Cử tri và nhân dân tin tưởng vào quyết tâm của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(Mặt trận) - Ngày 23/5, tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, thay mặt Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi tới kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Dưới đây là toàn văn Báo cáo.
Ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trình bày Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV 
BÁO CÁO

Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân

(gửi đến Kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV)

Chuẩn bị cho kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước (từ sau kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV đến nay) thông qua tiếp xúc cử tri trước kỳ họp của các Đoàn đại biểu Quốc hội, qua nắm bắt tình hình Nhân dân của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức, cá nhân thành viên của Mặt trận. Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân gửi tới kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV như sau:

I. VỀ TÂM TƯ, NGUYỆN VỌNG, Ý KIẾN CỦA CỬ TRI VÀ NHÂN DÂN

1. Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự đồng tình, phấn khởi, đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời và hiệu quả của Đảng, Nhà nước

Cử tri và Nhân dân bày tỏ niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, hoạt động hiệu quả của Quốc hội và điều hành quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đất nước ta tiếp tục đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ và đánh giá cao Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, quy định, chỉ thị, kết luận... để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quan trọng về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tổ chức nhiều hội nghị toàn quốc để triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đặc biệt là 02 hội nghị toàn quốc kết hợp trực tiếp với trực tuyến phổ biến, quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị khóa XIII về phát triển kinh tế - xã hội đối với 02 vùng kinh tế - xã hội của cả nước, khơi thông các nguồn lực để phát triển bền vững đất nước, đảm bảo "không để ai bị bỏ lại phía sau"... Hội nghị Trung ương lần thứ 5, khóa XIII đã quyết định 06 nội dung rất quan trọng, qua đó tiếp tục củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Cử tri và Nhân dân cảm nhận sâu sắc các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước ngày càng sâu sát cơ sở, gương mẫu, tận tụy trong công việc; lãnh đạo các cấp, các ngành, địa phương, nhất là ở cấp cơ sở có chuyển biến tích cực hơn, đồng cam, cộng khổ với Nhân dân, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 và chăm lo an sinh xã hội cho người dân.

Cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 11/NQ/TW ngày 10/02/2022 và Nghị quyết số 13-NQ/TW ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị khóa XIII mang tầm chiến lược, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước ta đối với đồng bào Vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ và Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long, mở ra cơ chế, chính sách mới để các vùng kinh tế - xã hội trọng điểm này khai thông nguồn lực, phát huy tiềm năng và lợi thế so sánh để bứt phá và vươn lên trong xu hướng phát triển xanh và bền vững. Trong thời gian tới, Bộ Chính trị tiếp tục ban hành các Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội đối với 04 vùng kinh tế - xã hội còn lại (Vùng Đồng bằng sông Hồng; Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung; Vùng Tây Nguyên; Vùng Đông Nam Bộ) sẽ đảm bảo tính liên thông, thống nhất và đồng bộ.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao Kỳ họp bất thường (tháng 01/2022) và Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XV đã thành công rất tốt đẹp, tiếp tục khẳng định những bước tiến quan trọng trong việc xây dựng một Quốc hội “Chủ động, trí tuệ, đoàn kết, đổi mới và trách nhiệm”, ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch, gắn bó mật thiết với cử tri và Nhân dân, là hiện thân sinh động của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Những kết quả tích cực trong hoạt động của Quốc hội thời gian qua thể hiện rõ sự gắn bó mật thiết giữa Đại biểu Quốc hội với cử tri và Nhân dân, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân; lắng nghe và tiếp nhận các ý kiến, kiến nghị xác đáng của cử tri và giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri, làm cho Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội, đại biểu Quốc hội đã dành nhiều thời gian, tâm huyết và trí tuệ để nâng cao chất lượng thẩm tra, xây dựng luật; kịp thời ban hành các Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tạo hành lang pháp lý, đồng hành cùng Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ các “nút thắt”, “điểm nghẽn” để thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Cử tri và Nhân dân quan tâm, đánh giá cao Chương trình xây dựng pháp luật năm 2022 của Quốc hội, đặc biệt là việc đề xuất nghiên cứu sửa đổi Luật Đất đai năm 2013; mong muốn các dự thảo luật trình Quốc hội thông qua và ban hành trong thời gian tới sớm được các cơ quan chức năng ban hành cơ chế bảo đảm cho các chủ trương, chính sách đi vào cuộc sống. Cử tri và Nhân dân bày tỏ sự quan tâm, đánh giá cao cách điều hành, không khí thảo luận, tranh luận dân chủ trong các phiên họp của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội; tinh thần thẳng thắn và trách nhiệm trong nội dung chất vấn và trả lời chất vấn của các bộ trưởng và lãnh đạo Chính phủ.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước trong công tác đối nội và đối ngoại, tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh cải cách tư pháp, tổng kết Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; kịp thời động viên, khen thưởng các tấm gương người tốt, việc tốt; quan tâm chăm lo, thăm hỏi, động viên các tầng lớp nhân dân, các lực lượng vũ trang, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch bệnh, qua đó góp phần rất quan trọng vào việc củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự ủng hộ của đồng bào ta ở trong nước và ở nước ngoài, của Nhân dân và bạn bè quốc tế, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã điều hành quyết liệt, hiệu quả đạt được kết quả rất quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, một số kết quả nổi bật là: Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; tập trung chỉ đạo công tác cải cách hành chính, theo hướng phân cấp, phân quyền mạnh cho cấp tỉnh, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo có tầm nhìn chiến lược, dài hạn, nhằm ổn định kinh tế vĩ mô, xác định các mục tiêu có tính chiến lược quốc gia; nỗ lực đẩy nhanh tiến độ đầu tư một số công trình trọng điểm quốc gia; tích cực chỉ đạo giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội những tháng đầu năm tiếp tục đà phục hồi, kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, được các tổ chức quốc tế dự báo khả quan. Niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế vào tiến trình mở cửa, phục hồi nền kinh tế của nước ta được nâng lên.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao kết quả các hoạt động chỉ đạo, điều hành quyết liệt, hiệu quả của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ trong thời gian qua nhằm triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quản lý nhà nước và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 128-NQ/CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; về công tác chỉ đạo xây dựng thể chế quản lý nhà nước, xây dựng các quy hoạch quốc gia và địa phương, quản lý và phát triển nhân lực để từng bước thực hiện thành công 3 đột phá chiến lược phát triển đất nước theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trong đó, có nhiều văn bản chỉ đạo thể hiện tầm nhìn dài hạn của Đảng và Nhà nước đối với các mục tiêu chiến lược phát triển quốc gia. Các bộ, ngành và chính quyền địa phương các cấp đã có nhiều cố gắng, tích cực giải quyết, trả lời khá đầy đủ kiến nghị cử tri theo quy định của pháp luật.

Cử tri và Nhân dân vui mừng, phấn khởi, trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 thể hiện trong Chỉ thị số 11-CT/TW ngày 08/12/2021 của Ban Bí thư và Chỉ thị số 35/CT-TTg ngày 31/12/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Cấp ủy và chính quyền các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc hai Chỉ thị nêu trên phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón Tết, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Trên cơ sở sáng kiến, đề xuất của Đảng đoàn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và sự phối hợp của một số cơ quan, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng đã phân công các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đi thăm và chúc Tết ở 63 tỉnh, thành phố, tặng quà các đối tượng, gia đình chính sách, người lao động khó khăn không về quê đón Tết; thăm và chúc Tết đồng bào ở các xã vùng sâu, vùng xa, thôn, bản biên giới, đồn biên phòng, các lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19, trực làm nhiệm vụ trong thời gian Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.

2. Về công tác phòng, chống dịch COVID-19

Cử tri và Nhân dân bày tỏ tin tưởng vào sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng và sự chỉ đạo, điều hành có hiệu quả của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt đánh giá cao chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về Chiến dịch tiêm chủng vắc xin mùa Xuân năm 2022 an toàn, khoa học, hợp lý, hiệu quả; ban hành Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19; triển khai tiêm vắc xin COVID-19 cho trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi để các cháu yên tâm đến trường học tập, vui chơi, có tuổi thơ yên bình; các gia đình tập trung lao động, sản xuất, công tác để góp phần bình ổn cuộc sống và kinh tế - xã hội của đất nước. Cử tri và Nhân dân cho rằng Chiến lược ngoại giao vắc xin là chủ trương đúng đắn, sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta, đã được triển khai rất thành công, đến ngày 26/4/2022 nước ta đã tiếp nhận 239,2 triệu liều vắc xin, đã tiêm trên 213 triệu liều cho cho các tầng lớp Nhân dân, là một trong những nước tốp đầu thế giới về tỷ lệ bao phủ vắc xin, tổ chức tiêm chủng cho người từ 12 tuổi trở lên đủ mũi 1, mũi 2 và mở rộng đối tượng để tiêm cho trẻ em. Qua đó đã giảm mạnh số ca mắc mới, ca nhiễm nặng và số ca tử vong (theo số liệu trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Y tế về đại dịch COVID-19 thì số ca tử vong ngày 17/5/2022 là 04 ca). Cử tri và Nhân dân cho rằng tính ưu việt của chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa, tinh thần tương thân, tương ái, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự chung sức đồng lòng của các doanh nghiệp và Nhân dân, sự dấn thân của lực lượng tuyến đầu cùng với sự giúp đỡ chí tình, chí nghĩa của đồng bào ta ở trong nước và nước ngoài, của bạn bè quốc tế đã giúp nước ta từng bước ngăn chặn, đẩy lùi và vượt qua đại dịch COVID-19. Tâm lý nhân dân, tâm trạng xã hội rất vui mừng phấn khởi khi các hoạt động kinh tế, xã hội, văn hóa, nghệ thuật, thể thao... dần trở lại trạng thái bình thường, cộng đồng quốc tế rất quan tâm theo dõi và đánh giá cao việc Việt Nam đã tổ chức SEA Games 31 trong trạng thái bình thường, an toàn dịch bệnh.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân cũng bày tỏ sự bất bình, phẫn nộ trước những hành vi vi phạm pháp luật của các cá nhân, tổ chức lợi dụng các chính sách của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 để trục lợi; một số vụ án có quy mô, phạm vi lớn, liên quan nhiều bộ, ngành và địa phương, một số cán bộ, đảng viên tiếp tay, bao che cho việc phạm tội làm giảm lòng tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước. Cử tri và Nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ và xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức sai phạm, không bỏ lọt tội phạm, thông tin kịp thời công khai, minh bạch tiến độ, kết quả điều tra, xét xử để nhân dân biết và giám sát. Cử tri và Nhân dân bày tỏ lo ngại các di chứng về sức khỏe hậu COVID-19, lo lắng về việc nhiều viên chức trong ngành y tế không yên tâm công tác, ảnh hưởng đến công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đồng thời mong muốn được biết tình hình kết quả nghiên cứu, sản xuất vắc xin phòng, chống COVID-19 hiện nay như thế nào, bởi thực tế Đảng và Nhà nước ta đã quan tâm, đầu tư nguồn kinh phí khá lớn để thực hiện.

Cử tri và Nhân dân cũng đánh giá cao việc Chính phủ đã chỉ đạo tiến hành thanh tra việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế, công tác đấu thầu thuốc chữa bệnh, phát hiện nhiều sai phạm và đã chuyển Bộ Công an điều tra, làm rõ 7 vụ việc có tính chất, mức độ nghiêm trọng. Đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức để người dân nhận biết, hiểu đúng và đủ về các triệu chứng hậu COVID-19, nâng cao chất lượng khám chữa, bệnh, chăm sóc sức khỏe người dân sau nhiễm COVID-19; xem xét điều chỉnh quy định 5K của Bộ Y tế cho phù hợp với tình hình mới.

3. Về tình hình phát triển kinh tế

Cử tri và Nhân dân cho rằng, trong bối cảnh trong nước và thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, Đảng và Nhà nước ta đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức để phục hồi và phát triển kinh tế. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt, nhanh nhạy xử lý những vấn đề mới phát sinh và tập trung mọi nỗ lực, nguồn lực để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2022 ngay từ đầu năm. Cử tri và Nhân dân ghi nhận và đánh giá rất cao việc lãnh đạo Đảng, Quốc hội và Chính phủ đã tổ chức các hoạt động nghiên cứu, tham vấn xã hội trước khi ban hành các chính sách phục hồi và phát triển kinh tế; đẩy mạnh các hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế để các quốc gia và vùng lãnh thổ; cộng đồng các tổ chức quốc tế và nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục ký kết và thực hiện các dự án có số vốn đầu tư rất lớn vào Việt Nam. Cử tri và Nhân dân cho rằng, nhờ sự vào cuộc quyết liệt của Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị, sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân cả nước nên tình hình kinh tế - xã hội các tháng đầu năm 2022 tiếp tục đà phục hồi tích cực, toàn diện trên các lĩnh vực. Các tổ chức quốc tế đưa ra nhiều nhận định, đánh giá tích cực về tình hình và triển vọng phát triển kinh tế của Việt Nam.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân cũng bày tỏ sự quan tâm và lo lắng về những thách thức lớn hậu COVID-19. Sản xuất kinh doanh trong một số ngành, lĩnh vực còn khó khăn. Nợ xấu có xu hướng tăng; áp lực lạm phát gia tăng, nhất là do giá đầu vào tăng như: xăng, dầu, thức ăn chăn nuôi, nguyên liệu, vật tư nông nghiệp... Việc thực hiện một số nhiệm vụ trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội chưa đạt kết quả như mong muốn. Tình hình tội phạm vẫn diễn biến phức tạp. Thị trường chứng khoán, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp còn tiềm ẩn rủi ro, xảy ra một số sai phạm nghiêm trọng có thể dẫn tới lũng đoạn thị trường cần được các cơ quan chức năng tập trung xử lý. Đời sống của một bộ phận người dân, nhất là vùng sâu, vùng xa còn khó khăn... Sự phối hợp của một số cơ quan trong xử lý công việc còn chưa nhịp nhàng, thiếu chặt chẽ, hiệu quả chưa cao; công tác phân tích, đánh giá, dự báo tình hình đôi khi chưa đáp ứng yêu cầu... Cử tri cũng bày tỏ sự quan tâm, lo ngại về tốc độ giải ngân vốn đầu tư công và tiến độ triển khai thực hiện một số chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm, đạt tỷ lệ rất thấp. Các giải pháp nâng cao năng lực giải ngân và sử dụng hiệu quả vốn đầu tư; kết hợp hài hòa giữa chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ; chính sách tài khóa hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể; thực hiện nhanh và hiệu quả việc cơ cấu lại nền kinh tế; tăng cường hoạt động kết nối cung cầu, và xúc tiến thương mại thị trường trong nước; đẩy mạnh áp dụng thương mại điện tử trong hoạt động lưu thông, phân phối hàng hóa; thu hút lao động về làm việc tại các doanh nghiệp... chưa đạt hiệu quả như mong muốn; giá xăng, dầu, giá chi phí vật liệu xây dựng và lạm phát thế giới tăng cao, giá một số nông sản thấp, thị trường tiêu thụ khó khăn; những bất ổn trên thị trường tài chính toàn cầu và việc các nước phát triển tăng lãi suất làm thay đổi dòng vốn đầu tư quốc tế, khiến chi phí vốn tăng, nhập khẩu đắt hơn và gia tăng áp lực lạm phát, nợ xấu trong nước; thiếu kiểm soát nên một số nguồn vốn vay bị sử dụng sai mục đích, hoặc tập trung vào các lĩnh vực còn tiềm ẩn nhiều rủi ro như thị trường chứng khoán, cổ phiếu, bất động sản... Cử tri và Nhân dân cho rằng công tác quản lý đất đai vẫn chưa thực sự minh bạch đầy đủ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; chậm cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; các quy định về điều chỉnh quy hoạch, về thu hồi, hỗ trợ, đền bù, tái định cư, đấu giá đất, nhiều giao dịch về đất đai có hiện tượng làm giá, mua đi bán lại đẩy giá tăng cao bất thường nhằm tạo "cơn sốt đất ảo" để kiếm lời diễn ra ở nhiều tỉnh, thành phố... chưa chặt chẽ, nhiều kẽ hở dẫn đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân không được bảo đảm.

Cử tri và Nhân dân mong muốn Nhà nước sớm có giải pháp hữu hiệu, kịp thời hơn nữa để thị trường chứng khoán phát triển lành mạnh, ổn định, cộng đồng doanh nghiệp, người dân yên tâm phát triển sản xuất, kinh doanh. Cùng với sản xuất, kinh doanh trên đà phục hồi trở lại hoạt động bình thường và mùa hè đã đến nên nhu cầu sử dụng điện năng tăng cao, cần chủ động có giải pháp bảo đảm cung ứng đầy đủ, kịp thời điện cho sản xuất và mọi mặt của đời sống. Cần theo dõi và kiểm soát chặt chẽ lạm phát nếu giá cả tiếp tục tăng lên, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh xăng dầu để tránh đầu cơ trục lợi, gây tổn hại cho nền kinh tế và đời sống của Nhân dân cả nước.

4. Về các vấn đề xã hội

Cử tri và Nhân dân đánh giá công tác an sinh xã hội được triển khai đồng bộ, tích cực; trong bối cảnh đại dịch COVID-19 gây tổn thất nặng nề nhưng đời sống của Nhân dân cơ bản được bảo đảm ổn định. Trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, đã có 57,81 triệu lượt người gặp khó khăn được động viên, hỗ trợ để đón xuân, vui tết đầm ấm, an toàn, các chính sách khác nhằm hỗ trợ người lao động gặp khó khăn tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện. Trong quý I/2022, tỷ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm giảm, thu nhập của người lao động được cải thiện. Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân 38,1 nghìn tỷ đồng cho vay đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Hoạt động vui chơi giải trí, văn hóa nghệ thuật và trường học được mở cửa trở lại gắn với bảo đảm an toàn dịch bệnh. Quốc phòng, an ninh, độc lập, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững; ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm. Niềm tin của nhân dân, doanh nghiệp và bạn bè quốc tế vào tiến trình mở cửa, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước tiếp tục được nâng lên.

Bên cạnh đó, cử tri và Nhân dân còn lo lắng về tình trạng một bộ phận người lao động khó khăn, chưa tìm được việc làm nên đã thanh toán bảo hiểm xã hội một lần, dẫn đến nguy cơ không bảo đảm đời sống lâu dài, gây hệ lụy trong sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội ở nhiều địa phương; cần có những giải pháp nhằm khôi phục và phát triển thị trường lao động Việt Nam trong trạng thái bình thường mới; việc giải ngân gói hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động còn chậm; sai phạm ở nhiều lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng, tổ chức bộ máy, nhân sự, quản lý đất đai, tài chính, tài sản, mua sắm trang thiết bị và đầu tư xây dựng cơ bản, vấn đề ô nhiễm môi trường; tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm, những vụ cháy, nổ, tai nạn giao thông; bạo hành gia đình, bạo lực học đường vẫn còn phức tạp, nhất là đối với trẻ em, người già và phụ nữ; tình trạng sức khỏe tâm thần trẻ em, tâm lý lứa tuổi bị ảnh hưởng bởi học trực tuyến trong thời gian dài, ảnh hưởng bởi hậu COVID-19, vấn đề xâm hại tình dục ở trẻ em, tình trạng đuối nước... Việc dự báo chưa kịp thời về sự bất thường của thời tiết mưa to, ngập lụt, gây thiệt hại lớn về vật chất của người dân ở một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên những ngày đầu tháng 4/2022; lo ngại việc quản lý, bảo tồn Rừng quốc gia Cát Tiên bị vi phạm do việc mở đường; tình trạng ngư dân bị phá sản do thực hiện mua sắm tàu đánh cá theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản. Cử tri và Nhân dân còn băn khoăn, lo lắng về việc nếu đưa môn Lịch sử là môn học tự chọn ở bậc trung học phổ thông có thể sẽ gây ra hậu quả, hệ lụy khó lường; việc đào tạo thạc sỹ, tiến sỹ; công tác quản lý, nghiên cứu khoa học chưa nghiêm túc, chưa bảo đảm chất lượng rất đáng lo ngại.

Cử tri và Nhân dân đề nghị các cơ quan có thẩm quyền sớm tổ chức tổng kết, đánh giá khách quan, toàn diện, sâu sắc, rút ra những bài học kinh nghiệm thành công cũng như những hạn chế, bất cập, những hậu quả để lại do việc phải tổ chức dạy và học trực tuyến do đại dịch COVID-19 trong một thời gian dài vừa qua, nhất là chất lượng dạy, học và sức khỏe, tâm lý học sinh; về công tác dạy và học từ khi học trực tiếp trở lại để có giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Cử tri mong muốn các cơ quan có thẩm quyền quan tâm, chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông sắp tới bảo đảm đúng quy định, chất lượng, hiệu quả, có phương án tổ chức thi tốt nghiệp cho các học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; có những đánh giá đầy đủ, toàn diện về công tác tiêm vắc xin cho trẻ từ 05 đến 12 tuổi.

Cử tri và Nhân dân cho rằng việc thực hiện tăng lương tối thiểu vùng lên 6% từ ngày 01/7/2022 như đề xuất của Hội đồng tiền lương Quốc gia và các cơ quan liên quan sẽ góp phần giải quyết hài hòa quan hệ giữa người lao động và doanh nghiệp nhằm ổn định cuộc sống và phát triển sản xuất. Cử tri và Nhân dân mong muốn ngành Tài nguyên và Môi trường chủ động, kịp thời hơn nữa trong dự báo, xác định nguyên nhân để chủ động có giải pháp phòng, chống những tình huống bất trắc có thể xảy ra do hiện tượng động đất diễn ra với tần suất, cường độ cao và bất thường ở các tỉnh Kon Tum và Quảng Nam. Tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tăng cường quản lý nhà nước về các thông tin xuyên tạc, sai lệch, xúc phạm danh dự, nhân phẩm con người; gần đây là các thông tin, bình luận liên quan đến quan điểm của Đảng, Nhà nước ta về cuộc xung đột Nga - Ukraine trên không gian mạng. 

5. Về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Cử tri và Nhân dân bày tỏ tin tưởng vào quyết tâm của Đảng và Nhà nước đứng đầu là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực không ngừng, không nghỉ, không có vùng cấm; đồng tình về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh... Nhân dân ghi nhận Đảng, Nhà nước, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc điều tra, truy tố, xét xử công khai các vụ án tham nhũng lớn, cả trong khu vực Nhà nước và khu vực tư nhân; xử lý nghiêm khắc cán bộ sai phạm, kể cả cán bộ cấp cao như vụ án nâng khống giá kit xét nghiệm COVID-19 tại Công ty cổ phần công nghệ Việt Á; vụ án “Nhận hối lộ” khi tổ chức các chuyến bay đưa người Việt Nam ở nước ngoài về nước trong đại dịch COVID-19, vụ án ”Thao túng thị trường chứng khoán” ở Tập đoàn FLC; “đấu giá đất bất bình thường rồi bỏ cọc” và phát hành trái phiếu trái pháp luật của Công ty Tân Hoàng Minh, vụ án xảy ra ở Bộ Tư lệnh cảnh sát Biển Việt Nam; vụ buôn lậu xăng giả ở Đồng Nai, Quảng Ngãi…; xem xét kỷ luật nhiều cán bộ, đảng viên có chức vụ cao đang công tác hoặc đã nghỉ hưu “hạ cánh cũng không an toàn” như ở Học viện Quân y, Bộ Tư lệnh cảnh sát Biển Việt Nam. Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở nhiều địa phương có chuyển biến tích cực, từng bước khắc phục tình trạng "trên nóng, dưới lạnh" điển hình như các tỉnh Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Phú Thọ, Nam Định, Khánh Hòa, An Giang, Đồng Nai, Gia Lai...  

Cử tri và Nhân dân bất bình, lên án mạnh mẽ, phẫn nộ về tình trạng tham nhũng, tiêu cực, mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục triển khai quyết liệt hơn nữa công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, nhất là với những cán bộ, đảng viên có chức, có quyền; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, xây dựng văn hóa tiết kiệm, không tham nhũng trong cán bộ, đảng viên; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về quản lý kinh tế - xã hội bảo đảm đầy đủ, đồng bộ, phù hợp với thực tiễn, tránh tạo kẽ hở cho hành vi tham nhũng; kiểm soát thực chất, hiệu quả hơn tài sản, thu nhập của cán bộ, đảng viên và quản lý, sử dụng tài sản công; thực hiện hiệu quả, thu hồi tối đa tài sản tham nhũng, giám sát chặt chẽ việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức... Rà soát, sửa đổi, bổ sung các sở hở, bất cập trong cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến đến chứng khoán, phát hành trái phiếu doanh nghiệp và sử dụng nguồn tiền từ trái phiếu doanh nghiệp; liên quan đến đấu thầu, đấu giá, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài chính, tài sản công. Đề nghị các cơ quan chức năng sớm đưa ra xét xử các vụ án tham nhũng, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước của các ngành, các cấp và người đứng đầu trong các dự án lớn bị thua lỗ, gây thất thoát tài sản của Nhà nước và thông tin công khai cho người dân biết. Rà soát các bất cập trong cơ chế, chính sách pháp luật liên quan đến đấu thầu, đấu giá quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên, tài chính, tài sản công...

Cử tri và Nhân dân mong muốn cần sớm xem xét, xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức có hành vi thao túng, lũng đoạn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản; lừa đảo qua không gian mạng; tình trạng người dân đã nộp tiền mua đất, mua nhà ở nhưng chưa được giao đất, chưa được cấp giấy chứng nhận nhận quyền sử dụng đất, chưa được xây nhà ở để ổn định cuộc sống  ảnh hưởng xấu đến đời sống của Nhân dân; tình trạng dự án đã được giao nhưng không triển khai hoặc chậm triển khai tồn tại nhiều năm, gây ảnh hưởng đến môi trường đầu tư, lãng phí tài nguyên đất; các tài nguyên, khoáng sản khác... Sớm xác minh, điều tra và xử lý nghiêm khắc tổ chức, cá nhân, lấy danh nghĩa hiến đất làm đường, sau đó phân lô, bán nền; hiện tượng chặt, phá rừng diễn ra ở một số tỉnh, thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật; các đối tượng giả danh cán bộ, công chức của ngành công an, viện kiểm sát, tòa án, điện lực, bưu điện... gọi điện thoại hoặc thông qua mạng xã hội Zalo, Viber... để lừa đảo, chiếm đoạt tiền và tài sản của người dân. Đồng thời có giải pháp phòng, chống, ngăn chặn từ sớm, từ xa, hiệu quả các hiện tượng nêu trên.

6. Về thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài và công tác đối ngoại

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số; hoan nghênh Quốc hội, Chính phủ đã chỉ đạo các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các chính sách dân tộc; quan tâm, triển khai kịp thời các gói hỗ trợ đến đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là các đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, không để đồng bào dân tộc thiểu số bị thiếu đói do ảnh hưởng dịch bệnhAn ninh trật tự ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên cả nước cơ bản ổn định; đồng bào các dân tộc chấp hành tốt và ủng hộ các quy định, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19.

Cử tri và Nhân dân vui mừng nhận thấy Đảng, Nhà nước ta tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo sinh hoạt đúng quy định của pháp luật; phát huy vai trò của các tổ chức, người uy tín, tiêu biểu trong việc vận động, tập hợp chức sắc, tín đồ các tôn giáo tham gia chống dịch COVID-19. Phấn khởi trước sự quan tâm của các ngành, các cấp đã tổ chức thăm và tặng quà nhân dịp tết Chol Chnăm Thmây của đồng bào dân tộc Khmer, chúc mừng các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo trong dịp lễ Phục sinh; đồng bào Phật giáo trong dịp Đại lễ Phật Đản. Tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc, các tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tham gia các hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước; sống “Tốt đời, đẹp đạo”, góp phần tích cực vào việc đẩy nhanh phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Tuy nhiên, cử tri và Nhân dân cũng còn băn khoăn về đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở một số địa phương, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế - xã hội chậm phát triển còn khó khăn, thiếu đói dịp giáp hạt, băn khoăn, lo lắng về một số tác động, ảnh hưởng đến đời sống đồng bào dân tộc thiểu số khi thực hiện Quyết định 861 ngày 04/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025; mong muốn Quốc hội, Chính phủ, các bộ, ngành liên quan và các địa phương quán triệt sâu rộng và sớm cụ thể hóa quan điểm của Đảng trong Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII về phát huy nguồn lực tôn giáo trong đời sống thực tiễn.

Cử tri và Nhân dân đánh giá cao kết quả đối ngoại của Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại Nhân dân; đồng tình, ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước ta kiên trì thực hiện chính sách nhất quán của Việt Nam về giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc; ủng hộ các phát ngôn của Bộ Ngoại giao về chủ quyền của Việt Nam ở Biển Đông và những vấn đề quốc tế quan tâm; đồng thời bày tỏ sự quan ngại sâu sắc và kêu gọi kiềm chế, chấm dứt các hành động sử dụng vũ lực, nối lại đối thoại và tìm kiếm giải pháp lâu dài đối với vấn đề xung đột vũ trang giữa Nga và Ukraine, việc tổ chức tập trận ở Vịnh Bắc bộ trong khu vực đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Cử tri và Nhân dân rất vui mừng chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Bộ Ngoại giao, các cơ quan đại diện Việt Nam tại Ukraine và các nước lân cận đã kịp thời triển khai các biện pháp sơ tán công dân Việt Nam khỏi vùng chiến sự, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống ở nơi sơ tán, tổ chức nhiều chuyến bay cứu trợ miễn phí đưa công dân Việt Nam sơ tán sang các nước lân cận hoặc về nước.

Cử tri và Nhân dân mong muốn Đảng và Nhà nước tiếp tục quan tâm, thúc đẩy thực hiện công tác người Việt Nam ở nước ngoài toàn diện và mạnh mẽ hơn nữa; hỗ trợ cộng đồng nâng cao địa vị pháp lý của người Việt Nam ở nước ngoài, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, ổn định cuộc sống ở nước sở tại, kịp thời bảo vệ công dân khi xảy ra chiến sự.

Cử tri và Nhân dân cũng kiến nghị các cơ quan chức năng cần sớm sơ kết, tổng kết, rà soát và đánh giá việc triển khai thực hiện Luật Quốc tịch, trên cơ sở đó xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thực tiễn. Ngoài các vấn đề nêu trên, cử tri và Nhân dân cả nước kiến nghị với Đảng và Nhà nước quan tâm, chỉ đạo giải quyết các kiến nghị ở kỳ họp lần thứ nhất, lần thứ hai Quốc hội khóa XV chưa được xem xét, giải quyết và một số nội dung cụ thể khác...

II. KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN CHỦ TỊCH ỦY BAN TRUNG ƯƠNG MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân cả nước, Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trân trọng kiến nghị với Đảng và Nhà nước quan tâm chỉ đạo 06 nội dung, cụ thể như sau:

1. Chỉ đạo tổng kết, đánh giá rút ra những bài học quý báu từ công tác phòng, chống COVID-19; trên cơ sở đó rà soát quy hoạch, ưu tiên nguồn lực, đầu tư thỏa đáng cho hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở và công tác y tế dự phòng; quan tâm hơn nữa công tác đào tạo nguồn nhân lực cả về công tác chuyên môn và kỹ năng quản trị cơ sở y tế. Có chính sách phù hợp cả về vật chất và tinh thần để động viên cán bộ ngành y tế yên tâm công tác, phục vụ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân; đánh giá toàn diện kết quả đạt được, hạn chế, kẽ hở để bổ sung, sửa đổi cơ chế, chính sách xã hội hóa trong lĩnh vực y tế.

2. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra, kiểm toán để phòng, chống vi phạm, tội phạm trong công tác đầu tư, mua sắm, thu chi ngân sách… rà soát, thống kê, tổng hợp các dự án đầu tư có sử dụng đất đã quá hạn chưa thực hiện đầu tư hoặc đầu tư kéo dài, có giải pháp xử lý phù hợp, theo quy định của pháp luật, kiên quyết không để kéo dài tình trạng này, gây bất bình, bức xúc trong Nhân dân. Quan tâm giải quyết hiệu quả hơn nữa đơn, thư khiếu nại, tố cáo, nhất là những vụ việc liên quan đến đất đai. Chỉ đạo giải quyết thấu đáo những vấn đề "tồn đọng" về đất đai do lịch sử để lại, nhất là tình trạng nhiều hộ gia đình đã nộp tiền sử dụng đất hàng chục năm nhưng chưa được giao đất, chưa được xây dựng nhà ở để ổn định cuộc sống.

3. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các chương trình phục hồi, phát triển kinh tế, xã hội; theo dõi, giám sát chặt chẽ chỉ số lạm phát, giá cả một số mặt hàng chiến lược như xăng, dầu, vật tư sản xuất nông, lâm nghiệp; điều chỉnh tăng mức lương tối thiểu vùng; khẩn trương triển khai thực hiện 03 Chương trình mục tiêu quốc gia vì những chương trình này tác động chủ yếu vào vùng nông thôn, vùng kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn, đối tượng thụ hưởng phần đông là hộ nghèo, cận nghèo (người dân rất mong đợi vì chỉ còn hơn 03 năm nữa là hết hiệu lực của quyết định đầu tư mà hiện nay chưa hoàn thành các thủ tục để giải ngân).

4. Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo xem xét một cách thận trọng, đánh giá khách quan, toàn diện chương trình cải cách giáo dục phổ thông, nhất là việc đưa môn lịch sử ở bậc Trung học phổ thông là môn học tự chọn (Bác Hồ kính yêu của chúng ta đã căn dặn “Dân ta phải biết sử ta/cho tường gốc tích nước nhà Việt Nam”). Do vậy, cần đổi mới cách dạy và học như thế nào, để nâng cao chất lượng, chứ không nên để môn Lịch sử là môn học tự chọn.

5. Căn cứ vào kế hoạch giám sát, phản biện xã hội hàng năm của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trân trọng đề nghị các bộ, ngành, cơ quan liên quan gửi các văn bản, tài liệu liên quan đến Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đúng thời gian, hợp tác chặt chẽ hơn nữa để công tác giám sát, phản biện xã hội bảo đảm tiến độ và chất lượng. Ý kiến phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các dự án luật sẽ được gửi tới các vị đại biểu Quốc hội để tham khảo khi thảo luận và biểu quyết thông qua luật.

6. Trân trọng đề nghị Đảng và Nhà nước chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí, nhất là Đài truyền hình Việt Nam dành thêm thời lượng "giờ vàng" đề cập về những vấn đề mà nhiều cử tri và Nhân dân quan tâm, những tấm gương tiêu biểu ở cơ sở, cách làm hay, sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước; có hình thức phù hợp, tạo điều kiện để cử tri và Nhân dân phản ánh tâm tư, nguyện vọng của mình như chương trình Alo chào buổi sáng của Đài truyền hình Việt Nam cần được phát huy, nhân rộng.

Trên đây là ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân cả nước và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi đến kỳ họp thứ ba, Quốc hội khóa XV. Trân trọng đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan có thẩm quyền quan tâm giải quyết, thông báo kết quả giải quyết đến Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam để thông tin đến các tổ chức thành viên, cử tri và Nhân dân để giám sát./.

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều