MTTQ Việt Nam tiếp tục khơi dậy khát vọng phát triển đất nước

(Mặt trận) - Đó là mong muốn của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tại Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc”. Sự kiện nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc  Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020) diễn ra tại Hà Nội sáng 11/11.

Hội thảo khoa học quốc gia với chủ đề: “90 năm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc” do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương và UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức.

 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng phát biểu tại Hội thảo. 
Phát biểu tại Hội thảo, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng khẳng định, chặng đường 90 năm xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Việt Nam đã mang lại cho chúng ta những bài học kinh nghiệm rất quý. Đó là phải luôn giữ vững sự lãnh đạo của Đảng, nhân tố quyết định sự thành công của việc xây dựng Mặt trận Dân tộc thống nhất và khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhận định, bối cảnh thế giới đang thay đổi nhanh chóng phức tạp, khó lường, tạo ra những cơ hội và thách thức đan xen đối với tiến trình phát triển của đất nước chúng ta. Thực tiễn đất nước qua hơn 30 năm đổi mới đã và đang khẳng định mạnh mẽ đường lối đổi mới của Đảng ta là sáng suốt đúng đắn, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội là phù hợp với yêu cầu phát triển của đất nước ta. Đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện rõ rệt.

Tuy nhiên, theo Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng càng đạt được những thành tựu to lớn bao nhiêu chúng ta càng không được phép tự mãn, chủ quan, vì chúng ta còn đứng trước rất nhiều khó khăn, hạn chế. Đời sống của nhân dân nhiều nơi còn rất khó khăn, nhất là trong thời gian qua, chúng ta chứng kiến những đau thương mất mát to lớn của đồng bào miền Trung do thiên tai bão lụt, khó khăn của nhân dân cả nước do tác động bởi đại dịch Covid-19 tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống các biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và tệ quan liêu tham nhũng lãng phí tuy đã được ngăn chặn đẩy lùi những vẫn còn diễn biến phức tạp.

Bên cạnh đó, các thế lực thù địch và đối tượng phản động vẫn còn thường xuyên ra sức xuyên tạc nền tảng tư tưởng, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta, bóp méo lịch sử và thành quả cách mạng to lớn của đất nước, lợi dụng khó khăn, bất cập trong quá trình phát triển để kích động chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc, chống phá Đảng, Nhà nước ta.

  Các đồng chí chủ trì Hội thảo.
Trong bối cảnh đó, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phải không ngừng đổi mới về mọi mặt, nhất là phương thức hoạt động, khẳng định vị thế, vai trò trong hệ thống chính trị. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cần tập trung làm tốt vai trò của mình với tư cách là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu; phát huy hiệu quả chức năng tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, dựa vào nhân dân để tham gia xây dựng Đảng xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh; khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phát huy tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc, ý chí tự lực tự cường, củng cố và phát huy thế trận lòng dân, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới

Trên cơ sở nhìn lại những thành tựu đã đạt được, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị tiếp tục khẳng định mạnh mẽ vai trò vị thế và truyền thống 90 năm rất đỗi tự hào vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đồng thời từ thực tiễn chỉ ra những khó khăn, hạn chế bất cập. Đặc biệt cần xác định rõ các nguyên nhân, phân tích rõ vì sao nhiều hạn chế bất cập đã được nhận diện, nhiều giải pháp đã được đề ra để đổi mới công tác Mặt trận nhưng chậm được thực hiện, hoặc thực hiện không đạt hiệu quả như mong muốn.

Thường trực Ban Bí thư cũng nhấn mạnh tới việc cần làm sâu sắc hơn những bài học kinh nghiệm, đúc rút qua 90 năm Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phục vụ sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc ta nhất là những bài học rút ra trong quá trình thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Trên cơ sở đó, bổ sung hoàn thiện lý luận về xây dựng Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đổi mới.

Đặc biệt cần đánh giá sâu sắc hơn những tác động của bối cảnh mới của đất nước ta, nhất là từ khi phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đối với việc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Từ thực tiễn tổng kết, phát hiện những mô hình hay, cách làm tốt, đề xuất những kiến nghị đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và phương thức lãnh đạo của Đảng đối với Mặt trận.

Để tiến tới và góp phần vào thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Mặt trận cần tổ chức thật tốt việc lấy ý kiến các tầng lớp nhân dân đối với dự thảo văn kiện trình Đại hội, để các văn kiện đó thực sự là kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn dân, toàn đảng, toàn quân ta, phản ánh ý chí nguyện vọng và khát vọng phát triển đất nước của toàn thể dân tộc ta trong giai đoạn mới.

“Trong giai đoạn tới, chúng ta tin tưởng chắc chắn rằng, với quyết tâm mới, khí thế mới và thừa kế truyền thống 90 năm hết sức vẻ vang, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhất định sẽ ngày càng mở rộng, phát triển, tập hợp, phát huy ngày càng mạnh mẽ sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; củng cố, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa nhân dân với Đảng, tạo thành sức mạnh to lớn, góp phần phát triển đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh.”, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng tin tưởng.

Hương Diệp - Ảnh Quang Vinh

Bình luận

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tin liên quan
Đọc nhiều
Bình luận nhiều