Đại hội Đảng XIII: Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở

Sáng 3/7, Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam tổ chức Giao lưu trực tuyến “Những vấn đề rút ra từ đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay.”

Khách mời tham gia tọa đàm có các đồng chí Vũ Đức Bảo, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội; Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Ban Thường vụ, Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng; Lê Đình Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Thành ủy Hải Dương.

 

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XXII Đại hội Đảng bộ huyện Na Hang, Tuyên Quang. (Ảnh: Nam Sương/TTXVN)

Phát biểu đề dẫn tọa đàm, Tiến sỹ Trần Doãn Tiến, Tổng Biên tập Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, nêu rõ, để góp thêm những ý kiến quan trọng đối với đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nhìn lại đại hội điểm cấp trên cơ sở hiện nay” sẽ góp phần đánh giá kết quả bước đầu tổ chức đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở; nêu rõ những ưu, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, rút ra những kinh nghiệm trong công tác tổ chức, chỉ đạo, điều hành… nhằm triển khai đồng bộ, có hiệu quả đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 trong thời gian tới.

Bầu trực tiếp bí thư tại đại hội - phát huy dân chủ trong Đảng

Nói về công tác chuẩn bị bầu trực tiếp bí thư tại đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, Trưởng ban Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội Vũ Đức Bảo cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tập trung chủ động chỉ đạo thực hiện nội dung này.

Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng khuyến khích những nơi đoàn kết, ổn định và có điều kiện thì bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

Trên tinh thần đó, Ban Thường vụ Thành ủy cũng có chủ trương khuyến khích các đơn vị đăng ký để Ban Thường vụ Thành ủy duyệt.

Theo đồng chí Vũ Đức Bảo, quan điểm bầu trực tiếp bí thư tại đại hội đảng bộ trong tình hình hiện nay là rất tốt. Việc này phát huy dân chủ trong Đảng, để các đồng chí bí thư, người đứng đầu cấp ủy khẳng định được uy tín của mình trước đại hội; là cơ sở để cấp trên đánh giá cán bộ và cũng khuyến khích tính chủ động cao của các đồng chí được bầu, thay đổi phương thức để đảm bảo ngày càng dân chủ của Đảng.

Từ quan điểm đó, trong công tác chuẩn bị bầu cử tại đại hội, ban thường vụ các cấp đó phải chuẩn bị rất kỹ, đặc biệt là vị trí chủ chốt bí thư, để xem đồng chí này có năng lực, trình độ, phẩm chất, uy tín hay không.

Đồng chí Vũ Đức Bảo nêu điểm mới của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở lần này là đại biểu, cán bộ, đảng viên nhìn vào kết quả công việc để đánh giá, đây là nội dung rất quan trọng bởi kết quả chính là thể hiện qua những công việc cụ thể của cả nhiệm kỳ.

Cùng với việc thực hiện đầy đủ quy trình theo Hướng dẫn 24/HD-BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, đồng chí Vũ Đức Bảo nêu kinh nghiệm: Những nơi nào chuẩn bị kỹ, tốt, tập trung thì đại hội sẽ bầu trực tiếp bí thư.

Hà Nội đã tổ chức thành công một đại hội đảng bộ quận và một đại hội đảng bộ đảng bộ huyện cùng một số đảng bộ trực thuộc với hình thức bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội.

Theo dự kiến của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, gần 50% đảng bộ trực thuộc của Thành ủy Hà Nội sẽ bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.

"Đến nay, chúng tôi đã nhận được đăng ký của các đảng bộ và cũng đang tích cực chuẩn bị nội dung này," đồng chí Vũ Đức Bảo thông tin.

Hà Nội khuyến khích các đảng bộ trực thuộc thực hiện chủ trương này. Hy vọng, sau đại hội này những người đứng đầu cấp ủy được bầu trực tại đại hội sẽ phát huy được những ưu điểm, đồng thời nhìn nhận được những khuyết điểm, hạn chế và có những giải pháp hiệu quả để khắc phục những khuyết điểm, hạn chế; từ đó ngày càng hoàn thiện để lãnh đạo cấp ủy tốt hơn trong nhiệm kỳ tới, khẳng định uy tín trước đại hội.

Đặc biệt, trong tình hình hiện nay chúng ta đang quan tâm vai trò người đứng đầu. Nếu chúng ta lựa chọn đúng người đứng đầu có đủ năng lực, phẩm chất, uy tín thì chắc chắn địa phương đó sẽ phát triển. Kinh nghiệm này sẽ được tiếp tục phát huy trong thời gian tới, đồng chí Vũ Đức Bảo nhấn mạnh.

Làm tốt công tác tuyên truyền

Để đảm bảo đại hội đảng các cấp thành công tốt đẹp, đồng chí Đào Khánh Hà, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng, đề cập công tác tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

 

Đại hội Đảng bộ huyện Phú Thiện (Gia Lai) lần thứ XIX. (Nguồn: TTXVN)

Theo đó, cần tăng cường tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức đầy đủ, sâu sắc về ý nghĩa, vai trò, tầm quan trọng của đại hội đảng bộ các cấp; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn và những thành tựu đã đạt được của Đảng, Nhà nước và dân tộc, nhằm tiếp tục kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Việc tiến hành đại hội đảng bộ các cấp là một việc làm định kỳ thường xuyên, nhằm đánh giá lại kết quả đã đạt được, những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ trước, đề ra nhiệm vụ, giải pháp cho nhiệm kỳ mới tại địa phương, đơn vị...

Cơ quan chức năng cần triển khai, thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Ðảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới;" thường xuyên nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về cuộc đấu tranh tư tưởng, lý luận trong tình hình mới với nhiều diễn biến mới ngày càng phức tạp.

Đây là một trong những nhiệm vụ chính trị mang tính cấp bách, thường xuyên và lâu dài, nhằm bảo vệ nền tảng tư tưởng, lý luận, quan điểm của Đảng, chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh; bảo vệ những giá trị tư tưởng, lý luận đúng đắn, bảo vệ những thành quả cách mạng mà Đảng và nhân dân ta đã dày công xây dựng.

Theo đồng chí Đào Khánh Hà, cơ quan chức năng có trách nhiệm chủ động bám sát các vấn đề, sự kiện để kip thời cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, tạo thế chủ động trong mặt trận đấu tranh, nhất là trên Internet, mạng xã hội, với phương châm công tác tư tưởng phải đi trước, đón đầu, không để khoảng trống thông tin để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá.

 

Đồng chí Võ Thanh Bình, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khóa X tái đắc cử Bí thư Huyện ủy Hàm Tân khóa XI, nhiệm kỳ 2020- 2025 phát biểu. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Đồng thời, cơ quan chức năng cần thường xuyên đổi mới phương thức, huy động sức mạnh tổng hợp của các lực lượng, chủ động đấu tranh phản bác luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; đa dạng hóa hoạt động đấu tranh theo hướng thiết lập và sử dụng các trang web, blog, diễn đàn để đăng tải các bài viết với nội dung tuyên truyền các quan điểm chính thống, định hướng dư luận, phản bác ngay tại các trang mạng độc hại, phản động đang được đối tượng xấu sử dụng.

Đồng chí Đào Khánh Hà nhấn mạnh tới việc tăng cường quản lý, chủ động sử dụng các biện pháp kỹ thuật, ngăn chặn việc truy cập vào các trang mạng độc hại một cách hiệu quả; kiên quyết xử lý kịp thời, nghiêm minh các tổ chức đảng, đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Tại tọa đàm, các đại biểu tập trung phân tích, trao đổi làm sâu sắc thêm 5 nhóm nội dung cơ bản như công tác tuyên truyền, cổ động, nắm tình hình tư tưởng dư luận trước, trong, sau đại hội.

Vai trò cũng như yêu cầu đặt ra đối với nội dung, phương pháp, hình thức tuyên truyền để bảo đảm đạt hiệu quả cao nhất, tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng, hành động và sự đồng thuận trong nhân dân.

Công tác chuẩn bị các văn kiện trình đại hội, đặc biệt là chất lượng báo cáo chính trị cũng như công tác chuẩn bị chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội của cấp ủy.

Công tác chuẩn bị nhân sự và thực hiện các bước quy trình nhân sự; trong đó chú trọng đến việc xây dựng phương hướng nhân sự, đề án nhân sự ban chấp hành, ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, ủy ban kiểm tra và đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên;

Những tình huống phát sinh tại đại hội và những biện pháp xử lý góp phần thành công của đại hội; Những kinh nghiệm rút ra từ các đại hội điểm đảng bộ cấp trên cơ sở; trong đó, chú ý đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tổ chức; công tác chuẩn bị, tổ chức đại hội…

Theo Quỳnh Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều