Khoa học và công nghệ là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển KT-XH và bảo vệ Tổ quốc

(Mặt trận) - Ngày 24/8, phát biểu tại Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của khoa học - công nghệ, thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng: “Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc”.

Ban Biên tập trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu của đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư tại Lễ công bố Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020.

 

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Lễ công bố

Thưa các vị đại biểu và các đồng chí,

Hôm nay, tôi và các đồng chí lãnh đạo các cơ quan Trung ương rất vui mừng tới dự Lễ công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020, đúng vào dịp kỷ niệm 75 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi xin gửi tới các quý vị đại biểu và các đồng chí lời chào mừng nồng nhiệt nhất.

Thưa các quý vị và các đồng chí,

Những năm qua, đặc biệt là giai đoạn đất nước ta đổi mới, các cấp, các ngành và toàn xã hội đã nhận thức đầy đủ hơn về vai trò, tầm quan trọng của khoa học - công nghệ đối với đời sống và quá trình phát triển đất nước. Đảng, Nhà nước đã có nhiều quyết sách quan trọng để phát triển khoa học - công nghệ, chủ động tham gia vào Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nhiều phong trào thi đua sáng tạo, nghiên cứu và ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ cuộc sống, lao động, sản xuất và bảo vệ Tổ quốc đã thu hút đông đảo các nhà khoa học, các tầng lớp nhân dân quan tâm, hưởng ứng. Đã có hàng nghìn công trình, giải pháp khoa học - công nghệ được trao giải, từng bước ứng dụng vào thực tiễn, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển đất nước.

Hưởng ứng phong trào “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một số bộ, ngành và thành viên của Mặt trận, tổ chức tuyển chọn, công bố, vinh danh các công trình, giải pháp khoa học - công nghệ tiêu biểu trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam. Thông qua hoạt động này, từ 2016 đến nay, chúng ta đã tuyển chọn, công bố, vinh danh 365 công trình, giải pháp khoa học - công nghệ trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam vào dịp kỷ niệm Quốc khánh nước nhà. Riêng trong năm 2020, có 75 công trình, giải pháp khoa học được vinh danh, đáng chú ý, có 7 công trình, giải pháp khoa học - công nghệ đóng góp tích cực cho hoạt động phòng, chống dịch đại dịch Covid-19 thời gian qua.

Năm năm qua, Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã tôn vinh, cổ vũ các tổ chức và cá nhân có nhiều đóng góp thiết thực, hiệu quả trong hoạt động khoa học - công nghệ; công bố rộng rãi các công trình, giải pháp khoa học - công nghệ tiêu biểu, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân chuyển giao công trình, giải pháp khoa học - công nghệ ứng dụng vào thực tiễn. Đồng thời, tạo động lực để đẩy mạnh phong trào sáng tạo, nghiên cứu khoa học trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; phát huy năng lực sáng tạo của người Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nhân dịp này, xin chúc mừng và biểu dương các tác giả, tập thể tác giả đã có những công trình, giải pháp khoa học và công nghệ được tuyển chọn và vinh danh trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020.

 

 Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng và Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020.

Thưa các đồng chí, các vị đại biểu,

Bác Hồ đã dạy: “Khoa học phải từ sản xuất mà ra và phải trở lại phục vụ sản xuất, phục vụ quần chúng, nhằm nâng cao năng suất lao động và không ngừng cải thiện đời sống của nhân dân”. Bác còn căn dặn phải “phổ biến rộng rãi những hiểu biết khoa học và kỹ thuật trong đông đảo quần chúng, thúc đẩy phong trào thi đua cải tiến kỹ thuật, sáng chế phát minh”.

Thực hiện lời Bác dạy, xuất phát từ yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới, nhất là trong bối cảnh khoa học - công nghệ phát triển mạnh mẽ, cùng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang tác động đến tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội; trên cơ sở nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là “tập hợp, xây dựng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; giám sát và phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước… góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, thời gian tới, phát huy những kết quả đã đạt được, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tiếp tục phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các cơ quan liên quan, tổ chức thật tốt các hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phục vụ cho phát triển của đất nước.

Các cấp, các ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các thành viên của Mặt trận tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về vai trò, vị trí của khoa học - công nghệ, thấm nhuần sâu sắc quan điểm của Đảng: “Phát triển và ứng dụng khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc; là một trong nội dung cần được ưu tiên tập trung đầu tư trước một bước trong hoạt động của các ngành, các cấp”, nhằm tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả, nâng cao tính cạnh tranh của nền kinh tế và sản phẩm hàng hóa Việt Nam.

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với ngành khoa học và công nghệ, các tổ chức thành viên tiến hành giám sát việc triển khai, ứng dụng các công trình, đề tài khoa học đã được nghiên cứu ở các cấp. Kịp thời đề xuất cơ chế, chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các đề tài, công trình khoa học này được triển khai hiệu quả trong thực tiễn. Đó cũng là giải pháp để chúng ta kiểm nghiệm sức sống, hiệu quả của các công trình, đề tài khoa học đã được nghiên cứu, nghiệm thu, từng bước khắc phục tình trạng đề tài khoa học sau nghiệm thu không phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Tiến hành đánh giá kết quả sau 5 năm tổ chức tuyển chọn, công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam, trên cơ sở đó nghiên cứu, tìm phương thức, cách làm mới phù hợp hơn với giai đoạn hiện nay và yêu cầu của thực tiễn. Theo tôi, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, các tổ chức, cơ quan hữu quan tiến hành xem xét tuyển chọn, vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo, trao thưởng cho các công trình, đề tài, giải pháp khoa học - công nghệ đã được ứng dụng trong thực tiễn, đem lại hiệu quả kinh tế, xã hội cao, có sức sống thực sự, được kiểm nghiệm từ thực tiễn; các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong ứng dụng khoa học - công nghệ vào sản xuất và đời sống. Tựu trung lại, phải lấy hiệu quả ứng dụng trong thực tế làm tiêu chí, thước đo để xem xét, đánh giá, tôn vinh các công trình, đề tài, giải pháp khoa học - công nghệ.

Cần quan tâm lựa chọn nội dung nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ phù hợp, đáp ứng yêu cầu phát triển của mỗi địa phương, đơn vị và những vấn đề thiết thực mà xã hội quan tâm. Trước mắt, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần phối hợp với các ngành tập trung tuyên truyền, vận động, tôn vinh, trao thưởng cho các tập thể, cá nhân triển khai thực hiện tốt, có hiệu quả việc ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất nhất là trong nông nghiệp, bảo vệ môi trường, biến đổi khí hậu…

Tôi đề nghị các cấp ủy, chính quyền tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện để  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên thực hiện có hiệu quả hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ trong sản xuất và đời sống; cổ vũ, khơi dậy và phát huy cao nhất sức sáng tạo trong mỗi người dân Việt Nam, đóng góp vào sự phát triển phồn vinh của đất nước.

Một lần nữa, tôi xin chúc mừng các tác giả và tập thể tác giả có công trình được vinh danh trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020. Tôi tin tưởng rằng, những phong trào, hoạt động sáng tạo của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên sẽ truyền cảm hứng, niềm say mê sáng tạo cho thế hệ trẻ, cho cộng đồng và toàn xã hội. Thực hiện lời Bác Hồ dạy, chúng ta hãy đoàn kết cùng nhau nuôi dưỡng, bồi đắp nguồn trí tuệ Việt Nam ngày càng lớn mạnh, tạo nên động lực mạnh mẽ để xây dựng đất nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Chúc các vị đại biểu, các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc.

Xin trân trọng cảm ơn!

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều