nước có liên quan; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ công tác Mặt trận.

Cơ cấu tổ chức Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Các ban, đơn vị chuyên môn

- Ban Tổ chức - Cán bộ

- Ban Dân chủ, Giám sát và Phản biện xã hội

- Ban Tuyên giáo

- Ban Phong trào

- Ban Dân tộc

- Ban Tôn giáo

- Ban Đối ngoại và Kiều bào

- Ban Công tác phía Nam

- Văn phòng cơ quan

- Văn phòng Đảng đoàn.

Các đơn vị sự nghiệp

- Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học Mặt trận

- Bảo tàng Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

- Báo Đại đoàn kết

- Tạp chí Mặt trận.

Các tổ chức hỗ trợ cho hoạt động Tôn giáo: Văn phòng Uỷ ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, Báo người Công giáo Việt Nam.

Ban Thường trực thành lập các Hội đồng tư vấn, thực hiện chế độ chuyên gia, cán bộ biệt phái, cộng tác viên phục vụ cho hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Biên chế của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam do cơ quan có thẩm quyền xem xét, quyết định trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan.

Nhiệm vụ của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Tham mưu, thực hiện: Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước góp phần phát huy quyền làm chủ của Nhân dân; tăng cường đồng thuận xã hội; xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị. 

Thực hiện giám sát và phản biện xã hội. Tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân để phản ánh, kiến nghị với Đảng, Nhà nước. Thực hiện hoạt động đối ngoại nhân dân.

Chủ trì phối hợp: Xây dựng các văn bản, nghị quyết, chỉ thị của Đảng liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đề xuất trình xây dựng luật, pháp lệnh. Chủ trì phối hợp và thống nhất hành động với các cơ quan của tổ chức thành viên tổ chức các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước mang tính toàn dân, toàn diện, toàn quốc. 

Phối hợp với cơ quan chức năng, cấp uỷ, chính quyền địa phương trong việc xây dựng tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học, công tác bảo tàng, giám sát và phản biện xã hội.

Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát: Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Điều lệ, Chương trình phối hợp thống nhất hành động trong hệ thống Cơ quan Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. 

Xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Luật, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước có liên quan. 

Hướng dẫn, kiểm tra công tác huy động xã hội, tiếp nhận các khoản quyên góp, hỗ trợ, ủng hộ của các cá nhân và tổ chức. Quản lý tài chính, tài sản, biên chế; thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật.

Tổ chức bộ máy của Cơ quan Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (Ban Thường trực) gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch chuyên trách. Đồng chí Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy  ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được phân công là Thủ trưởng cơ quan.

PV

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều