Đoàn kết, đồng lòng chuẩn bị tốt Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng

Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân.

 
Đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư phát biểu Kết luận Hội nghị
Ngày 9/7, Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến từ điểm cầu Hội trường Diên Hồng (Nhà Quốc hội) tới 15.644 điểm cầu trên toàn quốc với trên 1,28 triệu cán bộ, đảng viên tham dự.

Hội nghị đã nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa quán triệt nội dung Quy định số 144-QĐ/TW và hướng dẫn thực hiện Quy định; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-CT/TW.

Phải tự giác thực hành các chuẩn mực đạo đức thường xuyên

Phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị, đồng chí Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh yêu cầu triển khai thực hiện Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW nghiêm túc, hiệu quả, tạo chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động trong toàn Đảng, hệ thống chính trị, tăng sự đồng thuận trong xã hội và nhân dân.

Nhấn mạnh ý nghĩa và những nội dung cốt lõi của Quy định số 144 về chuẩn mực đạo chức cách mạng của các bộ đảng viên trong giai đoạn mới, đồng chí Lương Cường cho biết, đây là bước cụ thể hóa Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; khẳng định sự quan tâm đặc biệt của Đảng ta trong công tác xây dựng Đảng về đạo đức với việc cụ thể hóa thành 5 Điều, 19 nội dung để Đảng ta thực sự là đạo đức, văn minh, như lời Bác Hồ đã dạy và xứng đáng với niềm tin yêu của nhân dân với tên gọi về Đảng là “Đảng ta”.

Đồng chí cũng nêu rõ, Quy định số 144 được ban hành mới là thành công bước đầu. Điều quan trọng và cốt lõi nhất là mọi cán bộ, đảng viên phải tự quán triệt, thực sự thấm nhuần sâu sắc quy định và phải tự giác thực hành các chuẩn mực đạo đức một cách tự giác, thường xuyên như cơm ăn, nước uống hàng ngày; làm cho đạo đức cách mạng trở thành nét đặc trưng nổi bật của người cán bộ đảng viên, trở thành vũ khí sắp bén, vượt qua mọi thách thức, cám dỗ, đẩy lùi mọi nguy cơ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức đối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ, làm cho đạo đức cách mạng trở thành hồn cốt của văn hóa Đảng; định hướng, thúc đẩy, xây dựng, củng cố nền tảng đạo đức, văn hóa - xã hội; lan tỏa mạnh mẽ trong nhân dân, làm cho văn hóa con người Việt Nam thật sự trở thành sức mạnh nội sinh, động lực phát triển và bảo vệ đất nước.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng quán triệt nội dung chủ yếu của Chỉ thị số 35-CT/TW

Để nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của quy định, nắm chắc, hiểu sâu, tổ chức thực hiện tốt quy định, đồng chí Lương Cường yêu cầu từng chi bộ, chi ủy, nhất là người đứng đầu cấp ủy và người đứng đầu các cấp chính quyền trong hệ thống chính trị cần phải đề cao vai trò trách nhiệm, nêu gương trong thực hiện, đồng thời phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Đặc biệt, phải đề cao vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Đồng chí Thường trực Ban Bí thư cũng nêu rõ, đối với mỗi cán bộ, đảng viên, phải tự giác học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện, tự soi, tự sửa theo chuẩn mực đạo đức, yêu nước, tôn trọng nhân dân, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc; bản lĩnh, đổi mới, sáng tạo, hội nhập; cần, kiệm, liêm, chính, trí công vô tư; đoàn kết, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm; gương mẫu, khiêm tốn, tu dưỡng rèn luyện, học tập suốt đời.

Phải làm tròn bổn phận và trách nhiệm trước Đảng, trước Nhân dân. Luôn vững vàng trước khó khăn, thách thức, không bị cám dỗ trước tiền tài, vật chất, danh vọng, như đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng nói: “Danh dự mới là điều thiêng liêng, cao quý nhất”. Cán bộ, đảng viên phải luôn đề cao danh dự, tự trọng, liêm sỉ, văn hóa, công cụ, văn hóa từ chức, để việc có lên, có xuống, có vào, có ra trở thành văn hóa trong Đảng và việc làm bình thường trong công tác cán bộ của Đảng ta.

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan thông tấn báo chí, tuyên truyền, cần nắm chắc, tuân thủ nghiêm ngặt tôn chỉ, mục đích và nhiệm vụ được giao. Tiếp tục đẩy mạnh thông tin tuyên truyền để nhân dân biết rõ hơn quyết tâm chính trị của đảng trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực; tích cực tham gia giám sát việc cán bộ đảng viên, thực hiện chuẩn mực đạo đức cách mạng; bảo vệ cái đúng, cái tốt; đấu tranh, phê phán, loại bỏ các quan điểm, hành vi trái đạo đức cách mạng, đạo đức cộng sản.

Chuẩn bị tốt 2 nội dung then chốt, cốt lõi cho Đại hội

Nhấn mạnh những yêu cầu và nội dung cốt lõi của Chỉ thị số 35-CT/TW về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Thường thực Ban Bí thư Lương Cường nhấn mạnh, đây là văn bản hết sức quan trọng, định hướng rõ những quan điểm, nguyên tắc, mục tiêu, yêu cầu và những nội dung cơ bản chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp để các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa và tổ chức thực hiện ở cấp mình; bảo đảm đồng bộ, thống nhất trong toàn hệ thống chính trị.

Bộ Chính trị đặt ra 7 yêu cầu đối với công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030. Để thực hiện tốt Chỉ thị, đồng chí Thường trực Ban Bí thư yêu cầu các cấp ủy Đảng căn cứ vào Chỉ thị của Bộ chính trị, các hướng dẫn của Trung ương, đặc điểm của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, các cấp ủy cần tổ chức đánh giá, chỉ đạo cụ thể hóa trong xây dựng kế hoạch chuẩn bị và tổ chức đại hội của đảng cấp mình, bảo đảm để mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững, hiểu rõ, hiểu đúng, thực hiện nghiêm túc chỉ 35, bảo đảm một cách đồng bộ, thống nhất từ Trung ương tới cơ sở.

Lãnh đạo chuẩn bị tốt dự thảo văn kiện trình đại hội, đồng thời tổ chức tốt việc thảo luận, đóng góp dự thảo văn kiện đại hội cấp mình và cấp trên. Quá trình xây dựng dự thảo các văn kiện đại hội cần phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể; dành thời gian tổ chức, lấy ý kiến đóng góp ý kiến của các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc và có cách làm phù hợp lấy ý kiến tham gia góp ý của các bậc lão thành, nhân sinh, trí thức, các nhà khoa học, chuyên gia và ý kiến tham gia, góp ý, hiến kế của đảng viên và Nhân dân.

Các đồng chí Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị

Tập trung lãnh đạo nâng cao chất lượng xây dựng Báo cáo Chính trị của Đảng bộ, đây là báo cáo trung tâm, có vai trò định hướng cho các văn kiện khác. Đồng thời tiếp thu những quan điểm chỉ đạo, chủ trương định hướng lớn trong các dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng và của cấp trên.

Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy phải có tính chiến đấu cao, với tinh thần “tự phê bình và phê bình”, nhìn thẳng vào sự thật, nhất là đánh giá cho đúng những kết quả, ưu điểm cũng như khuyết điểm, yếu kém, là rõ nguyên nhân chủ quan và khách quan, và đề ra được các giải pháp để khắc phục có hiệu quả.

Đối với công tác nhân sự và bầu cấp ủy, đồng chí Thường trực Ban Bí thư đề nghị các đồng chí cần nghiên cứu thật kỹ lưỡng Chỉ thi và các phục lục; thực hiện hết sức chặt chẽ, trong đó cần lưu ý những vấn đề sau:

Công tác nhân sự phải bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của các cấp ủy Đảng, đồng thời phát huy trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, đơn vị. Quá trình thực hiện phải nắm vững nguyên tắc, đúng quy trình, phát huy dân chủ, giữ vững kỷ cương, kỷ luật trong công tác lựa chọn, giới thiệu và bầu từ cấp ủy các cấp.

Công tác chuẩn bị nhân sự phải chú ý cả về tiêu chuẩn, độ tuổi, cơ cấu… Trong đó, cần đặc biệt coi trọng chất lượng, “không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn” - Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh: "Yêu cầu cao nhất là chúng ta làm chặt chẽ, nguyên tắc, đúng quy trình nhưng mà phải lựa chọn đúng người, trúng người, trên cơ sở tiêu chuẩn, điều kiện. Điều này rất quan trọng”.

Đồng chí cũng nêu rõ: Những người được giới thiệu vào cấp ủy khóa mới phải là những người có bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng vững vàng, đạo đức lối sống gương mẫu, trong sáng, năng động sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; thực sự tiêu biểu về trí tuệ, đạo đức, uy tín, năng lực thực tiễn, được cán bộ đảng viên và nhân dân tín nhiệm. Không để lọt những cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện vào cấp ủy, đặc biệt là giữ các cương vị chủ chốt.

Chú ý tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ ở mỗi cấp theo quy định và định hướng của Trung ương. Phấn đấu đổi mới không dưới 1/3 tổng số cấp ủy viên trong 1 nhiệm kỳ. Chú ý kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng, tổ chức, chính sách trong công tác nhân sự, nhất là việc bố trí công tác và thực hiện chính sách đối với cán bộ không đủ tuổi tái cử, bảo đảm đoàn kết, thống nhất.

Toàn cảnh Hội nghị tại Hội trường Diên Hồng

Thường trực Ban Bí thư đề nghị tiếp tục lãnh đạo công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với nội dung thiết thực, hình thức phong phú, sinh động, lập thành tích cao nhất chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kết luận giải quyết những tồn đọng bức xúc trong dư luận, cán bộ, đảng viên và Nhân dân theo thẩm quyền. Tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, thực hiện nghiêm các quy định về bảo vệ bí mật nhà nước, bí mật của Đảng. Đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh, phòng chống âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội nhằm chống phá Đảng, Nhà nước ta, chia rẽ làm mất đoàn kết nội bộ; xây đi đôi với chống.

Thường trực Ban Bí thư giao Ban Tổ chức Trung ương chủ trì phối hợp với các cơ quan khẩn trương ban hành hướng dẫn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội các cấp trên cơ sở Chỉ thị số 35-CT/TW.

Với sự chỉ đạo sáng suốt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư; tinh thần cách mạng của cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng và sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm cao của các cấp ủy, tổ chức đảng, sự đoàn kết, đồng lòng của mọi người dân, đồng chí Thường trực Ban Bí thư tin tưởng rằng, sau Hội nghị lần này, Quy định số 144 và Chỉ thị số 35 sẽ được thực hiện nghiêm túc và thắng lợi, góp phần hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII và đại hội các cấp đề ra; chuẩn bị thật tốt các nội dung, công việc cho đại hội một cách tốt nhất tiến tới Đại hội XIV của Đảng. Đặc biệt là 2 nội dung then chốt, cốt lõi là văn kiện và nhân sự. Quyết tâm hoàn thành mục tiêu: "Đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng: Là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao"; "Đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Trở thành nước phát triển, có thu nhập cao"./.

 
Hiền Hòa/Theo Báo ĐCSVN

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều